کارایی:

– فرمول این محصول برای پشیبانی از افزایش میزان GH  در بدن طراحی شده.
– کمک می کند تا ایمنی و استقامت بدن افزایش بیابد.
–  بدن شما را به خواب عمیق تری میبرد.
– کاهش تفکیک زودرس پروتئین

ادامه مطلب همو تروپین HEMOTROPIN

دستور مصرف:

به عنوان یک مکمل غذایی، ۳ کپسول قبل از خواب با شکم خالی همراه با ۳۰۰ میلی لیتر آب مصرف شود.

موارد احتیاطی :

بیشتر از میزان توصیه شده مصرف نشود.
ایده هموتروپین: فرمول رها سازی هورمون رشد فعال زیستی با مسیرهای متعدد زیستی اخیراً مصرف دارویی هورمون رشد (GH) بالا گرفته ولی برای ورزشکاران نخبه که در مورد عملکرد قوی و ضد پیری GH اطلاع دارند این نکته تازه نیست. سالهاست که دانشمندان ورزشی تغییرات مثبت در ایجاد توده عضلانی، کاهش چربی بدن، شفایابی مفاصل و بازیافت در مصرف کنندگان GH را مشاهده میکنند. متأسفانه هیچیک از کاربردهای محدود تأئید شده GH برای ورزشکار سالم مناسب دانسته شده و کاربرد آنگاه غیر قانونی است تیم تحقیق و توسعه نوترابولیک توانستهاند ترکیبات رها سازی GH را با فاکتورهای کمکی ایجاد هموتروپین درآمیزند که میتواند بدون ریسک، توان طبیعی ورزشکار در تولید GH را بهبود دهد.

تاکتیک عملکرد هموتروپین: تقویت رهاسازی GH به شکل موج پالسی پیشرونده و طبیعی

GH یک هورمون پپتیدی است یعنی گروهی از آمینو اسید که در یک توالی خاص مرتب شده و به شکل پالسی از غدۀ هیپوفیز قدامی ترشح میگردد. اثرات آنابولیک / ضد کاتابولیکی آن شامل کاربرد بیشتر پروتئین و کاهش تجزیه پروتئین است. ‌GH حتی میتواند از طریق تجزیه چربی کاهش چربی را ایجاد کند و تولید انرژی بدن را به سمت استفاده از چربیها سوق دهد. هموتروپین اثرات تمرین و برنامۀ تعذیه را به اوج بیسابقهای میرساند و جهش بزرگی در مکملهای طراحی شده محسوب میگردد. این فرآورده مقادیر بیسابقهای GH طبیعی با ترشح موجی دقیق فراهم میآورد.
هموتروپین دارای این مواد است: عوامل رهاسازی GH، زمینه ساز آمینو اسید برای حداکثر ترشح چند مسیرۀ GH
1- ان – کربامیل گلوتامات
این ماده از تجمع آمونیاک جلوگیری کرده، حذف و دفع آمونیاک را تسریع و در نتیجه فعالیت GH را میافزاید. تحقق نشان میدهد ان- کربامیل گلوتامات سطوح آژرنین و هورمون رشد، میزان رشد عضله و سنتز پروتئین عضلانی را بهبود میدهد.
۲- اژرنین پیروگلوتامات
این ماده با ترکیب آمینو اسیدال آژرنین و پیروگلوتامات ایجاد شده و برای سنتز و رهاسازی GH ضروری است چون آمینواسید در عملکرد عادی هیپوفیز نقش دارد. مطالعات علمی کاربرد ال – آژرنین را به عنوان رها سازنده GH تأئید کرده و اثر آن در مردان جوان یا سالمند قطعی میباشد.
۳- (۲ اس) – ۲- اسید آمینو پنتاندیویک
این ماده اخیراً توان افزایش رهاسازی GH بیش از سطوح عادی را بروز داده است. تحقیق نشان می-دهد این ماده همراه با سایر آمینو اسیدها مثل ال – آژرنین، تولید GH در هیپوفیز را افزایش میدهد.
۴- آلفا GPC (ال – آلفا گلیسریل فسفریل کولین)
این ماده یک فسفولیپید قابل حل در آب و زمینه ساز انتقال عصبی است. این نوعی کولین قابل مصرف است که به شکل استیل کولین متابولیزه شده است. تحقیق نشان میدهد آلفا GPC ترشح GH را با اثر مستقیم روی دستگاه کلینرژیک تحریک میکند. در حیوانات، اثرات مدولاسیون کلینرژیک روی ترشح GH از طریق منع یا تحریک رهاسازی سوماتوستاتین هیپوتالاموس (SRIF) انجام میشود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *