وزنه

 

جنس وزنه می تواند از آهن خالص، برنج یا هر فلز سخت تر از برنج باشد و یا از پوسته ای از فلزات نامبرده که درون آن با سرب یا سایر فلزات پر شده باشد استفاده شود. وزن وزنه در مردان ۲۶۰/۷ کیلوگرم و در زنان ۴ کیلوگرم است. وزنه باید به شکل کروی ساخته شده و سطح آن کاملاً صاف باشد. حداکثر قطر آن در مردان ۱۳۰ میلیمتر و حداقل آن ۱۱۰ میلیمتر است در حالی که حداکثر قطر وزنه در زنان ۱۱۰ میلیمتر و حداقل آن ۹۵ میلیمتر است.

● دایره پرتاب

قطر داخلی دایره پرتاب باید ۱۳۵/۲ متر باشد و لبه ی دایره از جنس آهن، فولاد و یا سایر فلزات مناسب ساخته شود و سطح لبه ی دایره باید هم سطح با زمین اطراف دایره باشد. سطح داخلی دایره پرتاب می تواند از سیمان، آسفالت و سایر پوشش های محکم و غیرلغزنده ساخته شود. سطح داخلی دایره باید ۱۴ تا ۲۶ میلیمتر پایین تر از لبه ی بالایی دایره باشد. سطح داخل دایره به وسیله ی یک خط رنگی به دو قسمت تقسیم شده، این خط حداقل تا ۷۵ سانتیمتر به خارج از دو طرف دایره امتداد می یابد.

● پیش تخته ی پرتاب

از جنس چوب یا سایر مواد مناسب، به شکل قوسی و به رنگ سفید ساخته می شود به طوری که لبه ی داخلی آن با لبه ی خارجی دایره مماس شده، بتوان آن را در روی زمین وسط خطوط قطاع پرتاب ثابت و محکم کرد. طول این پیشتخته ۲۲/۱ سانتیمتر در وسط و ۳۰ سانتیمتر در کناره ها و ضخامت آن ۱۰ سانتیمتر است.

● قطاع پرتاب و محوطه ی فرود

محوطه ی فرود باید از جنس خاک آجر، چمن، یا هر ماده ی مناسب دیگری باشد که وزنه بتواند روی آن اثر به جای بگذارد. قطاع پرتاب روی سطح محوطه فرود طوری ترسیم می شود که دو خط با زاویه ی ۴۰ درجه و به عرض ۵ سانتیمتر و به رنگ سفید این منطقه را مشخص می کند. برای کشیدن قطاع دو خط فرضی به فاصله ۲۰ متر از مرکز دایره در نظر بگیرید و دهانه ی این دو خط را به اندازه ۶۸/۱۳ متر از یکدیگر باز کنید دو نقطه ای را که به این ترتیب به دست می آید با نوار یا گچ به مرکز دایره وصل کنید. در این صورت قطاع پرتاب به طور قانونی به دست می آید و پرتابی معتبر است که در محدودهٔ ی لبه داخلی خط با لبه ی داخلی خط دیگر فرود آید.
● قوانین عمومی

پرتاب کننده باید قبل از شروع پرتاب در داخل دایره کاملاً ثابت شده، عمل پرتاب را از حالت ایستاده شروع کند. پاهای پرتاب کننده می تواند با لبه ی داخلی حلقه دایره و پیش تخته تماس داشته باشد ولی مجاز نیست که با روی حلقه یا پیش تخته تماس پیدا کند. ورزشکار نباید تا زمانی که وزنه ی پرتاب شده در داخل قطاع فرود آمده باشد دایره را ترک کند.
پرتاب کننده باید پس از اجازه ی داور دایره را از قسمت عقب یعنی نیمه دوم ترک کند، در غیر این صورت پرتاب خط محسوب می شود. وزنه باید از بالای شانه و فقط با یک دست به حالت هُل دادن پرتاب شود. وقتی که پرتاب کننده در وضعیت شروع پرتاب قرار می گیرد، وزنه باید در تماس با چانه یا خیلی نزدیک به آن قرار گرفته دست پرتاب نباید به هنگام عمل پرتاب پایین تر از این وضعیت قرار بگیرد. وزنه نباید عقب تر از خط شانه ها باشد. استفاده از دستک ش و با بستن دو یا بیش از دو انگشت به همدیگر بدون مجوز پزشکی مجاز نیست اما پرتاب کننده می تواند از کمربند ورزشی استفاده کند.
اندازه گیری پرتاب های مجاز به این صورت انجام می گیرد که فاصله ی نزدیک ترین نقطه ی تماس وزنه با زمین تا لبه ی داخلی پیش تخته پرتاب به وسیله ی مترهای نواری اندازه گیری می شود به طوری که ابتدای متر در محل اصابت وزنه با زمین و انتهای آن در مرکز دایره ی پرتاب باشد.
هنگامی که تعداد شرکت کنندگان بیش از ۸ نفر باشد، هر نفر ۳ پرتاب انجام می دهد و ۸ نفری که بهترین نتایج را داشته باشند سه بار دیگر پرتاب می کنند. وقتی که تعداد پرتاب کنندگان ۸ نفر یا کمتر باشد. هر یک شش(۶) پرتاب انجام خواهند داد. هر ورزشکار مجاز است که پرتاب خود را در محدوده ی زمانی یک دقیقه انجام دهد.
در صورت تساوی، دومین پرتاب بهتر و چنان چه حالت تساوی هنوز برقرار باشد سومین پرتاب بهتر و تا آخر در نظر گرفته می شود تا این که حالت تساوی از بین برود. چنانچه برای مقام هشتم تساوی از بین نرود به نظراتی که تساوی کرده اند سه پرتاب اضافی داده خواهد شد تا نفر هشتم تعیین گردد. برای تعیین مقام هر ورزشکار بهترین نتیجه به دست آمده از کلیه پرتاب ها(حتی سه پرتاب اضافی) در نظر گرفته می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *