مسابقات مچ اندازی مردان آسیا از تاریخ ۲۶خرداد تا تاریخ ۲تیر در شهر گرگان در رده سنی نوجوانان ، جوانان ، پیشکسوتان و معلولین در گروهای راست دست و چپ دست برگزار شد.

این رقابت ها با حضور ۱۶۰ورزشکار از کشور های قزاقستان ،ازبکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان ، ژاپن وسه تیم از کشورمان برگزار گردید و در پایان این رقابت ها نتایج زیر بدست آمد نتایج کامل این رقابت ها را در ادامه مطلب بخوانید

 

مسابقات-مچ اندازی-مردان-آسیا
مسابقات مچ اندازی مردان آسیا

نوجوانان

وزن ۵۰ کیلوگرم راست دست: اسلام جان بهرام اف از ازبکستان، تیمور جباروف از ازبکستان و داولت کنی بای از قزاقستان

وزن ۵۵ کیلوگرم راست دست: سراج کنی شف از قزاقستان، ال دوف کری بایف از قزاقستان و خورشت سالی یف از تاجیکستان برتر شدند.

وزن ۶۰ کیلوگرم راست دست: یرجان ابیل ده از قزاقستان، فرخ جان کامل اف از تاجیکستان و عبدالرضا تالشی از ایران،

وزن ۶۵ کیلوگرم راست دست: ایلیا سعیداف از ازبکستان، اسماعیل اودی شف از قزاقستان و احسان ببینده از ایران،

وزن ۷۰ کیلوگرم راست دست: الکسی بوتالف از قزاقستان، سیاوش محمدپور از ایران و آرش علی اکبری از ایران،

وزن ۸۰ کیلوگرم راست دست: قدرگلی اندریانف از قزاقستان، سیدامین امامی از ایران و محمد ایزداف از قزاقستان برتر شدند.

وزن ۸۰+ کیلوگرم راست دست: ایتاید گی یاد از قزاقستان، مددکوتی مرادف از قزاقستان و حسین تفرشیان از ایران،

وزن ۵۰ کیلوگرم چپ دست: اسلام جان بهرام اف از ازبکستان، داولت کنی بای از قزاقستان و تیمور جباروف از ازبکستان،

وزن ۵۵ کیلوگرم چپ دست: سراج کنی شف از قزاقستان، ال دوف کری بایف از قزاقستان و خورشت سالی یف از تاجیکستان،

وزن ۶۰ کیلوگرم چپ دست: یرجان ابیل ده از قزاقستان، فرخ جان کامل اف از تاجیکستان و عبدالرضا تالشی از ایران عنوان های برتر را کسب کردند.

 

همچنین در وزن ۶۵ کیلوگرم چپ دست: ایلیا سعیداف از ازبکستان، اسماعیل اودی شف از قزاقستان و حسین مهرانی از ایران،

وزن ۷۰ کیلوگرم چپ دست: الکسی بوتالف از قزاقستان، آرش علی اکبری از ایران و سیاوش محمودپور از ایران،

وزن ۸۰ کیلوگرم راست دست: قدرگلی اندریانف از قزاقستان، محمد ایزداف از قزاقستان و سیدامین امامی از ایران،

وزن ۸۰+ کیلوگرم راست دست: مددکوتی مرادف از قزاقستان، امیر سهرابی از ایران و ایتاید گی یاد از قزاقستان برتر شدند

جوانان

وزن ۵۵ کیلوگرم:

ال در خاتم کورف از ازبکستان، شکرت خمیدوف از قزاقستان و ماکسیچ فدرن تو از قزاقستان

وزن ۶۰ کیلوگرم:

بالاسلطان آمدیف از قزاقستان، عبدالکریم لوبازا از قرقیزستان و فرهاد کامیل اف از تاجیکستان

وزن ۶۵ کیلوگرم:

ملژان شمی یف از قزاقستان، رستم مالک اف از قزاقستان و حسن عربی از ایران

وزن ۷۰ کیلوگرم:

یفیم شری کف از قزاقستان، امین تکبر از ایران و حامد آریایی فر از ایران

وزن ۷۵ کیلوگرم:

ولادمیر مهجین از قزاقستان، ولی فرج اف از قزاقستان و امیر جعفرزاده از ایران

وزن ۸۰ کیلوگرم:

دنیس وسلی یف از قزاقستان، شین بلاد رنجنف از قزاقستان و سیدامین امامی از ایران

وزن ۹۰ کیلوگرم:

سرگت یوموکومو چک از قزاقستان، رمان ارسی مکف از قزاقستان و حکیم جان خکیموف از تاجیکستان

وزن ۹۰+ کیلوگرم:

سوگی سرشف از قزاقستان، تابل نودیکف از قزاقستان و رسول امیداف از تاجیکستان

در بخش چپ دست: (اسامی به ترتیب اول تا سوم می باشد

وزن ۵۵ کیلوگرم:

ماکسیچ فدرن تو از قزاقستان، ال در خاتم کورف از ازبکستان و شکرت خمیدوف از قزاقستان

وزن ۶۰ کیلوگرم:

بالاسلطان آمدیف از قزاقستان، فرهاد کامیل اف از تاجیکستان و عبدالکریم لوبازا از قرقیزستان

وزن ۶۵ کیلوگرم:

رستم مالک اف از قزاقستان، ملژان شمی یف از قزاقستان و حسن عربی از ایران

وزن ۷۰ کیلوگرم:

یی فیم شری گف از قزاقستان، آندره الف یورف از قزاقستان و دخیم ای تی خم از قزاقستان

وزن ۷۵ کیلوگرم:

ولی فرج اف از قزاقستان، ولادمیر مهجین از قزاقستان و امین نادراف از ازبکستان

وزن ۸۰ کیلوگرم:

شین بلاد رنجنف از قزاقستان، دنیس وسلی یف از قزاقستان و سیدامین امامی از ایران

وزن ۹۰ کیلوگرم:

سرگت یوموکومو چک از قزاقستان، رمان ارسی مکف از قزاقستان و حکیم جان خکیموف از تاجیکستان

وزن ۹۰+ کیلوگرم:

سوگی سرشف از قزاقستان، تابل نودیکف از قزاقستان و رسول امیداف از تاجیکستان

پیشکسوتان

رده سنی ۴۰+ سال راست دست: (نفرات اول تا سوم به ترتیب می باشند(

وزن ۷۰ کیلوگرم:

عبدعلی تس ندف از قزاقستان، نعمت اله رجبلو از ایران و عظیم ادیف از قرقیزستان

وزن ۸۰ کیلوگرم:

مهدی فلاح شیخ لوی از ایران، فی دکی آمورا از ژاپن و عزت اله رجبلو از ایران

وزن ۹۰ کیلوگرم:

ذاکرجان کامیل اف از تاجیکستان، حسن خدادادی از ایران و مهدی نوری زاده از ایران

ورن ۱۰۰+ کیلوگرم:

آرتور شومایل از قرقیزستان، عباس مجردی از ایران و علی علی اکبر از ایران

رده سنی ۴۰+ سال چپ دست: (تفرات اول تا سوم به ترتیب می باشند(

وزن ۷۰ کیلوگرم:

عبدعلی تس ندف از قزاقستان، نعمت اله رجبلو از ایران و عظیم ادیف از قرقیزستان

وزن ۸۰ کیلوگرم:

عزت اله رجبلو از ایران، فی دی کی آمورا از ژاپن و مهدی فلاح شیخ لوی از ایران

وزن ۹۰ کیلوگرم:

ذاکرجان کامیل اف از تاجیکستان، حسن خدادادی از ایران و مهدی نوری زاده از ایران

ورن ۱۰۰+ کیلوگرم:

آرتور شومایل از قرقیزستان، عباس مجردی از ایران و علی علی اکبر از ایران

رده سنی ۵۰+ سال راست دست:

وزن ۷۵ کیلوگرم:

حسین جان قربان اف از تاجیکستان، عبدوعلی سن دن اف از قزاقستان و عزت سسکو آتف از ازبکستان

وزن ۹۰ کیلوگرم:

سرگی میخاییل اف از قزاقستان، دومنانی موسیر از قزاقستان و کمال هابی اف از ازبکستان

وزن ۱۰۰ کیلوگرم:

کوگنادی استارا استن از قرقیزستان، بولف متوکالف از قزاقستان و سرگی اسکالف از قزاقستان

رده سنی ۵۰+ سال چپ دست:

وزن ۷۵ کیلوگرم:

عزت سسکو آتف از ازبکستان، عبدوعلی سن دن اف از قزاقستان و حسین جان قربان اف از تاجیکستان

وزن ۹۰ کیلوگرم:

دومنانی موسیر از قزاقستان، سرگی میخایل اف از قزاقستان و کمال هابی اف از ازبکستان

در بخش چپ دست وزن ۱۰۰ کیلوگرم شرکت کننده ای وجود نداشت.

رده سنی ۶۰+ سال در دو بخش چپ دست و راست دست:

وزن ۱۰۰ کیلوگرم:

محمداوله آکزاموف از قزاقستان

معلولین

براساس این گزارش در بخش معلولین نیز نتایج زیر به دست آمد:

راست دست:

وزن ۶۰ کیلوگرم:

اخلدین حسن اف از تاجیکستان، اخیت شریف مینو از ازبکستان و کدر فاطی یف از قزاقستان

وزن ۷۵ کیلوگرم:

دیمتری سولانی از قزاقستان، مهدی روانبخش از ایران و نوروز اسماعیلی از ایران

وزن ۹۰ کیلوگرم:

اکمل پادیوف از تاجیکستان و رستم اکرم اف از قزاقستان

چپ دست:

وزن ۶۰ کیلوگرم:

اخیت شریف مینو از ازبکستان، کدر فاطی یف از قزاقستان و اخلدین حسن اف از تاجیکستان

وزن ۷۵ کیلوگرم:

مهدی روانبخش از ایران، دیمتری سولانی از قزاقستان و نوروز اسماعیلی از ایران

وزن ۹۰ کیلوگرم:

اکمل پادیوف از تاجیکستان و رستم اکرم اف از قزاقستان

 

تهیه شده در پایگاه تخصصی بدنسازی و پاورلیفتینگ (ادکوان – Edcoan.ir)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *