برای تکمیل بحث پیرامون پیش هورمون ها پرسش و پاسخ های رایج درمورد این دسته از ترکیبات که مصرف آنها کماکان در ورزش های قدرتی و در دیگر رشتههای ورزشی مجاز و قانونی نیز هست اختصاص داده و به پرسش هایی که ممکن است با مطالعه خواص و ویژگی های پروهورمون ها در ذهن خوانندگان شکل گرفته باشد پاسخ دادهایم.

آیا پروهورمون ها را در روزهای استراحت نیز باید مصرف کنیم؟

اینپرسش شاید اولین پرسشی باشد که ورزشکاران در مورد هر مکمل و یا هر دارو و ترکیبی کهبا آن سر و کار دارند می پرسند. قطع مصرف این ترکیبات در بین دوره موجب افت شدیدسطح سرمی هورمون های هدف آنها در خون شده و از تاثیرات آنابولیکی این هورمون ها دربدن ورزشکاران نیز به شدت کم می کند. هر بار که مصرف این مواد را قطع کرده و بار
دیگر اقدام به مصرف آن می کنید، چند روزی طول خواهد کشید تا سطح سرمی آن دوباره بهمیزان موثر خود در خون برسد.علاوه بر این، حتما خود نیز می دانید که اغلب رشدیکه در عضلات رخ می دهد، در روزهای استراحت اتفاق می افتد. هورمون های استروئیدی دراین روزها با تشدید سنتز پروتئین در عضلات به افزایش حجم و قدرت عضلانی کمک کردهوبنابراین ناگفته پیداست که مصرف پروهورمون ها در روزهای استراحت نیز همانند روزهایتمرین باید ادامه داشته باشد. البته به این مهم نیز توجه داشته باشید که مجاز بودنمصرف این دسته از ترکیبات دال بر بی ضرر بودن کامل آنها نیست. در مصرف این ترکیباتنیز با احتیاط عمل کنید و دوره مصرف آنها را نیز بیشتر از حد مجاز تمدید نکنید.
آیا مصرف پروهورمون ها می تواند نتیجه تست دوپینگ ورزشکاران را مثبتکند؟
پاسخ هم می تواند مثبت باشد و هم منفی! برخی از این پروهورمون ها با افزایشمیزان هورمون ناندرولون در بدن آدمی احتمال و امکان این مسئله را قوت می بخشند کهدر تست های کنترل دوپینگ به جرم استفاده از ناندرولون و یا به جرم موجود بودن بیش
از حد مجاز این ماده در بدن گناهکار معرفی شده و محروم شوید. این در حالی است کهاغلب نمونه هایی که به هورمون تستوسترون ختم می شوند، معمولا تست های دوپینگ را به ضرر شما رقم نمی زنند. ناندرولون ماده ای است که به راحتی از بدن دفع نشده و مصرف ویا بالا بودن آن در بدن تا ۱۸ ماه پس از قطع دارو و یا پیش ماده نیز قابل ردگیری وکنترل است.
به این مهم توجه داشته باشید که پروهورمون های یاد شده ای که بههورمون ناندرولون ختم می شوند حتی در صورتی که در دزهای بسیار کم مصرف شده و چندماه قبل از مسابقه نیز مصرف آن قطع شود بازهم احتمال و امکان مثبت شدن تست دوپینگرا به همراه خواهد داشت.حتما به این موارد نیز تا به حال برخورد داشته اید کهورزشکاری علیرغم اینکه از مکمل های مجاز استفاده کرده و از مصرف دارو و یاپروهورمون ها نیز اکیدا خودداری کرده است اما با این وجود با مثبت بودن تست کنترلدوپینگ مواجه شده است!بسیاری از کمپانی های مکمل سازی که برای رسیدن به فروشبیشتر در بازار رقابتی عرضه و فروش مکمل ها ناگزیر از تولید مکمل های موثرتر نیزهستند برای افزودن بر کارایی مکمل های تولیدی خود، مقادیر زیادی از پروهورمون ها رابه بهانه این که مصرف آنها در ورزش مجاز است به فرآورده های تولیدی خود اضافه کردهو بدون اینکه خریدار را در جریان این اقدام خود قرار دهند، تولیدات خود را به بازارعرضه کرده و ورزشکاران و حتی خود کمپانی نیز از نتیجه کار احساس رضایت می کنند. دراین بین ورزشکاران نیز مثبت شدن تست دوپینگ خود را مدیون استفاده از مکمل هاییهستند که به دور از دید و آگاهی ورزشکاران و مربیان، در فرمول آن از پروهورمون هااستفاده شده است.
همین طور هم پیش هورمون هایی که در بدن آدمی به هورمون بولدنونتبدیل می شوند در صورتی که با احتیاط مصرف نشده و قبل از شروع فصل مسابقات قطعنشوند نیز می توانند به مثبت شدن تست کنترل دوپینگ فرد بیانجامند.
چه زمانیباید پروهورمون ها را مصرف کرد؟
پرسش به جا و خوبی است. به نظر می رسد که«Andro» ها نیمه عمر کوتاهی داشته و در کمتر از ۲ ساعت از بین می روند. بنابراینمصرف روزانه ۳ الی ۴ وعده از این ترکیبات ضروری به نظر می رسد. مصرف این ترکیبات ۳۰الی ۴۰ دقیقه قبل از تمرین نیز در افزایش انرژی فرد در حین تمرین و در تسریعریکاوری پس از تمرین مفید واقع می شود.
این در حالی است که نمونه هایی که «Nor»را در اسم آنها می بینید، در حدود ۶ ساعت در بدن به صورت فعال باقی می مانند و اینبدین معنی است که مصرف روزانه ۱ الی ۲ وعده از آنها کافی به نظر می رسد.اگر ازاین ترکیبات برای افزایش کارایی خود در حین تمرین استفاده می کنید، همواره به اینمهم توجه داشته باشید که رسیدن این ترکیبات به سطح سرمی مناسب معمولا در حدود ۹۰دقیقه زمان می برد. بنابراین این مواد را ترجیحا ۱ ساعت قبل از شروع تمرین مصرفکنید.
مصرف تک ماده ای این ترکیبات نیز در مقایسه با مصرف ترکیبی و دوره ای آنتاثیر کمتری دارد. توصیه شده است که این فرآورده ها را نیز همانند استروئید ها دردوره های مناسب و به همراه دیگر پیش هورمون ها به کار ببرید.
طول یک دوره مطلوب و مناسب مصرف پروهورمون ها باید در حدود ۶ الی ۸ هفته باشد. طول دوره مصرف این مواد
نباید از ۵ هفته کوتاه تر و از۱۰ هفته نیز طولانی تر شود. استراحت دادن به بدن پساز اتمام دوره نیز از مهم ترین مسائلی است که متاسفانه کسی در ایران اهمیتی به آننمی دهد. من معمولا پس از هر ۸ هفته مصرف، ۱۰ هفته به ورزشکاران استراحت داده و پساز آن، دوره بعدی را برای آنها تنظیم می کنم.آیا افت شدید قدرت و حجم بدنی در دوره های قطع مصرف این ترکیبات نیز دیده می شود؟

این قاعده و دستور کلی را درذهن خود داشته باشید که افزایش خیره کننده قدرت و حجم در صورتی که در کوتاه مدت و
با شتاب باور نکردنی و غیر معمول به دست آید، چیزی نیست که بتوان به پایداری آن دلبست اما در صورتی که این شرایط به آرامی و در طول مدت زمان معقولی به دست آمده باشدمی توان با رعایت کردن برخی نقاط آن را برای همیشه ماندگار نمود.
پس از قطع مصرفپیش هورمون ها نیز همانند قطع مصرف استروئیدها، میزان ترشح طبیعی هورمون تستوسترونبه مرز نگراان کننده ای رسیده و به شدت محدود می شود. این دوره بحرانی که حدودا ۲هفته به طول می انجامد معمولا از حجم و از قدرت بدنی ورزشکاران به نحو محسوسی میکاهد. افت شرایط مطلوب بدنی در این دوره، ناشی از کم شدن ترشح هورمون تستوسترون دربدن ایجاد می شود. برای در امان ماندن ار این حالت و برای به حداقل رساندن تاثیرمنفی این دوره بحرانی بر شرایط بدنی به توصیه های زیر عمل کنید:·نوع و دزاستروئید و یا پرهورمون مصرفی خود در طول دوره را سنجیده انتخاب کنید و به این نکتهنیز توجه داشته باشید که افزایش سریع حجم و وزن عضلانی، کار شما در مدیریت دوره هایبحرانی قطع مصرف را مشکل تر خواهد کرد.·مصرف مکمل های حاوی روی نظیر ZMA پس ازقطع مصرف را از یاد نبرید. سه روز مانده به اتمام دوره خود، مصرف این مکمل را شروعکرده و مصرف آن را نیز تا ۲ الی ۳ هفته بعد ادامه دهید.·افراد مسن تر که از پیشهورمون ها استفاده می کنند می توانند در دوره های قطع مصرف از «تریبولوس» نیز بهرهبگیرند.
·دوش آب سرد در این دوره ها برای تحریک کردن **** به ترشح تستوسترونبیشتر، مفید خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که **** ها معمولا در دمایی پایین تر از دمای بدن بهتر عمل کرده و تستوسترون بیشتری را تولید می کنند.
·علیرغماینکه در این مقاله تنها به موارد مجاز توجه داشتیم اما در پایان دوره و برای کاستناز شدت بحرانی که عضلات شما را یغما می برد، می توانید از افزاینده های غیر مجازمیزان ترشح تسوسترون نظیر HCG نیز استفاده کنید.ادعایی در بین ورزشکارانقوت گرفته است که پروهورمون ها نیز نوعی از استروئیدها هستند! آیا این ادعا صحت دارد؟در شروع بحث در مورد این دسته از ترکیبات به اختصار گفتیم این ترکیبات کهپیش هورمون نیز خوانده می شوند، استروئید نبوده و تفاوت های اساسی با استروئیدهادارند. مفهومی که استروئید در ورزش گرفته است با مفهومی که در علم از آن استفاده میشود اندکی تفاوت دارد. استروئید در ورزش به موادی اطلاق می شود که مصرف آنها برایبالا بردن کارایی و برای افزایش حجم و قدرت عضلانی ممنوع بوده و دوپینگ محسوب میشود. این در حالی است که از نظر علمی ویتامین D که همانند استروئیدهای آنابولیک ازکلسترول ساخته می شود نیز نوعی استروئید محسوب می شود و به این دسته تعلق دارد. آیاشما و یا هر ورزشکار دیگری که با استروئیدها آشنایی دارد این ویتامین را نیزهمانگونه که هست در دسته استروئیدها طبقه بندی می کند؟
پروهورمون ها استروئید نبوده برای تبدیل شدن به استروئید در بدن آدمی ساخته و تولید می شوند. این دسته ازمواد که عموما غیر فعال نیز هستند، برای تبدیل شدن به فرم فعال و برای تبدیل شدن بهاستروئیدها باید تحت تاثیر آنزیم های مخصوصی قرار بگیرند.بی تعارف و بی پردهبگویم که بازار سوء استفاده در این ورزش از سطوح خرد و پیش پا افتاده و از رده دلهدارو فروش گرفته تا در سطح جهانی و حتی در بین کمپانی های صاحب نام و شناخته شدهنیز داغ داغ است. شاید ایده استروئید بودن پروهورمون ها نیز از طرز عملکرد کمپانیهای مکمل سازی نشات گرفته باشد که برای تولیدات خود اسامی همسان و هم وزن بااستروئیدها انتخاب کرده و بدین ترتیب قصد اغوا کردن و یا فریب دادن ورزشکاران ومصرف کنندگان را می کنند.آیا امکان بالا رفتن میزان استروژن بدن مردان بامصرف این قبیل ترکیبات نیز وجود دارد؟ آیا استفاده از مهار کننده های استروژن بههمراه این ترکیبات نیز الزامی است؟تصور نمی کنم برای مقابله با استروژن حاصل ازاین ترکیبات نیازی به استفاده از داروهای مهار کننده این هورمون باشد. تنها برخینمونه ها به تولید شدن حجم قابل توجهی از استروژن در بدن منجر شده و در این موردنیز تنها کسانی که بدن آنها حساسیت زیادی در برابر این هورمون داشته و یا استعدادابتلا به نوک سینه و.. را داشته باشند باید به همراه پروهورمون ها از داروهای آنتیاستروژن استفاده کنند.
آیا خطر بزرگ شدن غده پروستات نیز با مصرف این ترکیبات فرد را تهدید می کند؟

پروستات غده کوچکی در مردان است که وظیفه اصلی آندر ترشح و تولید مایع منی در مردان دیده می شود. بزرگی و حتی سرطانی شدن این غده درمردان و مخصوصا در مردان مسن از شایع ترین علل مرگ و میر مردان بوده و هر ساله نیزتعداد زیادی از مردان را روانه بیمارستان و اطاق عمل می کند. از شایع ترین علایم ونشانه های بروز این عارضه در مردان می توان به تکرر ادرار و احساس درد و سوزش درحین دفع ادرار اشاره کرد. از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در بروز این عارضه در مردانو مخصوصا در ورزشکاران می توان به مصرف استروئیدها و آندروژن ها اشاره کرد که درورزش های قدرتی نیز به فراوانی به چشم می خورد. پروهورمون ها نیز همانند هورمون هادر بزرگ شدن این غده در مردان تاثیر داشته و مصرف مکمل های محافظت کننده پروستات کهدر ستون مکمل ها نیز به آنها اشاره می کنیم به همراه مصرف استروئیدها و پروهورمونها، ضروری بوده و برای حفظ سلامت ورزشکارانی که از این ترکیابت استفاده می کنندلازم به نظر می رسد.
آیا مصرف پروهورمون ها برای کبد سمی است؟
تمامی پروهورمون ها برای کبد سمی نیستند. برخی از آنها برای این عضو حساس از بدن سمی بوده و برخی دیگر نیز تاثیر منفی چندانی بر روی آن ندارند. به جرات می توان ادعا کرد کهدارو و یا هر ترکیب غیر طبیعی که از طریق دستگاه گوارش وارد بدن آدمی شود برای کبدسمی بوده و کبد آدمی نیز همواره از این بابت ناراحت و گله مند است. در ترکیب مکملها و فراورده هایی که به صورت خوراکی تولید شده و انتظار می رود که برای کبد نیزسمی باشند علاوه بر مواد اصلی از مواد طبیعی کم کننده تاثیر منفی این قبیل ترکیباتبر کبد نیز استفاده شده و همواره نیز سعی بر این بوده است تا با افزودن مواد کمکیبه ترکیب اصلی آنها، کبد را حمایت کرده و از شدت تاثیر منفی این قبیل مواد بر کبدکاسته شود. اما با این وجود تاثیر منفی شدید برخی پروهورمون ها بر کبد را نمی توانانکار و یا کتمان کرد.به هنگام مصرف پرهورمون ها نیز دوره مصرف را بیش از حدمجاز، طولانی تر نکرده و به این نکته نیز توجه داشته باشید که مصرف داروها و یامکمل های محافظت کننده کبد که در ستون مکمل ها نیز به برخی از آنها اشاره شده و درشماره های آتی نیز به انواع دیگری از آنها اشاره خواهد شد به همراه مصرف پروهورمونها نیز تا حدودی ضروری و الزامی است.آیا مصرف پروهورمون ها نیز همانند مصرفاستروئیدها تاثیر منفی شدیدی بر ریزش موی سر در مردان دارد؟شاید شما نیز به اینمهم اشراف دارید که ریزش موی سر در مردان در اثر افزایش هورمون های آندروژن دربدنشان رابطه تنگاتنگی با ژنتیکی که از پدر و مادر به ارث می بریم داشته و از فردیبه فرد دیگر نیز متفاوت است. ریزش موی سر در ورزشکاران معمولا در نتیجه افزایش DHTدر بدن و در نتیجه تجمع آن در زیر پوست سر و در ناحیه ای که پیاز موهای سر قراردارند رخ داده و غالبا نیز با قطع مصرف استروئیدها و با پاکسازی بدن از سمومی کهاستروئیدها وارد بدن کرده اند از بین نمی رود.اغلب ورزشکارانی که در نتیجه مصرفاستروئیدها و یا مشتقات تستوسترون به این عارضه مبتلا می شوند برای به حداقل رساندنشدت این عارضه و برای تقویت کردن رشد موهای سر از داروهای کمکی نظیر Propecia و یادیگر داروهای افزاینده رشدموی سر در مردان استفاده کرده و در بسیاری از موارد نیزنتیجه مطلوبی می گیرند.از آنجایی که امکان بالا رفتن میزان DHT در بدن آدمی درنتیجه مصرف پروهورمون ها نیز وجود دارد بنابراین می توان ادعا کرد که مصرف اینترکیبات نیز فرد مستعد به ریزش مو را در معرض خطر طاسی قرار خواهد داد.از دیگرمواد و ترکیباتی که نقش تعیین کننده و مهار کننده ای در ریزش موی سر در مردان داشتهاست می توان به «Ketoconazole» اشاره کرد. این ماده در ترکیب شامپوهایی که برایکاستن از شدت و سرعت ریزش مو در مردان ساختهشده است نیز به فراوانی یافت می شود.تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط این ماده با کاهش ریزش مو تاثیر مطلوب مصرفخوراکی آن را تا حدودی اثبات کرده است اما نمونه های به کار رفته در شامپوها برای
اینکه واقعا موثر واقع شوند باید ابتدا قدرت جذب شدن و ورود به بدن از طریق پوست سررا داشته باشند که این قسمت از کار جای بحث و شک داشته است.مصرف مکمل های حاویویتامین های محلول در چربی و مصرف منیزیوم و روی نیز در حفظ موهای سر تاثیر خوبی ازخود نشان داده است. بنابراین به همراه مصرف پروهورمون ها و حتی به همراه مصرف
استروئیدها و هورمون ها نیز از داروهای محافظت کننده موی سر و از ویتامین ها واملاح معدنی استفاده کنید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *