عضلـه دو سـر بـازو عضله اي اسـت كـه در جلوي بـازو قرار دارد و در بالا به استخـوان كتـف و در پـايين در محـل آرنـج به استخـوان زنـد زيريـن اتصـال مي يابـد . عملكـرد آن بستـن آرنـج در برابر مقاومـت مي باشد .

تعريف
التهـاب تـانـدون عضله دو سر بـازو در پـايين و در محل اتصال به سمت داخل استخـوان زنـد زيرين عمدتـاً نـاشي از استفـاده بيش از اندازه از اين عضله مي باشد . دانش آموزانـي كه زياد مي نـويسند مستعـد بـه اين آسيـب مـي باشند در ورزشكاران عمدتـاً ايـن آسيـب در وزنـه بـرداران قـدرتـي رخ مي دهـد كـه لازم است ايـن ورزشكاران از ايـن حيـث توجـه داشتـه بـاشند .

علائم و نشانـه ها
•    ضخيم شدگـي و قرمـزي روي تـانـدون عضله دو سر در محل آرنـج
•    درد يا ناراحتي در هنگام بستن آرنج در برابر مقاومت كه عمدتاً محل درد ناحيه تحتاني بازو در قدام مي باشد
•    درد يـا ناراحتـي در داخـل آرنـج در هنگام نـوشتـن

آنچـه ورزشكار مي توانـد انجـام دهـد
•    استـراحت تـا زمـانيكه نـاراحتـي ادامـه دارد
•    استفـاده از روشهـاي گـرمـا درمـانـي
•    مـراجعـه بـه پـزشك در مـوارد ادامـه يـافتن درد و ناراحتـي

آنچـه پـزشك مي توانـد انجـام دهـد
•    درمـان بـا امـواج فـرا صـوت
•    درمـان بـا استفـاده  از ليـزر
•    تجـويـز داروهـاي ضـد التهـابـي
•    تـوصيـه بـه انجـام روشهـاي درمـانـي بـراي كاهش علائم ( درمـان تـوانبخشي )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *