(قسمت دوم)

زمان بازي
بازي 4 پريود 10 دقيقه اي خواهد بود.
زمان اينتروال تايم (استراحت) بازي دو دقيقه مابين پريود اول و دوم (نيمه اول) و پريود سوم و چهارم (نيمه دوم) و قبل از شروع هر وقت اضافي خواهد بود.
زمان استراحت بين دو نيمه 15 دقيقه خواهد بود.
همچنين 20 دقيقه قبل از شروع بازي برابر مقررات جزء زمان بازي (اينتروال تايم) خواهد بود.
اگر در خاتمه پريود چهارم امتياز هر دو تيم برابر شد بازي با وقت هاي اضافه 5 دقيقه اي ادامه خواهد داشت تا زماني كه در خاتمه وقت اضافي امتياز برابر نشود.
شروع بازي
اولين پريود زماني آغاز مي شود كه توپ قانونا توسط جمبال كنندگان زده شود.(شروع ساعت بازي)
پريودهاي ديگر زماني كه توپ قانونا پس از پرتاب به داخل توسط يكي از بازيكنان داخل در زمين لمس شود شروع خواهد شد.
نيمكت و حلقه دفاعي تيم ميزبان(تيمي كه نام آن در جدول مسابقات اول آمده) در سمت چپ ميز منشي(رو به سمت زمين بازي) قرار دارد.
در تمامي وقت هاي اضافي به حلقه هايي كه در پريود چهارم بازي مي شد بايستي ادامه داشته باشد.(حلقه ها تعويض نمي شود)
وضعيت توپ
توپ مي تواند زنده يا مرده باشد.
توپ زنده مي شود زماني كه:
در موقع جمبال،قانونا توسط جمبال كنندگان زده شود.
در موقع پرتاب توپ از اوت،توپ در اختيار بازيكن پرتاب كننده قرار گيرد.
در موقع پرتاب پنالتي،توپ در اختيار پرتاب كننده قرار گيرد.
توپ مي ميرد زماني كه:
هرگلي كه در زمان بازي يا پرتاب آزاد وارد سبد مي شود.
زماني كه توپ زنده است داور در سوت خود بدمد.
در پرتاب پنالتي زماني كه توپ وارد سبد نشود و در دنبال آن پرتاب ديگري وجود داشته باشد يا پس از پرتاب هاي پنالتي جريمه خطا، مالكيت توپ عوض شود.
بوق خاتمه وقت بازي به صدا درآيد.
زماني كه تيم كنترل توپ را در اختيار دارد بوق 24 ثانيه به صدا درآيد.
زماني كه توپ براي شوت در هوا باشد و بعد از اينكه داور در سوت خود بدمد يا بوق خاتمه وقت بازي به صدا درآيد يا بوق 24 ثانيه به صدا درآيد، توپ توسط هر كدام از بازيكنان لمس شود.
توپ مرده محسوب نخواهد شد و اگر گل شود قبول است موقعي كه توپ براي شوت در هوا باشد و:
داور در سوت خود بدمد.
بوق خاتمه پريود به صدا درآيد.
بوق دستگاه 24 ثانيه به صدا درآيد.
نيز موقعي كه توپ در پرتاب پنالتي در هوا باشد و داور براي هر تخطي از مقررات بجز تخلف پرتاب كننده پنالتي در سوت خود بدمد.
همچنين موقعي كه يك بازيكن روي هر كدام از بازيكنان حريف زماني كه در حال شوت باشد و آن را تمام كرده است خطا كند.
جمبال
توپ بايستي پس از رسيدن به حداكثر اوج توسط يك يا هر دو جمبال كننده زده شود.
قبل از زدن قانوني توپ توسط آنان هيچ كدام از جمبال كنندگان نمي توانند محل خود را ترك نمايند.
هيچ كدام از جمبال كنندگان نمي تواند توپ را گرفته به آن بيش از دو ضربه متوالي بزند تا اينكه توپ به يكي از بازيكنان غير جمبال كننده و يا به زمين برخورد نمايد.
هيچ كدام از اعضاي بازيكنان غير جمبال كننده قبل از زدن ضربه قانوني توپ مجاز نيستند كه فضاي روي خط مركزي را اشغال نمايند.
يك جمبال زماني اتفاق مي افتد كه:
توپ به اوت برود و داوران در اعلام راي با هم موافق نباشند يا در خصوص آخرين لمس در شك باشند.
خطاي طرفين در تنها و آخرين پرتاب پنالتي كه گل نشده بوجود آيد.
توپ زنده مابين تخته و حلقه گير كند.(بجز مابين پرتاب هاي پنالتي)

مالكيت نوبتي
مالكيت نوبتي روشي است به جاي جمبال كه توپ از بيرون براي زنده شدن به زمين انداخته شود.
در شروع پريود اول كه با جمبال آغاز مي شود تيمي كه كنترل توپ زنده را در اختيار نمي گيرد مالكيت نوبتي از آن تيم پروع مي شود.
تيمي كه در آخر هر پريود مالكيت نوبتي را در اختيار دارد پريود بعدي را با پرتاب توپ به داخل از بيرون خط اوت و خط مركزي روبروي ميز منشي آغاز مي كند.
مالكيت نوبتي زماني آغاز مي شود كه توپ در اختيار پرتاب كننده مالكيت قرار گيرد.
مالكيت نوبتي زماني خاتمه مي پذيرد كه:
توپ پس از پرتاب به داخل زمين به طور قانوني توسط بازيكنان لمس شود. پرتاب كننده مرتكب تخلف شود.
تيمي كه بايد مالكيت نوبتي را انجام دهد با علامت يا فلش كه به سمت حلقه حريف است مشخص مي شود و به محض خاتمه پذيرفتن مالكيت نوبتي سريعا جهت فلش عوض مي شود.
بازي با توپ
دويدن با توپ،عمدا با پا زدن يا با هر قسمت از پامانع آن شدن و با مشت زدن تخلف مي باشد. ولي چنانچه تصادفا توپ با پا برخورد كند يا با هر قسمت از پا برخورد نمايد تخلف نخواهد بود.
از زير دست را داخل سبد كردن و در بالاي حلقه توپ را كه به صورت پاس يا ريباند باشد لمس كردن تخلف است.
ضربه واليبالي زماني است كه توپ با دست به طرف حلقه هدايت شود. اسبك زماني است كه توپ با فشار زياد به داخل حلقه حريف با يك يا دو دست وارد شود.
شوت زدن زماني خاتمه مي پذيرد كه توپ از دست بازيكن رها شده و در صورت پرش در هوا هر دو پاي او به زمين برگردد.
توپ داخل سبد ناميده مي شود كه حدودا قسمتي يا كمي از توپ داخل و پايين تر از سطح حلقه باشد.
در آخرين پرتاب پنالتي چنانچه توپ به حلقه برخورد كرد و پس از آن به طور قانوني توسط بازيكن مدافع يا مهاجم قبل از اينكه وارد سبد شود لمس گردد و گل شود اين گل دو امتياز محسوب مي شود.
اگر يك بازيكن تصادفا به حلقه خود گل كند دو امتياز محسوب و در جدول امتياز به نام كاپيتان تيم حريف ثبت مي گردد.
اگر يك بازيكن عمدا به حلقه خود گل كند گل قبول نبوده و تخلف محسوب مي شود.
پرتاب توپ به داخل
داور بايد توپ را در اختيار پرتاب كننده قرار دهد.او ممكن است به صورت پاس زميني هم توپ را در اختيار بازيكن قرار دهد.
داور نبايد بيش از 4 متر از بازيكن پرتاب كننده توپ فاصله داشته باشد.
بازيكن پرتاب كننده توپ بايستي در محلي كه داور تعيين مي كند قرار گيرد.
بازيكن در نزديكترين محلي كه خطا صورت گرفته و نقطه اي كه داور تعيين مي كند توپ را براي شروع مجدد دراختيار مي گيرد بجز پشت تخته.
شروع كردن تمام پريودها و پس از پرتاب پنالتي كه نتيجه جريمه خطاي فني،غير ورزشي يا خطاي ديسكاليفه است شروع مجدد بازي از امتداد پشت خط مركزي روبروي ميز منشي بوده بدون توجه به اينكه پرتاب آخر گل شده يا نه. بازيكن بايستي دو پاي خود را در دو طرف خط مركزي قرار دهد و مي تواند توپ را به عنوان پاس به هر نقطه از زمين به هم تيمي خود بفرستد.
در صورت وارد شدن توپ به سبد كه گل مورد قبول قرار نمي گيرد و نيز موقع تخلف در آخرين پرتاب پنالتي، شروع مجدد بازي از پشت خط طولي زمين و درامتداد خط پنالتي خواهد بود.

بازيكني كه بايد توپ را از اوت به داخل پرتاب كند نبايد:
بيش از 5 ثانيه تا رها كردن توپ معطل شود.
زماني كه توپ را در اختيار دارد پا به داخل زمين بگذارد.
توپ را بعد از رها كردن در داخل زمين قبل از لمس ساير بازيكنان لمس نمايد.
توپ را مستقيما وارد حلقه نمايد.
قبل از اينكه توپ را رها نمايد بيش از يك متر مجاز نيست در امتداد خط به يك سمت حركت كند ولي او مجاز خواهد بود به عقب تا جايي كه امكان دارد حركت كند.
توپ را طوري بيندازد كه از نقطه اي ديگر دوباره به اوت برود.
ساير بازيكنان نبايد:
قبل از اينكه توپ انداخته شود و از روي خط اوت بگذرد اعضاي بدن آنها روي خط اوت قرار بگيرد.
اگر اولين مانع با خط اوت كمتر از دو متر باشد بازيكنان نزديك پرتاب كننه بايد حداقل يك متر از بازيكن پرتاب كننده فاصله داشته باشند.
جريمه تمام موارد بالا آن است كه توپ براي شروع مجدد از همان محل در اختيار تيم حريف قرار مي گيرد.

تايم استراحت
يك تايم استراحت توقف بازي است كه توسط مربي يا كمك مربي درخواست مي شود.
هر تايم استراحت يك دقيقه مي باشد.
در نيمه اول هرتيم مي تواند از دو تايم استراحت و در نيمه دوم از سه تايم استراحت و در هر وقت اضافي از يك تايم استراحت استفاده نمايد.
از تايم استراحت استفاده نشده در نيمه بعد يا وقت اضافي بعد نمي توان استفاده نمود.
تايم استراحت به تيمي داده مي شود كه اول درخواست كرده باشد مگر اينكه به تيمي كه گل خورده و خطايي صورت نگرفته داده خواهد شد. فقط مربي يا كمك مربي حق درخواست تايم استراحت را دارند.او بايد ارتباط چشمي با منشي برقرار كرده و كاملا روشن و واضح با دادن علامت مربوطه تايم استراحت را درخواست نمايد.
تايم استراحت درخواست شده مي تواند كنسل شود در صورتي كه اين عمل قبل از صداي بوق منشي براي اعلام تايم استراحت باشد.
در موقع تايم استراحت( در زمان اينتروال تايم بازي و قبل از شروع پريود دوم و چهارم و وقت هاي اضافي) بازيكنان زمين بازي را ترك كرده و در نيمكت خود جاي مي گيرند و نفرات مجاز در نيمكت مي توانند در حدود زمين بازي و نيمكت تيم قرار گيرند.
تايم استراحت بين پرتاب هاي پنالتي كه جريمه يك خطا مي باشد مجاز نخواهد بود و پس از آن نيز مجاز نخواهد بود مگر اينكه يك فاز بازي(شروع و توقف ساعت) انجام شود و مجددا توپ بميرد. استثناها شامل موارد زير است:
خطا مابين پرتاب هاي آزاد اعلام شود.در اين حالت پرتاب ها انجام شده و قبل از اينكه جريمه خطاي جديد اعمال شود تايم استراحت مجاز مي باشد.
خطا(foul ) قبل از زنده شدن توپ و بعد از تنها يا آخرين پرتاب پنالتي اعلام مي شود. در اين حالت قبل از اينكه جريمه خطاي جديد اعمال شود تايم استراحت مجاز مي باشد.
تخلف (violation ) قبل از زنده شدن توپ و بعد از تنها يا آخرين پرتاب پنالتي اعلام مي شود. در اين حالت قبل از واگذاري مالكيت توپ تايم استراحت مجاز مي باشد.
در زماني كه سري پرتاب هاي آزاد بر اثر خطاهاي بيشتر بايد اعمال شود بعداز هر جريمه جداگانه تايم استراحت مجاز مي باشد.
واگذاري تايم استراحت مجاز نمي باشد به تيمي كه در دو دقيقه آخر بازي(پريود چهارم و وقت هاي اضافي) گل كرده و ساعت بازي نيز متوقف مي باشد. مگر اينكه داور بازي را متوقف كرده باشد.
تعويض
فقط بازيكن تعويضي حق درخواست تعويض دارد.او (نه مربي و نه كمك مربي) به ميز منشي مراجعه و با نشان دادن علامت مخصوص با دست هاي خودش درخواست تعويض مي كند و در صندلي تعويض مي نشيند.
درخواست تعوبض را ميتواند قبل از به صدا درآمدن بوق منشي كنسل نمايد.
بازيكني كه پنجمين خطاي خود را انجام داده يا از بازي ديسكاليفه (اخراج) مي شود بايد سريعا (حدود 30 ثانيه) تعويض گردد.اگر به قضاوت داور تاخير بدون دليل وجود داشته باشدتايم استراحت براي تيم فوق اعلام مي شود.اگر تيم تايم استراحت نداشته باشد خطاي فني براي مربي اعلام مي گردد كه به صورت B در جدول ثبت خواهد شد.
اگر تعويض در زمان تايم استراحت يا در زمان اينتروال تايم درخواست شود بازيكن تعويضي قبل از ورود به زمين بايد خود را به منشي معرفي نمايد.
بازيكن پرتاب كننده پنالتي تعويض مي شود وقتي كه:
او آسيب ببيند.
پنجمين خطاي خودش را انجام دهد.
ديسكاليفه شود.
فرصت تعويض شروع مي شود موقعي كه:
توپ بميرد،ساعت بازي متوقف شود و داور گزارش خود را به ميز منشي به اتمام برساند.
در دو دقيقه آخر پريود چهارم يا وقت هاي اضافه فقط براي تيمي كه گل بخورد.
فرصت تعويض خاتمه مي پذيرد موقعي كه:
توپ براي تنها يا آخرين پرتاب پنالتي در اختيار پرتاب كننده قرار بگيرد.
توپ براي شروع مجدد از اوت در اختيار بازيكن قرار گيرد.
بازيكني كه ذخيره مي شود و ذخيره اي كه بازيكن مي شود تا سپري نشدن حداقل يك فاز بازي ، مجاز نيست تعويض شود.استثناها شامل موارد زير است:
تيم با كمتر از 5 بازيكن در زمين باشد.
بازيكني كه بايد پرتاب پنالتي انجام دهد تعويض شده باشد.
تايم استراحت بين پرتاب هاي پنالتي كه جريمه يك خطا مي باشد مجاز نخواهد بود و پس از آن نيز مجاز نخواهد بود مگر اينكه يك فاز بازي(شروع و توقف ساعت) انجام شود و مجددا توپ بميرد. استثناها مانند مورد تايم استراحت مي باشد.
تعويض مجاز نمي باشد براي تيمي كه در دو دقيقه آخر پريود چهارم يا وقت هاي اضافي گل مي زند. مگر اينكه داور بازي را قطع كرده يا تيم گل خورنده تعويض انجام دهد.

باخت فني جريمه
يك تيم باخت فني دريافت مي كند اگر:
تا 15 دقيقه بعد از زمان شروع بازي برابر برنامه 5 نفر كامل در زمين حاضر نباشند.
باتوجه به رفتار ناشايست تيم بازي ادامه پيدا نكند.
با توجه به حاضر بودن همه موارد توسط داور، تيم از ادامه بازي انصراف نمايد.
جريمه حالات بالا آن است كه بازي به حريف با نتيجه 20-0 واگذار مي گردد و تيمي كه باخت فني مي گيرد در جدول رده بندي صفر امتياز مي گيرد.
باخت فني غفلت
يك تيم باخت فني غفلت مي گيرد اگر بازيكنان آن تيم در زمين بازي به كمتر از دو نفر برسند.
جريمه حالت بالا از اين قرار است كه هرگاه تيمي كه باخت فني غفلت مي گيرد از نظر امتياز در آن بازي عقب باشد همان نتيجه در جدول ثبت مي شود ولي اگر از نظر امتياز در آن بازي جلو باشد تيم مقابل با نتيجه 2 بر صفر بازنده خواهد شد والبته يك امتياز در جدول رده بندي براي تيم بازنده ثبت مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *