محتوی تقریبی اسید آمینه ی برخی غذاها (برحسب میلی گرم)

 
High-Protein-Foods


اسید آمینه

۱کاسه لوبیای پخته

۲۵۰ میلی لیتر شیر

۵۰ گرم تخم مرغ

۱۰۰گرم پودر شیر بدون چربی

ایزولوسین

۵۶۵

۴۹۵

۳۴۳

۲۱۲۴

لوسین

۱۰۱۲

۸۰۲

۵۳۴

۳۴۳۸

لیزین

۷۴۵

۶۵۰

۴۵۲

۲۷۸۴

متیونین

۱۱۷

۲۰۵

۱۹۶

۸۸۰

فنیل الانین

۶۶۷

۳۹۵

۳۳۴

۱۶۹۴

تراونین

۳۷۳

۳۷۰

۳۰۲

۱۵۸۴

تریپتوفان

۱۲۸

۱۱۵

۷۶

۴۹۵

والین

۶۵۰

۵۵۰

۳۸۴

۲۳۴۹

هسیتیدین

۳۳۰

۲۲۳

۱۴۹

۹۵۲

آرژنین

۵۷۲

۲۹۸

۳۷۷

۱۲۷۱

آلانین

۵۰۷

۲۸۳

۳۵۰

۱۲۱۰

اسپارتات

۱۵۷۷

۶۲۲

۶۳۲

۲۶۶۳

سیستئین

۹۲

۷۵

۱۴۶

۳۲۵

گلوتامات

۲۰۰۰

۱۷۱۸

۸۲۲

۷۳۵۰

گلایسین

۴۶۵

۱۷۳

۲۱۲

۷۴۳

پرولین

۶۰۰

۷۹۵

۲۵۰

۳۴۰۰

سرین

۸۰۰

۴۴۵

۴۶۸

۱۹۰۹

تیروزین

۳۰۲

۳۹۵

۲۵۶

۱۶۹۴

اسید آمینه

۱۰۰ گرم سینه ی مرغ

۱۰۰ گرم گوشت گوشفند

۱برش نان(۳۰ گرم)

۱کاسه برنج پخته

ایزولوسین

۱۶۳۸

۱۱۹۸

۱۰۵

۱۵۳

لوسین

۲۳۲۸

۲۰۹۵

۱۸۸

۲۹۲

لیزین

۲۶۳۵

۲۲۲۶

۸۵

۱۲۷

متیونین

۸۵۹

۶۸۶

۴۳

۸۴

فنیل الانین

۱۲۳۱

۱۰۴۰

۱۳۰

۱۸۹

تراونین

۱۳۱۰

۱۰۵۲

۸۳

۱۲۶

تریپتوفان

۳۶۲

۱۷۳

۳۹

۴۰

هسیتیدین

۹۶۳

۸۴۰

۶۳

۸۴

آرژنین

۱۸۷۱

۱۷۰۳

۱۲۶

۲۹۵

آلانین

۱۶۹۲

۱۶۰۱

۷۵

۲۰۵

اسپارتات

۲۷۶۴

۲۳۹۹

۱۰۸

۳۳۳

سیستئین

۳۹۷

۳۴۰

۶۰

۷۲

گلوتامات

۴۶۴۵

۳۹۵۴

۸۲۵

۶۹۰

گلایسین

۱۵۲۴

۱۶۰۴

۸۰

۱۶۲

پرولین

۱۲۷۵

۱۲۵۵

۳۱۵

۱۶۶

سرین

۱۰۶۷

۱۰۳۷

۱۴۰

۱۸۶

تیروزین

۱۰۴۷

۸۳۹

۸۱

۱۱۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *