حداکثر تحریک بر اثر اجرای تمرین

powerlifting-rankings

 

 بر خلاف تمرینات قدرتی در زمینه پرورش اندام تحقیقات بسیار کمی صورت پذیرفته است بیشتر اگاهی ما بر اساس ازمایش و خطا می بوده که سیستم های مختلف یکی پس از دیگری بوجود امدند این یک تاریخچه سنتی است که پشتوانه علمی ندارد ولی بسیاری از اسطوره های پرورش اندام و ورزشکاران قدرتی از ان تبعیت کرده و قهرمان شدند در عصر حاضر برای پیشرفت ورزشمان می خواهیم به ازمایشگاه رفته و بعضی از این اسطوره ها را در معرض ازمایش قرار دهیم

تحقیقات الکترومیوگرافیک (EMG)

الکترومیوگرافیکی یکی از ابزارهای ضروری تحقیق می باشد که به فیزیولوژیستها و متخصصین پزشکی اجازه می دهد تا نقش عضلات را در طی حرکات ویژه بررسی نمایند

الکترومیوگرافیکی یک روش علمی اندازه گیری میزان تحریکات گروه عضلات (سیگنالهای الکتریکی) می باشد

انقباض عضلانی با تغییر پتانسیل الکتریکی (شارژالکتریکی ) شروع شده سپس از ان از اغشای تارهای عضلانی عبور کرده و جریان حرکت این یونها در سطح پوست توسط الکترومیوگرام ها سطحی (SEMG) اندازه گیری می شود SEMG تمامی فعالیتهای الکتریکی واحدهای حرکتی را نشان داده و تواتر سرعت شلیک انها را به هنگام اغاز در هر عضله ازمایش می کند

هدف این سری از تحقیقات یافتن رکوردهای EMG  بود که در ان حرکات بیشترین میزان تحریک را در هر گروه عضانی ایجاد می کردند پس از ان مشخص کردن اینکه کدام و تمرینات سبب بیشترین مزایا برای کسب قدرت و توده عضلانی خواهد شد به عنوان هدف ثانویه پیگیری شد

روشها

برای هر تحقیق از زنان و مردان پرورش اندام کار و قدرتی که دارای بیماریهای عصبی عضلانی نبوده دو سال سابقه تمرین داشته اند استفاده کردیم که هیچ یک از این افراد در طی این سالها از دارو جهت افزایش عملکد سان استفاده نکرده بودند

ازمون در دو روز جداگانه برگزار گردید در روز اول ۱RM  مربوط به تمامی حرکات تعیین گردید از هر ازمونی خواسته شد که ۱۰ تکرار با ۵۰ درصد ۱RM پنج تکرار با ۸۰ درصد ۱RM  و دو تکرار با ۹۰ درصد ۱RM  را برای گرم کردن انجام دهند که بین ستها هم پنج دقیقه استراحت در نظر گرفته شد

پس از ان ازمودنیها۱RM را پنج بار با استراحت اینتروال سه دقیقه ای بین ست ها انجام دادند

فعالیت الکترومیوگرافیکی در طی تمامی حرکات اندازه گیری شد همه داده های EMG  I را مشخص می کرد به عنوان EMG  I بیشینه ان عضله مربوطه در نظر گرفته شد EMG  I در ۸۰ درصد ۱RM تعیین گریدند

داده ها با استفاده از یکی از دو روش تکراری اندازه گیری تجزیه واریانس برای مشخص کردم حرکتی که بیشترین درصد EMG  I را برای هر عضله مشخص کرده بود انالیز شده اختلاف میان حرکات با تست نیومن پست هک تعیین گردید .

نتایج  تحقیقات EMG

نتایج  تحقیقات EMG ما حرکاتی که سبب تولید بیشترین مقدرا تحریک برای گروه عضلانی مورد نظر می شود را مشخص کرد جدول ذیل نتایج این تحقیق را نشان می دهد

حرکات کارمدتر و موثرتر

برای افزایش قدرت و اندازه عضله

موثر بودن یک برنامه در جداول به حرکاتی که برای گروههای مختلف عضلانی انجام می دهیم بستگی دارد حرکاتی که میزان فعالیت الکتریکی بیشتری را در عضات در حال انقباض تولید می کند بیشترین کارایی را نیز در عضله سبب می شود

                                         جدول ۱ فعالیت حداکثر واحد حرکتی در IEMG

               تمرین

حداکثر %EMG

           تمرین

حداکثر %EMG

سینه ای بزرگ

سه سر بازویی (سر خارجی)

پرس پایین سینه با دمبل

۹۳

پشت بازو تک دست به حالت نشسته (مچ دست در حالت خنثی)

۸۲

پرس پایین سینه با هالتر

۸۹

پرس سینه دست جمع (میله المپیکی)

۷۲

شنای بین دو میز

۸۸

پشتی بزرگ

پرس سینه دمبل روی میز صاف

۸۷

پارو زدن به سمت بالا در حالت خم به جلو با هالتر (میله المپیکی)

۹۳

پرس سینه با هالتر روی میز صاف

۸۵

پارویی تک دست با دمبل (متناوب)

۹۱

فلای با دمبل روی میز صاف

۸۴

پارویی با میله T

۸۹

 دلتوئید میانی

کشش لت از جلو به پایین

۸۶

بالا اوردن دمبلها از  پهلو

۶۶

کشش پارویی نشسته

۸۳

بالا اوردن دمبلها از  پهلودر حالت ایستاده

۶۳

راست رانی (چهار سر رانی)

بالا اوردن دمبلها از  پهلوخم به جلو نشسته

۶۲

اسکوات حمایتی

۸۸

بالا اوردن کابل از پهلو

۴۷

جلوپانشسته با ماشین (پنجه ها بالا اورده)

۸۶

دلتوئید خلفی

هاک اسکوات

۷۸

بالا اوردن دمبلها از  پهلودر حالت خم به جلو ایستاده

۸۵

پرس پا

۷۶

بالا اوردن دمبلها از  پهلودر حالت خم به جلو نشسته

۸۳

اسکوات با دستگاه اسمیت

۶۰

بالا اورزن کابل از پهلو در حالت خم به جلو

۷۷

دو سررانی (همسترینگ)

دلتوئید قدامی

پشت پا ایستاده با دشتگاه

۸۲

پرس سرشانه با دمبل از جلو در حالت نشسته

۷۹

پشت پا خوابیده

۵۸

بالا اورزن دمبل ها از روبه رو در حالت ایستاده

۷۳

پشت پا نشسته

۷۱

پرس سرشانه با هالتر از جلو در حالت نشسته

۶۱

لیفت مرده پشت ران (تعدیل شده)

۵۶

دوسربازویی (سربلند )

نیمه وتری (همسترینگ)

جلوبازوبا هالتر روی میز لاری (میله المپیکی)

۹۰

پشت پا نشسته

۸۸

جلوبازوبا دمبل روی میز شیب به بالا (تناوبی)

۸۸

پشت پا ایستاده با دستگاه

۷۹

جلوبازو با هالترایستاده (میله المپیکی – دست جمع)

۸۶

پشت پا خوابیده

۷۰

جلوبازوبا دمبل ایستاده (متناوب)

۸۴

لیفت مرده پشت ران (تعدیل شده)

۶۳

جلوبازو با دمبل به صورت درونگرا

۸۰

دوقلو (عضلات ساق)

جلوبازو با هالتر ایستاده (میله المپیکی – دست باز)

۸۳

بالابردن ساق پا دانکی

۸۰

جلوبازوایستاده بامیله   (e-z) دست باز

۶۱

بالا بردن ساق پا ایستاده

۷۹

سه سر بازویی (سرخارجی)

بالا بردن ساق پا جفت پا ایستاده

۶۸

پشت بازو خوابیده روی میز شیب به پایین (میله المپیکی)

۹۲

بالا بردن ساق پا نشسته

۶۱

پرس پشت بازو به پائین (میله زاویه دار متصل به کابل)

۹۰

دیپ سه سر بازویی بین دو نیمکت

۸۷

پشت بازو کابل تک دست (دست بر عکس)

۸۵

پشت بازو با طناب از بالی سر

۸۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *