طراحی برنامه تمرینی و انتخاب بهترین حرکات سرشانه
شما اینجا هستید
بدنسازی و فیتنس » طراحی برنامه تمرینی و انتخاب بهترین حرکات سرشانه

از آنجایی که دلتوئید به طور معمول در حرکات سینه بکار گرفته می‌شود و پشت بازوهای شما هم در حرکات پرسی سر شانه دخیل است اینکه چطور الگوی تمرین خود را در نظر بگیرید مسئله مهمی است اگر سینه یا پشت بازو را در روز تمرین سرشانه تمرین نمی‌دهید حداقل دو روز قبل یا بعد از تمرین آن را انجام دهید برای اینکه مطمئن شوید سرشانه‌های شما دچار تمرین زدگی نشود اگر آن‌ها را در روز مشابهی تمرین می‌دهید به سادگی با عضله بزرگتر شروع کنید و سپس به ترتیب سراغ عضلات کوچکتر ( یعنی دلتوئید و پشت بازو ) روید .
انتخاب بهترین حرکات :

 


پرس سرشانه با دستگاه اسمیت


هدف : تمام سرهای دلتوئید به خصوص سر جلویی و میانی
شروع حرکت : میزی با تکیه گاه را زیر میله دستگاه قرار دهید محل قرار گیری میز را طوری تنظیم کنید که در بخش پایین دامنه حرکت میله از جلوی بینی شما بگذرد صاف بنشینید سینه را بالا دهید و سر را رو به جلو میله را با فاصله بیش از عرض شانه بین دست‌ها بگیرید میله را چرخانده از تکیه گاه آزاد کنید .
اجرا : میله را با حرکتی نرم و کنترل شده به سمت بالا پرس کنید در بالای دامنه حرکت عضلات سرشانه را منقبض کنید سپس میله را با کنترل پایین بیاورید تا رسیدن به نقطه شروع حرکت در پایین دامنه حرکت باید میله را به سطح گردن برسد .
نکته : از آنجائیکه دراین حالت نگران حفظ تعادل وزنه نیستید می‌توانید روی استفاده از وزنه‌های سنگین تمرکز کنید .
تکنیک پیشرفته : از تکنیک‌ تکرارهای منفی با وزنه‌های سنگین استفاده کنید از یار کمکی بخواهید در بالا بردن وزنه به شما کمک کند در عوض شما در برابر پایین آمدن وزنه ۵ ثانیه مقاومت کنید .

پرس سرشانه با دمبل :
هدف : تمام سرهای دلتوئید سر جلویی و میانی
شروع حرکت : روی یک میز صاف با تکیه گاه عمودی بنشینید سینه را بیرون و شانه‌ها را عقب دهید با حفظ قوس کمر و کف پاها روی زمین دمبل‌ها را در دست بگیرید و در حالیکه کف دست‌ها رو به جلوست از کنار سر حرکت را آغاز کنید آرنج‌ها باید به سمت بیرون باشد .
اجرا : وزنه را با قدرت به سمت بالا پرس کنید و در یک مسیر منحنی تا صاف شدن دست‌ها دمبل‌ها را بالا ببرید تا با هم مماس شوند البته از قفل شدن آرنج ‌ها خودداری کنید اجازه ندهید در بالای حرکت دمبل‌ها با هم برخورد کنند به آرامی دمبل‌ها را پایین بیاورید تا رسیدن به نقطه شروع حرکت البته در پایین حرکت از اعمال کشش بیش از حد در شانه‌ها خودداری کنید .
نکته : از آنجایی که این حرکت ترکیبی است و اغلب می‌توانید تا رسیدن به ناتوانی درآن پیش روید بهتر است آن‌را در ابتدای جلسه تمرین اجرا کنید وقتی بیشترین انرژی را دارید .
تکنیک پیشرفته : حرکت را به صورت تناوبی اجرا کنید یعنی در حالیکه با یک دست دمبل را بالای سر نگه داشته اید و با دست مقابل یک تکرار کامل اجرا می‌کنید و سپس همین کار را برای دست مقابل اجرا کنید .

پرس سرشانه نشسته هالتر
هدف : تمام سرهای دلتوئید به خصوص سر جلویی ومیانی
شروع حرکت : صاف بنشینید و به تکیه گاه تکیه دهید سینه را بیرون دهید و کف پاها را روی زمین قرار دهید میله را با فاصله بیش از عرض شانه بگیرید میله را از پایه جدا کنید و به سمت چانه پایین بیاورید آرنج‌ها را به سمت خارج سر رو به جلو .
اجرا : میله را با قدرت به سمت بالا و کمی به عقب پرس کنید تا صاف شدن دست‌ها سپس میله را به نرمی و با کنترل پایین بیاورید میله را برای کنترل بهتر نزدیک صورت حفظ کنید .
نکته : در این حرکت تعداد تکرارهایی بیش از آنچه در پرس دمبل اجرا می‌کنید اجرا خواهید کرد . این حرکت دلتوئیدها را از زاویه‌ای کمی متفاوت و با سطح متفاوتی از شدت تحت فشار قرار می‌دهد .
تکنیک پیشرفته : در این حرکت از روش استراحت کوتاه استفاده کنید وزنه‌ای را انتخاب کنید که بتوانید ۵ یا ۶ تکرار اجرا کنید ست را شروع کنید ۲ تا ۳ تکرار اجرا کنید سپس ۲۰ ثانیه استراحت کنید و ۲ تا ۳ تکرار دیگر اجرا کنید ست را به همین نحو با استراحت‌های کوتاه ادامه دهید تا ۵ بار این کار را ادامه دهید سپس می‌توانید یک استراحت معمولی داشته باشید .

نشر روبرو با سیم کش
هدف : سر جلویی دلتوئید
شروع حرکت : یک دستگیره صاف به قرقره متصل کنید صاف بایستید سینه را بیرون و شانه را عقب دهید قوس طبیعی کمر را حفظ کنید پشت به قرقره بایستید دستگیره را از بین پاها گرفته و صاف بایستید در حالیکه کف دست رو به پایین و فاصله دست‌ها به اندازه عرض شانه است دست‌ها صاف و دستگیره مماس با ران قرار دارد حرکت را آغاز کنید .
اجرا : با حرکتی روان و کنترل شده دستگیره را به سمت جلو تا رسیدن به سطح چانه بالا بیاورید سپس به آرامی و با کنترل پایین ببرید در پایین دامنه حرکت وزنه‌ها نباید با هم برخورد کنند .
نکته : نوع فشار و کششی که کابل در عضله ایجاد می‌کند با فشار وزنه‌های آزاد متفاوت است و به شما امکان می‌دهد تا در طول دامنه حرکت فشار ممتدی بر دلتوئید جلویی وارد کنید .
جایگزین : همین حرکت را به صورت تکدست اجرا کنید البته در این صورت نیازی نیست سیم از بین پای شما حرکت کند می‌توانید سیم را از کنار بدن بالا بکشید .

 


نشر خم نشسته با دمبل
هدف : دلتوئید پشتی
شروع حرکت : درانتهای یک میز تخت بنشینید پاها کنار هم در جلوی بدن یک جفت دمبل در دست بگیرید کمی آنرج‌ها را خم کنید و کف دست‌ها رو به هم بالا تنه شما باید با زاویه ۴۵ درجه رو به جلو خم باشد .
اجرا : همزمان با آوردن وزنه به سمت بالا و طرفین سعی کنید خمیدگی کمی را در طول حرکت در آرنج‌ها حفظ کنید و آرنج‌ها را تا جای ممکن بالا بیاورید به آرامی وزنه را پایین ببرید تا زیر پاها ولی از برخورد آن‌ها با هم خودداری کنید .
نکته : مشکل رایج در اجرای این حرکت بالا آوردن زیاد بالاتنه است . باید وقتی دمبل‌ها را پایین می‌برید سینه شما تقریباً با ران مماس باشد و وزنه تقریباً مماس با زمین باشد .
جایگزین : سعی کنید این حرکت را به صورت ایستاده و تکدست اجرا کنید یک دمبل در یک دست بگیرید با دست دیگری برای حفظ تعادل جایی را بگیرید این به شما اجازه می‌دهد تا از وزنه بیشتری استفاده کنید سایر مراحل مثل اجرای نشر خم د رحالت نشسته است .

نشر طرفین نشسته با دمبل
هدف : سر میانی دلتوئید
شروع حرکت : در انتهای یک میز صاف بنشینید سینه رو به جلو و سرشانه را عقب دهید دمبل‌ها را در دست بگیرید و در دو طرف پاها نگه دارید و آرنج‌ها را کمی خم کنید .
اجرا: دست‌ها را با کنترل از کنار بدن بالا بیاورید به طوریکه یک مسیر نیم دایره شکل را طی کنید سعی کنید آرنج‌ها را بالاتر از مچ دست نگه دارید و در طول دامنه حرکت کمی خمیدگی را در آرنج‌ها حفظ کنید دمبل‌ها را باید به سمت طرفین و کمی متمایل به جلو بالا بیاورید و به آرامی و با کنترل به پایین بازگردانید و وقتی دمبل‌ها ۱۰ سانتی متر با پای شما فاصله دارند پایین بردن را متوقف کنید .
نکته : به جای اینکه دمبل ها را تا سطح شانه بالا بیاورید سعی کنید حدود ۳۰ درجه دمبل‌ها را از موازات زمین بالا بیاورید چون در این زاویه هنوز هم دلتوئید میانی به خوبی کار می‌کند .
حرکت جایگزین : اجرای حرکت در حالت ایستاده یک جایگزین مناسب است ولی اجرای تکدست این حرکت در حالت ایستاده باز هم بهتر است در حالت ایستاده می‌توانید کمی از حرکت بدن کمک بگیرید تا بتوانید از وزنه‌های سنگین تر استفاده کنید .

طراحی برنامه تمرین مناسب برای خودتان

 


۱-تمرین پیشرفته سرشانه خود را با یک حرکت ترکیبی آغاز کنید .
حرکات ترکیبی بیشترین مقدار از حجم عضله را به کار می‌گیرند برای این گروه عضلانی دستگاه اسمیت به شما اجازه می‌دهد تا از وزنه‌های سنگین استفاده کنید بدون اینکه نگران حفظ تعادل وزنه باشید یعنی تنها باید روی انتقال حداکثر نیرو به وزنه تمرکز کنید باید دو دست را با وزنه های سنگین و تکرارهای کم اجرا کنید و ۲ ست آخر را با تکرارهای بیشتر و وزنه کمی سبک‌تر برای اینکه در رنج عضله سازی قرار بگیرید .
حرکت ترکیبی انتخاب اول ***********ست(۱)*******تکرار
پرس سرشانه با دستگاه اسمیت*******۴***********۶-۶-۱۰-۱۰
توضیح (۱) بدون احتساب ست‌های گرم کردنی
یک جلسه در میان یکی از این دو حرکت را جایگزین پرس سرشانه با دستگاه اسمیت کنید پرس سرشانه با دمبل یا پرس سرشانه با هالتر دمبل امکان استفاده از دامنه حرکت طولانی تر را فراهم می‌کند و بهخاطر نوع وزنه کنترل آن کمی سخت‌تر است بنابراین مجبورید از وزنه‌های کمی سبک‌تر استفاده کنید . در حرکت پرس سرشانه با هالتر بهتر است از تکرارهایی در رنج عضله سازی استفاده کنید تا عضلات سرشانه را بیشتر خسته کنید برای اینکه می‌خواهید بدنبال آن سراغ حرکات تک مفصلی بروید .
حرکت ترکیبی انتخاب دوم ************ست (۱)**********تکرار
پرس سرشانه با دمبل *****************۳*************۸-۸-۸
پرس سرشانه با هالتر *****************۳*************۱۲-۱۲-۱۲

۲-پس از حرکت ترکیبی سراغ تحت فشار قرار دادن هر یک از سرهای دلتوئید به صورت تفکیک شده بروید ( سر جلویی ، میانی و پشتی ) با حرکات تک مفصلی .
در این حرکات تک مفصلی پایه از وزنه‌های آزاد یا سیم کش استفاده می‌شود و ما پیشنهاد می‌کنیم چندین ست با رنج تکرارهای ۱۰ تا ۱۲ با وزنه ای متوسط اجرا کنید در آخرین ست از هر حرکت تا ناتوانی عضلانی پیش بروید سپس بلافاصله یک ست نزولی اجرا کنید با کم کردن ۲۰ تا ۳۰ درصد از مقدار وزنه و مجددا تا ناتوانی پیش روید .
حرکات تک مفصلی انتخاب اول ************منطقه هدف ******ست ******تکرار
نشر خم نشسته *********************دلتوئید پشتی *****۳*********۱۰-۱۲(۳)
نشر از روبرو سیم کش ****************دلتوئید جلویی******۳*********۱۰-۱۲(۳)
نشر از طرفین نشسته با دمبل **********دلتوئید میانی ******۳*********۱۰-۱۲(۳)

(۳) در آخرین ست از هر حرکت پس از رسیدن به ناتوانی در تکرارهای مورد نظر بلافاصله حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از وزنه کم کنید و تا رسیدن به ناتوانی پیش روید .
یک جلسه در میان تغییر جزئی د چگونگی اجرای هر یک از حرکات تک مفصلی اعمال کنید برای اینکه عضله را با زاویه و فشاری کمی متفاوت تحت فشار قرار دهید .
حرکات تک مفصلی انتخاب دوم ******منطقه هدف********ست********تکرار
نشر خم تک دست با دمبل *********دلتوئید پشتی ******۳**********۱۰-۱۲(۳)
نشر از روبرو تک دست با سیم کش ***دلتوئید جلویی *****۳***********۱۰-۱۲(۳)
نشر از طرفین تک دست با دمبل *****دلتوئید میانی ******۳***********۱۰-۱۲(۳)
(۳) در آخرین ست از هر حرکت پس از رسیدن به ناتوانی در تکرارهای مورد نظر بلافاصله حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از وزنه کم کنید و تا رسیدن به ناتوانی پیش روید .

۳-محدودیت ذخایر انرژی
با شروع تمرین ذخایر انرژی شما را می‌توان به بالنی تشبیه کرد که سوراخ کوچکی در آن بوجود آمده هر چه زمان می‌گذرد و تمرین ادامه می‌یابد مقدار انرژی شما هم رفته رفته کاهش می‌یابد اگر به طور مداوم یک سر دلتوئید را در آخر برنامه تمرین قرار دهید مقدار فشار که روی آن اعمال می‌شود از بخشی که در ابتدا تحت فشار قرار می‌دهید کمتر خواهد بود برای اینکه از رشد متناسب و بهینه سرشانه مطمئن شوید ترتیب اعمال فشار بر سرهای مختلف دلتوئید را به صورت چرخشی تغییر دهید همزمان با تغییر حرکات بین انتخاب‌های اول و دوم در هر جلسه تمرین پس از گذشت سه جلسه تمرین هر بخش از دلتوئید شما یکبار به عنوان اولین بخش پس از حرکت ترکیبی تحت فشار قرار گرفته .

سه برنامه اول سرشانه شما باید مشابه این باشد

برنامه اول *************منطقه هدف ************ست (۱)********تکرار
پرس سرشانه اسمیت *تمام بخش‌های دلتوئید ******۴************۶-۶-۱۰-۱۰
نشر خم نشسته با دمبل **دلتوئید پشتی ***********۳************۱۰-۱۲-(۲)
نشر از روبرو سیم کش ****دلتوئید جلویی ***********۳************۱۰-۱۲(۲)
نشر از طرفین نشسته با دمبل *دلتوئید میانی *********۳***********۱۰-۱۲-(۲)
برنامه دوم **********منطقه هدف ***********ست (۱)***********تکرار
پرس سرشانه با دمبل **تمام بخش‌های دلتوئید *****۳*************۸-۸-۸
پرس سرشانه با هالتر **تمام بخش‌های دلتوئید *****۳*************۱۲-۱۲-۱۲
نشر خم تکدست با دمبل
دلتوئید پشتی ************۳*************۱۰-۱۲(۲)
نشر از روبرو تکدست با سیم کش **دلتوئید جلویی********۳*************۱۰-۱۲(۲)
نشر از طرفین تکدست با دمبل ** دلتوئید میانی *********۳*************۱۰-۱۲(۲)
برنامه سوم *****************منطقه هدف ************ست (۱)*******تکرار
پرس سرشانه اسمیت ********تمام بخش‌های دلتوئید ********۴*********۶-۶-۱۰-۱۰
نشر از طرفین نشسته با دمبل **دلتوئید میانی **************۳**********۱۰-۱۲(۲)
نشر خم نشسته با دمبل ******دلتوئید پشتی *************۳**********۱۰-۱۲(۲)
نشر از روبرو سیم کش *******دلتوئید جلویی *************۳***********۱۰-۱۲(۲)
(۱)بدون احتساب ست‌های گرم کردنی
(۲)در آخرین ست از هر حرکت پس از رسیدن به ناتوانی در تکرارهای مورد نظر بلافاصله حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از وزنه کم کنید و مجددا تا رسیدن به ناتوانی پیش روید .
به همین روال چرخش و تغییر حرکات را ادامه دهید در هر برنامه حرکات ترکیبی را تغییر دهید و همزمان یک جلسه در میان حرکات تک مفصلی را با هم عوض کنید .
نکته مهم : اگر یکی از سرهای دلتوئید شما به وضوح دچار ضعف و عدم تناسب با بخش‌های دیگر است و نیاز به توجه بیشتری دارد حرکت تک مفصلی مربوط به آن را به عنوان اولین حرکت پس از حرکت ترکیبی قرار دهید و حتی اگر نیاز بود حرکت تک مفصلی دومی را هم برای اعمال فشار بر همان بخش در همان جلسه تمرین در نظر بگیرید .

 

سرشانه هایی در حد رونی کولمن

رونی کلمن حتی روزهایی که یک بدنساز آماتور محسوب می شد ، سرشانه های زیبایی داشت . او یکی از کم نقص ترین بدنسازان دهه اخیر است وبه واسطه همین ویژگی بود که توانست ۸ بار فاتح المپیا شود . رونی که این روزها از ورزش حرفه ای بازنشسته شده و مشغول تجارت است ، از جمله بدنسازانی است که

 

عقیده چندانی به تغییر و تحول مداوم در شیوه تمرینی خود نداشت . رونی درباره تمرینات سرشانه خود می گوید : اگر از تمرینات اولیه بدنسازی ام فیلمی وجود داشت نسبت به تمرینات امروزم هیچ تغییری نمی بینید و تفاوت زیادی در تعداد ست ها ، تکرارها و حرکات مشاهده نمی کنید . کولمن معتقد است رمز موفقیت او در تمرینات فاکتور تمرکز است او می گوید : تمرکز ذهنی نکته مهمی است که خیلی ها به آن بی توجه هستند . باید هر حرکتی و هر انقباض در عضله را حس کنید و این بدون تمرکز امکان پذیر نیست .

دامنه تکرار ایده آل برای تمرین سرشانه رونی ۱۰ الی ۱۵ و او عضلات را تا سر حد ناتوانی تحت فشار قرار می دهد . او در این باره می گوید سرشانه های خود را در یک روز تمرینی جداگانه تمرین می دهم و آن را با هیچ عضله دیگری ترکیب نمی کنم . این تکنیک مرا مطمئن می کند که از همه قدرت و تمرکزم بهره بگیرم

 1. Masih

  سلام
  آيا ميشه اين روش كم كردن وزنه و انجام يك ست تا ناتواني رو براي ساير عضلات مثل سينه،زير بغل ،پا ها هم انجام داد،
  ممنون از راهنمايي شما

  • ابوالفضل

   سلام اره واسه عضلات دیگه هم میشه از این سیستم استفاده کنی

 2. امیر

  امکانش هست که کلیپ بسیار کوتاه از حرکات تهیه کنید تا با طرز صحیح حرکات آشنا بشیم…
  برای همه.بازو.سینه.عضلات پا و…

 3. مرتضی

  رونی کلمن اصلا سرشانه هایی خوبی نداشت سرشانه یعنی کوین لورن- فلکس ویلر – دکستر جکسون که رونی کلمن حتی به گرد پای اینا هم نمیتونه برسه

  • gaga

   ها بابا تو راست میگی اینا رو ک گفتی پسرخالهاتن!!!!!!!!

 4. علی

  با سلام .من سه ماه هست کار میکنم ولی بدنم هیچ تغیری نکرده ماندم برنامه ام اشتباهه یا بدنه من مشکل داره

  • مدیریت

   با سلام
   شما باید زیر نظر متخصص تغذیه رزیم غذایی داشته باشید برای افزایش وزن معمولا براساس غذایی که الان میخوری ۲۰۰ تا ۴۰۰ کالری اضافه می کنی بسته به هر فردی هم فرق می کنه و همچنین زیر نظر مربی ورزشی به تمرین خود ادامه دهید

  • body builder

   ببین دوست عزیزم بدنسازی ازون ورزشایی هسته که فقط باید خیلی صبور باشی و نباید توقع داشته باشی که توی سه ماه یا حتی یک سال آرنولد باشی و همینطور هم باید بگم که این ورزش نیازمند تمرین حداقل چهار روز در هفته هست 🙂

   موفق و پیروز باشید

 5. علی

  با سلام سه ماه هست تمرین میکم ولی بدنم هیچ تغیری نمکنه دلیلش چیه ممنون میشم علتشو بگین

 6. سمیه

  با سلام برای اب کردن سینه ها باید چیکا کرد
  من چند وقت بدنسازی و هوازی کار میکنم خوب نتیجه دیدم.ولی سینه های بزرگی دارم که هیچ تغییری نکرده

  • ورزشکار حرفه ای

   سلام خانم بهترین کار انجام تمرینات و ورزش های هوازی و ایروبیک :
   با توجه به اینکه یکی از سه بافت مهم موجود در سینه ها بافت چربی ( fatty tissue ) می باشد ، ورزش های هوازی و ایروبیک مستلزم مصرف کالری بیشتر است که بدن برای تامین این کالری مورد نیاز از چربی های ذخیره شده در بافت سینه ها ، باسن و رانها استفاده می کند .
   این تمرینات عبارتند از : دویدن ، شنا ، دوچرخه سواری . راحت ترین و در دسترس ترین و کم هزینه ترین روش دویدن است . بیاد داشته باشید این تمرینات باید در هفته حداقل ۶ بار و هر نوبت حداقل به مدت ۳۰ دقیقه انجام پذیرد . طناب زدن نیز از جمله تمرینات و ورزش های هوازی بسیار مفید و ارزان است .
   تمرینات هوازی باید حداقل به مدت ۶ هفته و پی در پی انجام شود تا نتیجه ی مطلوب حاصل گردد .
   یادآوری ۲ : بدن انجام تمرینات هوازی گفته شده با انجام تمرینات دیگر به هدف نخواهید رسید .
   برای رسیدن به نتیجه دلخواه میتونید از تمرینات
   ۱-پوش آپ push up
   ۲-تمرین پرس سینه Chest press Exercise
   ۳-تمرین فشردن دستها بهم Isometric Chest Squeeze
   ۴- تمرینات پارالل dip bars
   یادآوری ۳ : بهترین راه برای گرفتن نتیجه ، تمرین در گروه و زیر نظر مربی تناسب اندام می باشد
   موفق باشید

 7. محمد

  آیا میشه سینه و سرشانه رو تو یک روز تمرین داد؟

 8. محمد

  شما تو یک قسمت از این سایت گفتین نشر از روبرو به دلیل انجام پرس سینه و بالا سینه در طول هفته اشتباهه بعد اینجا قرارش میدین حالا تکلیف ما چیه

  • کریمی

   نشر از روبرو با سرشانه باید بزنی همین بس البته بعضی ها سرشانه از جلوشون قوی هست نیاز به این حرکت ندارن

 9. زهرا

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون
  من حدود ۶ماهی هستش بدنسازی با دستگاه کار میکنم تاثیر داشته تا حدودی اما میخوام استخوان های کتف پشتم کاملا صاف بشه و هم سطح کمرم بشه اما این استخوان ها از پشت خیلی نمای بدی داره و خیلی اذیتم میشه راهنمایی کنید چه حرکاتی باید بزنم که این استخوان ها از بین بره
  قد ۱۶۱
  وزن ۴۹
  البته قبل از باشگاه ۴۳ کیلو بودم هنوزم سعی دارم چاق تر بشم چون لاغرم همچنان

  • قادرخان

   سلام شما بهتره زیر نظر یک فیزیوتراپیست تمرینات ادامه بدهید

 10. ستیا

  سلام
  منم دقیقا مشکل همین خانوم دارم که استخوان کتف با کدوم حرکات از بین میره؟
  داخل برنامه برام نوشتن
  کشش آرنج به عقب
  لت از پشت
  دسته V
  بهم گفتن این حرکات باعث میشه کم کم درست بشه چه حرکات دیگه ای توصیه می کنید؟

  • مهدی

   بهترین حرکات اینه که سرشانه هاتو پر کنی اونم بهترینش میتونه سرشانه با دمبل باشه نشر از جانب

   • حسین

    مگه استخون هم اب میشه ؟
    مگه میشه
    مگه داریم.

 11. باران

  سلام
  آیا با دستگاه های بدنسازی میشه سینه هارو بزرگ کرد ؟
  هر برنامه بعد از چه مدت باید تغییر کند و برنامه بعدی از مربی گرفته شود؟

  • سحر

   سلام سعی کن ترکیب بین دستگاه و هالتر دمبل باشه چون بهتر نتیجه مییگیری
   بعدشم هر برنامه بسته به تغغیرات بدنت میتونی ۶ تا ۸ هفته اگه دیدی برنامه واست خیلی عادی شده ها بدنت رشد نمیکنه میتونی عوضش کنی

 12. زهرا

  با سلام ممنون از سایت خیلی خوبتون
  ۱)در تمرینات بدنسازی تعداد ست کمتر با وزن سنگین بهتر است یا سبک اما تعداد ست بیشتر زیرا وقتی وزنه اضافه میکنیم مسلما کمتر میتوانیم بزنیم تا اینکه خالی باشه
  ؟؟؟؟؟؟؟؟
  ۲)برای حجیم شدن سرشانه کدام حرکات را توصیه میکنید
  ؟؟؟؟؟؟؟
  با تشکر

  • رضا

   سلام
   ۱- شما باید هر دو نوع هم تعداد بالا و پایین باید در جلساتتون داشته باشید سعی کنید حرکات ترکیبی از وزنه های سنگین تر با دامنه تکرار های ۸ الی ۱۲ انجام بدهید و حرکات تک مفصلی را نیز در دامنه تکرار های ۱۰ الی ۲۰ در نظر بگیرید
   ۲- حرکات ترکیبی در کنار حرکات تک مفصلی
   تمرین موثر برای سرشانه خانم ها
   http://edcoan.ir/archives/1568.htm

   • قادر

    سرشانه تمرینات بانوان
    تمرینات ست تکرار
    پرس سرشانه دمبل ۳ ۱۲
    کول دمبل ۳ ۱۲
    دمبل خم ۳ ۱۲
    نشر جانب دمبل ۳ ۶-۱۰

 13. رضا

  درود بر شما
  بنظر شما این جور تمرین کردن در هر جلسه بصورت سه روز در هفته (( سینه+ زیربغل و پا +سرشونه و کول و جلو بازو+ پشت بازو و ساعد )) نتیجه بخشه؟

  • میلاد

   اگه اوایل تمرینت باشه میتونه جواب بده ولی یکم ثابقه تمرینت زیاد باشه زیاد خوب نیست هفته ای هر عضله ۳ بار تمرین بدی بحث ریکاوری هم در نظر بگیر

 14. رضا

  منظوره من سه روز در هفته است
  یعنی شنبه سینه و زیربغل
  دوشنبه پا و سرشون و کول
  چهارشنبه جلوبازو پشت بازو ساعد

 15. امین

  سلام مربی بنده سینه+سرشانه /زیربغل وپشت بازو/وپا+جلوبازورا داده برای سه روز درهفته،آیا برنامه معقوله یاخیر؟

 16. امین

  سلام ممنون بابت مطالب خوبتون
  من چند سالی هست که دارم تمرین میکنم… تغییرات و در تمام بدنم میبینم الا قسمت جلوییه سرشانه هام… واقعا انگیزه ام و از دست دادم چون قسمت جلوی سرشانه هام عضلات خیلی ضعیفی داره حتی بعضی وقتها حس میکنم که اصلا عضله نداره که بخواد رشد کنه.. تمام حرکاتی که رو قسمت جلوی سرشانه ام اثر میزاره و تمرین کردم ولی نتیجه نگرفتم… میشه راهنماییم کنید… ممنون

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

مجله ادکوان، پایگاه تخصصی بدنسازی و پاورلیفتینگ | بررسی آخرین مقالات، خبرها و یافته های دنیای ورزش در رشته بدنسازی، پرورش اندام، پاورلیفتینگ و آمادگی جسمانی، گالری تصاویر و فیلم، مجلات و مشاوره