بسمه تعالی
آخرین رکورد پاورلیفتینگ بزرگسالان بدون تجهیزات ایران خرداد۹۱
اسکوات

۵۹کیلوگرم یونس محمدی خوزستان ۲۳۵ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم یونس محمدی البرز ۲۲۵ شهریار۹۱
۷۴کیلوگرم روزبه جعفری نمین تهران ۵/۲۴۲ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم هادی استخر قم ۲۷۰ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم کمیل مصطفی لو گلستان ۲۹۵ شهریار۹۱
۱۰۵کیلوگرم مصطفی رنجبر خوزستان ۳۳۰ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم مهدی مافی غلامی خوزستان ۳۳۰ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم نوید کیفری گلستان ۳۵۰ تهران۸۹
پرس سینه

 


 

ادامه مطلب:آخرین رکوردهای  پاورلیفتینگ بدون تجهیزات ایران خرداد۹۱


۵۹کیلوگرم یونس محمدی خوزستان ۱۴۰ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم یونس محمدی البرز ۱۳۵ شهریار۹۱
۷۴کیلوگرم محمد محمدی کرمانشاه ۵/۱۶۷ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم مهدی طهماسبی ارتش ۱۶۵ شهریار۹۱
۹۳کیلوگرم کامران خسروی لرستان ۵/۱۹۷ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم حسین شهبازی لرستان ۲۰۵ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم مهدی مافی غلامی خوزستان ۲۰۵ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم محمدعلی کشاورز فارس ۲۲۵ شهریار۹۱
لیفت
۵۹کیلوگرم اکبروحدانی آ-شرقی ۵/۱۸۲ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم سید احمد احمدزاده خوزستان ۲۳۰ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم مصطفی سمیعیان تهران ۲۷۰ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم حجت مبارک اصفهان ۲۷۵ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم جمال مظفری مرکزی ۳۰۰ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم مصطفی رنجبر خوزستان ۳۲۰ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم محمد باقر رجائی کرمانشاه ۵/۳۴۲ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم محمدعلی کشاورز فارس ۳۱۵ شهریار۹۱
مجموع
۵۹کیلوگرم یونس محمدی خوزستان ۵۵۰ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم سید احمد احمدزاده خوزستان ۶۵۰ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم مصطفی سمیعیان تهران ۵/۶۵۲ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم سعید کشاورز قزوین ۵/۶۹۲ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم جمال مظفری مرکزی ۷۳۵ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم مصطفی رنجبر خوزستان ۸۴۰ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم مهدی مافی غلامی خوزستان ۸۵۰ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم محمدعلی کشاورز فارس ۸۸۵ شهریار۹۱

آخرین رکورد پاورلیفتینگ نوجوانان بدون تجهیزات ایران خرداد۹۱
اسکوات

۵۳کیلوگرم حسام عبدالکریم زاده کردستان ۱۲۰ تهران۸۹
۵۹کیلوگرم احسان حسین پور اصفهان ۱۳۵ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم پوریا رحیمی خوزستان ۱۸۵ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم حسین شادفر اصفهان ۲۲۵ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم رضا خادمی خوزستان ۲۶۰ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم ناصر بهشتی تهران ۵/۲۱۲ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم یونس نادری اصفهان ۲۹۰ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم محمد علی آزادی نژاد قم ۲۴۰ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم محمد کردرضا مازندران ۲۶۰ تهران۸۹

پرس سینه

۵۳کیلوگرم محمد دلفان لرستان ۸۰ شهریار۹۱
۵۹کیلوگرم کیوان طاهری لرستان ۱۱۰ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم رسول نظری خراسان ۵/۱۱۲ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم ساسان تبسمی آ-غربی ۱۳۰ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم سعید مشگل گشا فارس ۵/۱۴۷ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم حسین رحیمی نیکو زنجان ۵/۱۴۷ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم سعید آزادفلاح قزوین ۱۷۵ تهران ۸۹
۱۲۰کیلوگرم پویا جمشیدی قزوین ۱۹۰ تهران ۸۹
۱۲۰+کیلوگرم ابوالفضل عبدالمالکی تهران ۱۷۵ شهریار ۹۱
لیفت
۵۳کیلوگرم علی کشاورزی قزوین ۱۵۰ تهران۸۹
۵۹کیلوگرم احسان حسین پور اصفهان ۱۷۵ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم رسول نظری خراسان ۲۱۰ تهران ۸۹
۷۴کیلوگرم امید قناعت البرز ۲۳۰ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم رضا خادمی خوزستان ۲۳۰ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم علیرضا آبگون گیلان ۲۱۰ شهریار۹۱
۱۰۵کیلوگرم یونس نادری اصفهان ۲۴۵ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم پویا جمشیدی قزوین ۵/۲۶۲ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم محمدعلی موسی زاده کرمان ۵/۲۶۷ تهران۸۹
مجموع
۵۳کیلوگرم علی کشاورزی قزوین ۳۳۵ تهران۸۹
۵۹کیلوگرم احسان حسین پور اصفهان ۴۰۰ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم رسول نظری خراسان ۵/۴۹۲ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم حسین شادفر اصفهان ۵/۵۵۷ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم رضا خادمی خوزستان ۶۲۵ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم علیرضا آبگون گیلان ۵۴۰ شهریار۹۱
۱۰۵کیلوگرم یونس نادری اصفهان ۷۰۰ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم پویا جمشیدی قزوین ۵/۷۰۷ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم محمدعلی مئسی زاده کرمان ۶۷۰ تهران۸۹

آخرین رکورد پاورلیفتینگ جوانان بدون تجهیزات ایران خرداد۹۱

اسکوات
۵۳کیلوگرم مهرداد ظفری فارس ۵/۱۴۲ تهران۸۹
۵۹کیلوگرم سامان ملکی کرمانشاه ۵/۱۹۲ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم امیر اسداله زاده قم ۲۰۰ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم حمید حیدری اصفهان ۲۴۵ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم رضا خادمی لرستان ۲۶۵ شهریار۹۱
۹۳کیلوگرم کمیل مصطفی لو گلستان ۲۹۵ شهریار ۹۱
۱۰۵کیلوگرم مصطفی رنجبر اصفهان ۳۲۰ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم سینا رحیمی مرکزی ۲۸۵ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم سجادمسعودی لرستان ۳۲۰ شهریار۹۱

پرس سینه

۵۳کیلوگرم ساجدعلوی پور خوزستان ۹۵ تهران۸۹
۵۹کیلوگرم علیرضا حمزه زرقانی فارس ۵/۱۰۷ شهریار۹۱
۶۶کیلوگرم مجید داوودی زنجان ۱۳۰ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم احسان رضائی لرستان ۱۴۵ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم میثم شهبازی فر کرمانشاه ۵/۱۶۲ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم سامان ساسان احمدی کرمانشاه ۵/۱۸۲ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم سید حسین موسوی نژاد گیلان ۱۹۰ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم سجادغلامی کرمانشاه ۵/۲۰۲ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم حجت کریمی افشار کرمان ۲۱۵ تهران۸۹
لیفت
۵۳کیلوگرم رضا زرقانی خراسان ۱۶۰ شهریار۹۱
۵۹کیلوگرم سامان ملکی کرمانشاه ۵/۲۰۷ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم امیراسداله زاده قم ۲۲۵ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم حمیدحیدری اصفهان ۲۵۰ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم صباح میرکی کردستان ۲۵۵ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم مسعودمحمدی آ- غربی ۲۸۵ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم محمدمهدی عسکری فارس ۳۲۰ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم اسماعیل اوجاباری اصفهان ۲۸۵ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم سجاد مسعودی لرستان ۳۱۵ شهریار۹۱
مجموع
۵۳کیلوگرم مهرداد ظفری فارس ۳۹۰ تهران۸۹
۵۹کیلوگرم سامان ملکی کرمانشاه ۵/۵۰۲ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم امیراسداله زاده قم ۵/۵۵۲ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم حمیدحیدری اصفهان ۶۲۰ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم صباح میرکی کردستان ۶۵۵ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم علیرضا رضائی اصفهان ۷۱۵ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم مصطفی رنجبر اصفهان ۸۰۰ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم اسماعیل اوجاباری اصفهان ۷۴۰ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم سجاد مسعودی لرستان ۸۲۵ شهریار۹۱

آخرین رکورد پاورلیفتینگ مستر۱ بدون تجهیزات ایران خرداد۹۱
اسکوات
۵۹کیلوگرم عبدالرضا ربیعی فارس ۱۶۰ شهریار۹۱
۶۶کیلوگرم مهردادباقری گیلان ۱۶۰ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم اکبرذوالقدر قزوین ۲۲۰ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم لطیف عوض زاده کهگیلویهوبویراحمد ۲۲۵ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم بختیار درخشان ایلام ۲۵۰ شهریار۹۱
۱۰۵کیلوگرم علی مرادی اصفهان ۲۶۵ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم محمدعلی صمیمی ایلام ۳۱۰ شهریار۹۱
۱۲۰+کیلوگرم محمدفیض الهی خراسان ۲۸۰ شهریار۹۱

پرس سینه

۵۹کیلوگرم رسول همتی قزوین ۱۰۵ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم مهردادباقری گیلان ۵/۱۱۷ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم اکبرذوالقدر قزوین ۵/۱۷۲ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم ابوالقاسم سلیمانی البرز ۱۴۵ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم بختیاردرخشان ایلام ۱۸۵ شهریار۹۱
۱۰۵کیلوگرم علی اشرف نرگسی ایلام ۵/۱۷۷ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم محمدعلی صمیمی ایلام ۲۱۰ شهریار۹۱
۱۲۰+کیلوگرم محمدفیض الهی خراسان ۱۷۰ شهریار۹۱
لیفت
۵۹کیلوگرم رسول همتی قزوین ۱۶۵ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم مهردادباقری گیلان ۵/۱۷۷ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم اکبرذوالقدر قزوین ۲۲۵ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم لطیف عوض زاده کهگیلویهوبویراحمد ۲۳۵ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم بختیاردرخشان ایلام ۲۶۰ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم علی مرادی اصفهان ۲۵۰ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم عباس گلستانی تهران ۲۹۰ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم محمدفیض الهی خراسان ۲۷۵ شهریار۹۱
مجموع
۵۹کیلوگرم رسول همتی قزوین ۴۲۰ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم مهردادباقری گیلان ۴۵۵ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم اکبرذوالقدر قزوین ۶۲۰ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم لطیف عوض زاده کهگیلویهوبویراحمد ۵/۵۷۷ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم بختیاردرخشان ایلام ۶۹۵ شهریار۹۱
۱۰۵کیلوگرم علی مرادی اصفهان ۶۷۵ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم عباس گلستانی تهران ۷۶۰ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم محمدفیض الهی خراسان ۷۲۵ شهریار۹۱

آخرین رکورد پاورلیفتینگ مستر۲ بدون تجهیزات ایران خرداد۹۱
اسکوات
۵۹کیلوگرم اکبرراشدی پور قم ۸۰ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم فضل اله صالحی نیا اصفهان ۱۵۰ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم علی عبداله زاده گیلان ۱۷۰ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم عباس افشاری پور کرمان ۱۸۵ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم یحیی علیخانی اصفهان ۱۹۵ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم اکبربهمنیار مازندران ۲۱۰ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم حسین میرشکاری مازندران ۲۳۰ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم عباس امیدیان مازندران ۲۵۰ شهریار۹۱
پرس سینه
۵۹کیلوگرم محمدرضاعمرانی مرکزی ۶۰ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم کریم گرشاسبی البرز ۱۱۰ تهران۸۹
۷۴کیلوگرم ناصر صفرپور تهران ۱۲۰ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم عباس افشاری پور کرمان ۱۵۰ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم شمس اله داودآبادی مرکزی ۱۵۰ شهریار۹۱
۱۰۵کیلوگرم ایوان یوسف میرزاده البرز ۱۶۰ شهریار۹۱
۱۲۰کیلوگرم عادل نواعتقاد مرکزی ۱۳۰ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم عباس امیدیان مازندران ۱۴۰ شهریار۹۱
لیفت
۵۹کیلوگرم اکبرراشدی پور قم ۱۱۵ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم کریم گرشاسبی البرز ۱۷۵ شهریار۹۱
۷۴کیلوگرم علی عبداله زاده گیلان ۵/۱۷۷ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم عباس افشاری پور کرمان ۲۲۰ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم جبارعلی حاج قلیزاده آ- غربی ۲۱۰ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم ایوان یوسف میرزاده البرز ۲۳۰ شهریار۹۱
۱۲۰کیلوگرم محمدتقی آذرلو مرکزی ۲۲۰ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم عباس امیدیان مازندران ۲۵۰ شهریار۹۱
مجموع
۵۹کیلوگرم اکبرراشدی پور قم ۲۵۰ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم کریم گرشاسبی البرز ۴۳۰ شهریار۹۱
۷۴کیلوگرم ناصر صفرپور تهران ۴۳۰ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم عباس افشاری پور کرمان ۵۵۵ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم یحیی علیخانی اصفهان ۵۲۵ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم ایوان یوسف میرزاده البرز ۵۷۰ شهریار۹۱
۱۲۰کیلوگرم حسین میرشکاری مازندران ۶۰۰ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم عباس امیدیان مازندران ۶۴۰ شهریار۹۱

آخرین رکورد پاورلیفتینگ مستر۳ بدون تجهیزات ایران خردا۹۱
اسکوات
۵۹کیلوگرم محمدرضاعمرانی مرکزی ۸۰ شهریار۹۱
۶۶کیلوگرم علی فراهانی مرکزی ۱۲۵ شهریار۹۱
۷۴کیلوگرم علی کرم باقری نیا خوزستان ۱۲۰ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم مجیدذات پرور گیلان ۱۵۰ شهریار۹۱
۹۳کیلوگرم عثمان مهران کردستان ۱۳۵ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم حسن ولی زاده مرکزی ۱۴۵ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم محمدرضا فردین خراسان ۸۵ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم محمدحسین زارعی پور خراسان ۱۰۰ شهریار۹۱
پرس سینه
۵۹کیلوگرم تقی آبراهه مازندران ۵۵ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم اصغرقاسمی فارس ۹۵ شهریار۹۱
۷۴کیلوگرم علی کرم باقری نیا خوزستان ۹۵ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم مجیدذات پرور گیلان ۱۰۵ شهریار۹۱
۹۳کیلوگرم عثمان مهران کردستان ۱۲۵ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم حسن ولی زاده مرکزی ۱۱۰ تهران۸۹
۱۲۰کیلوگرم حسین همتی هزاوه مرکزی ۵/۹۲ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم محمدحسین زارعی پور خراسان ۸۵ شهریار۹۱
لیفت
۵۹کیلوگرم تقی آبراهه مازندران ۱۱۰ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم اصغرقاسمی فارس ۱۶۰ شهریار۹۱
۷۴کیلوگرم حسن عرب بافرانی قزوین ۵/۱۷۲ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم مجیدذات پرور گیلان ۵/۱۶۷ شهریار۹۱
۹۳کیلوگرم عثمان مهران کردستان ۵/۱۵۷ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم علی رزازپور کرمان ۲۰۰ شهریار۹۱
۱۲۰کیلوگرم محمدرضا فردین خراسان ۱۳۰ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم محمدحسین زارعی پور خراسان ۱۵۰ شهریار۹۱
مجموع
۵۹کیلوگرم محمدرضاعمرانی مرکزی ۲۴۵ شهریار۹۱
۶۶کیلوگرم اصغرقاسمی فارس ۳۵۵ شهریار۹۱
۷۴کیلوگرم حسن عرب بافرانی قزوین ۵/۳۶۲ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم مجیدذات پرور گیلان ۵/۴۲۲ شهریار۹۱
۹۳کیلوگرم عثمان مهران کردستان ۵/۴۱۷ تهران۸۹
۱۰۵کیلوگرم علی رزازپور کرمان ۴۴۰ شهریار۹۱
۱۲۰کیلوگرم محمدرضا فردین خراسان ۲۷۵ تهران۸۹
۱۲۰+کیلوگرم محمدحسین زارعی پور خراسان ۳۳۵ شهریار۹۱

آخرین رکورد پاورلیفتینگ مستر۴ بدون تجهیزات ایران خرداد۹۱
اسکوات
۵۹کیلوگرم فضائل حسنی زنجان ۸۰ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم علی حیدرثاقب گیلان ۱۱۵ شهریار۹۱
۷۴کیلوگرم محمدابراهیم موثقی گیلان ۱۰۰ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم محمدحسن دانشور مازندران ۱۳۰ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم قربانعلی نقشینه البرز ۷۵ شهریار۹۱
۱۰۵کیلوگرم عباس روحانی خراسان ۷۰ شهریار۹۱
۱۲۰کیلوگرم ——————————————
۱۲۰+کیلوگرم اسفندیارابراهیم زاده خراسان ۳۰ تهران۸۹
پرس سینه
۵۹کیلوگرم فضائل حسنی زنجان ۴۰ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم علی حیدرثاقب گیلان ۵/۸۲ شهریار۹۱
۷۴کیلوگرم محمدابراهیم موثقی گیلان ۵/۵۷ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم محمدحسن دانشور مازندران ۵/۷۲ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم قربانعلی نقشینه البرز ۷۰ شهریار۹۱
۱۰۵کیلوگرم عباس روحانی خراسان ۶۵ شهریار۹۱
۱۲۰کیلوگرم ——————————————
۱۲۰+کیلوگرم اسفندیارابراهیم زاده خراسان ۳۰ تهران۸۹
لیفت
۵۹کیلوگرم محمدجواد رفعت تهران ۱۰۰ شهریار۹۱
۶۶کیلوگرم علی حیدرثاقب گیلان ۱۵۵ شهریار۹۱
۷۴کیلوگرم محمدابراهیم موثقی گیلان ۱۴۰ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم محمدحسن دانشور مازندران ۱۳۰ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم قربانعلی نقشینه البرز ۱۳۰ شهریار۹۱
۱۰۵کیلوگرم عباس روحانی خراسان ۱۱۰ شهریار۹۱
۱۲۰کیلوگرم ——————————————
۱۲۰+کیلوگرم اسفندیارابراهیم زاده خراسان ۵۰ تهران۸۹
مجموع
۵۹کیلوگرم فضائل حسنی زنجان ۲۱۵ تهران۸۹
۶۶کیلوگرم علی حیدرثاقب گیلان ۵/۳۵۲ شهریار۹۱
۷۴کیلوگرم محمدابراهیم موثقی گیلان ۵/۲۹۷ تهران۸۹
۸۳کیلوگرم محمدحسن دانشور مازندران ۵/۳۳۲ تهران۸۹
۹۳کیلوگرم قربانعلی نقشینه البرز ۲۷۵ شهریار۹۱
۱۰۵کیلوگرم عباس روحانی خراسان ۲۴۵ شهریار۹۱
۱۲۰کیلوگرم ——————————————
۱۲۰+کیلوگرم اسفندیارابراهیم زاده خراسان ۱۱۰ تهران۸۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *