مکمل Mass XXplosion
يادآوري مي کنيم که معرفي اين محصولات و اين فرآورده ها در اين ستون الزاما به معني تاييد تمامي ادعاهاي کمپاني هاي سازنده نبوده و ابدا به معني تاييد تطابق نمونه هاي موجود در بازار با نمونه هاي اصلي تشريح شده در اين ستون هم نيست.

ادامه مطلب:مکمل Mass XXplosion


تنوع محصولمکمل هاي غذايي همانگونه که مي دانيد امروزه از تنوع بسيار بالايي برخوردار شده اند به گونه اي که اين تنوع در برخي موارد براي مصرف کننده و حتي براي مربي هاي پرورش اندام به غايت گيج کننده مي شود.
يادآوري مي کنيم که معرفي اين محصولات و اين فرآورده ها در اين ستون الزاما به معني تاييد تمامي ادعاهاي کمپاني هاي سازنده نبوده و ابدا به معني تاييد تطابق نمونه هاي موجود در بازار با نمونه هاي اصلي تشريح شده در اين ستون هم نيست.
تنوع محصولمکمل هاي غذايي همانگونه که مي دانيد امروزه از تنوع بسيار بالايي برخوردار شده اند به گونه اي که اين تنوع در برخي موارد براي مصرف کننده و حتي براي مربي هاي پرورش اندام به غايت گيج کننده مي شود.

انواع مختلفبرخي از اين مکمل ها براي تامين نياز بدن نسبت به ويتامين ها و مواد معدني ساخته مي شوند و برخي ديگر براي تامين نياز بدن نسبت به پروتئين توليد مي شوند و برخي ديگر چربي سوز هستند و در اين ميان مکمل هايي هستند که براي باز کردن عروق خوني تهيه و توليد مي شوند ولي اين نمونه مکملي که در اين شماره مورد بررسي قرار داده ايم به هيچ يک از اين گروه مکمل هاي غذايي تعلق ندارد و از اين نظر مي توان آن را منحصر به فرد دانست.

مکملي منحصر به فرداين مکمل به گفته شرکت سازنده مکملي است که سريعا در بدن اثر کرده و براي تشديد عضله سازي و براي بهبود کيفيت تمرين در حين تمرين روزانه طراحي شده است و اثر آن اولا در حين تمرين هويدا مي شود و در ثاني اين اثر تا ساعت ها پس از تمرين نيز مي ماند.

اثرات
گفته مي شود که اين مکمل غذايي خاص تمامي مواد و ترکيبات مورد نياز براي تشديد هيپرتروفي در حين تمرين را براي شما فراهم مي کند و در صورتي که اين مکمل را در حين تمرين مصرف کنيد اثرات آن در همان جلسه تمرين بروز کرده و رشدي که در عضلات شما پديدار مي شود نيز شديدا محسوس خواهد بود.

يادآوري
صد البته بايد اشاره کنيم که اين ادعا توسط خود شرکت سازنده بيان شده است و تا زماني که من خود از اين محصول استفاده نکرده و اثرات آن را تست نزده ام نمي توانم بر اين ادعا صحه بگذارم و تا حدود زيادي هم مي توان گفت که اين ادعا به نظر تجاري بازي مي نمايد.

تداخل دارويي سازندهتداخل اين مکمل با کراتين و اسيد آمينه و قندهايي که در طول روز و در وعده قبل از تمرين ميل کرده ايد زمينه را براي رشد عضلاني فراهم تر خواهد کرد و عضلات شما را شديدا تشويق و حتي تحريک به رشد مي کند.

خون رساني به بافت هاخوني که در رگ هاي ما جريان دارد وظيفه انتقال مواد غذايي به درون بافت هاي بدن را بر عهده داشته و همچنين مواد زايد را از بدن به سمت کليه ها هدايت کرده و از اين طريق از بدن دفع مي کند و زماني که مواد غذايي را از طريق همين خون در حجم ها و شدت هاي بالا به درون بافت هاي هدف ارسال کنيد مسلما با افزايش بهتر و بيشتر رشد عضلاني رو در رو خواهيد شد.

سير تکامليزماني که پرورش اندام براي اولين بار به شکل و شمايل امروزي رخ نمود ورزشکاران نسل اول اين رشته معمولا بر پايه ژنتيکي که داشتند به موفقيت هايي در اين رشته دست مي يافتند.

رژيم هاي غذاييتا اينکه به مرور زمان لزوم رعايت کردن رژيم هاي غذايي صحيح دوران حجم و کات شناخته شده و بعدها مکمل هاي غذايي پيدا شدند و استفاده از مکمل هاي غذايي در اين رشته باب شد.

مکمل هاي قبل و پس از تمرينتا به امروز مکمل هايي براي مصرف در وعده قبل از تمرين و مکمل هايي نيز براي مصرف در وعده پس از تمرين توليد و به بازار عرضه شده است و مکملي براي مصرف در حين تمرين تا به امروز توليد و عرضه نشده بود هر چند من خود در برخي موارد شاگردان را الزام به مصرف اسيد آمينه هاي شاخه اي در حين تمرين مي کردم و هدف از اين کار نيز تشديد آنابوليسم و مهار کاتابوليسم بود.

مکمل نسل جديداين در حالي است که سازندگان اين مکمل عقيده دارند که براي تشديد خون رساني و براي تشديد ارسال مواد غذايي به درون بافت هاي عضلاني در حين تمرين مکملي بايد توليد مي شد که در حين تمرين اثر بکند و مصرف شود به تبع همين نظر نيز اين مکمل را توليد و روانه بازار کرده اند.

بهبود کيفيت تمرين زماني که شما بر روي يک گروه از عضلات خود شديدا تمرين مي کنيد معمولا خون رساني به اين بافت ها و به اين گروه از عضلات نيز تشديد مي شود و در اين حالت به کمک برخي از اسيد آمينه هاي ضروري و اسيد آمينه ه اي شاخه اي و گلوکوزهاي زود اثر و پيش ماده هاي atp مي توان اين گروه از عضلات را شديدا شارژ کرده و کيفيت تمرين را بهبود بخشيده و ريکاوري را تسريع نموده و به رشد عضلاني کمک کرد.

مکمل ويژهفرمولي اين مکمل به گونه اي طراحي شده است که گفته مي شود تمامي اين ترکيبات را در خود داشته و به بدن مي رساند و از اين رو اين مکمل به مکمل ويژه براي مصرف در حين تمرين شهره شده است.

فلسفه وجودي مکملزماني که اين مکمل را در بين تمرين ميل مي کنيد ترکيبات موجود در اين مکمل با ترکيباتي که در طول روز ميل کرده ايد تداخل پيدا کرده و حاصل اين تداخل نيز بهبود کيفيت تمرين خواهد بود و فلسفه وجودي اين مکمل نيز چيزي جز اين نبوده است.

GlycoMol
وجود 30 گرم نشاسته و قند گياهي waxy maize در هر سروينگ از اين مکمل که مي خوريد قند ساده زود جذبي را در اختيار بدن قرار مي دهد که اين قند نيز منبع انرژي قابل قبولي براي بدن بوده و انرژي آني فراواني را براي بدن توليد مي کند و شما در حين تمرينات شديدي که داريد کمتر دچار خستگي مي شويد و با بالا رفتن انرژي کيفيت تمريناتي که داريد نيز بهبود مي يابد.

ميزان انسوليناين نوع قند ويژه همچنين به بالا رفتن ميزان انسولين خون نيز کمک مي کند و از اين رو به رانده شدن مواد غذايي که در وعده قبل از تمرين و به رانده شدن اسيد آمينه هايي که در وعده قبل از تمرين ميل کرده ايد به سمت سلول هاي هدف کمک شايان توجهي مي کند.

اوسمولاريتيپايين بودن اوسمولاريتي اين قند موجب مي شود که اين قند به سرعت از معده رد شده و سريعا جذب بدن شده و سريعا نيز به مصرف بدن برسد و از اين رو مصرف اين نوع قند در حين تمرين با افزايش آني انرژي همراه خواهد بود.

Aminobol-3اسيد آمينه هاي شاخه اي موجود در بدنه اين مکمل که شامل والين، لوسين و ايزولوسين مي شود اثرات آنابوليکي و اثرات آنتي کاتابوليکي اين مکمل در حين تمرين را بيمه مي کند و گفته مي شود که در هر سروينگ از اين مکمل در حدود 6 گرم از اين نوع از اسيد آمينه ها وجود دارد.

مهار کاتابوليسماسيد آمينه هاي شاخه اي همچنين مسئول فعال کردن آنزيم هايي هستند که سنتز پروتئين در بافت هاي عضلاني را رقم مي زند و از اين رو مصرف اين اسيد آمينه ها در حين تمرين يقينا به مهار کاتابوليسم کمک فراواني خواهد کرد.

Expand-2وجود مکمل هاي کراتيني به افزايش سطح انرژ ي بدن کمک مي کند و به تجربه نيز ثابت شده است که مصرف کراتين به صورت دوره اي به افزايش قدرت و حجم و سايز کمک فراواني خواهد کرد.
در بدنه اين مکمل علاوه بر موارد ياد شده کراتين هاي خاصي نيز به کار گرفته شده است تا تامين انرژي مورد نياز بدن در حين تمرين به خوبي محقق شود.

Hemo-Diffusآرژنين را در برخي موارد در دسته اسيد آمينه هاي ضروري دسته بندي کرده اند و اين ماده در حقيقت پيش ماده ترکيبات لازم براي گشاد شدن عروق خوني بوده و از اين رو از اين ترکيب در بدنه مکمل هايي که به مکمل هاي پمپاژ دهنده معروف شده است استفاده مي شود و در بدنه اين مکمل نيز از اين ترکيب استفاده شده است.

فرم دارويياين مکمل به صورت پاکتي توليد و عرضه مي شود و هر بسته از آن نيز شامل 15 پاکت مي باشد و قيمت هر بسته از آن نيز در بازارهاي جهاني در حدود 34 دلار بوده است. هر پاکت از اين محصول در حدود 46 گرم وزن دارد و در هر بار مصرف نيز بايد يک پاکت از اين محصول را ميل مي کنيد.

محتويات
در ترکيب اين مکمل علاوه بر مقداري قند و پروتئين عناصري همانند کلسيم، منيزيوم، فسفر و سديم را نيز خواهيد يافت و همانگونه که ذکر شد اين مکمل غذايي از نظر اسيد آمينه هاي شاخه اي نيز بسيار غني است.

دستور مصرفمحتويات هر پاکت از اين محصول را آب مخلوط کرده و آن را در حين تمرين ميل کنيد و گفته مي شود که بهتر است اين مايع درست شده را به صورت جرعه جرعه و در حين تمرين ميل کنيد به گونه اي که تمامي آن را تا نزديکي هاي اتمام تمرين ميل کنيد.

نکته
اين مکمل صرفا براي مصرف در حين تمرين طرحي شده است و اين مکمل را بايد در حين تمرين ميل کنيد و ناگفته پيداست تجويزهايي که گفته مي شود اين مکمل را در ديگر ساعات روز ميل کنيد از بيخ مردود است.

هشدار
افرادي که از بيماري ديابت رنج مي برند قبل از مصرف اين مکمل بايد با پزشک خود مشورت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *