جداول ارزش غذایی انواع گوشتها
توجه فرمائيد كه مقادير فوق مربوط مواد مغذي موجود در 100 گرم از گوشت (گاو – استيك دنده – پخته شده)

ا
*چنانچه در ميزان مواد موجود با علامت (-) مواجه شده ايد يعني اينكه مقدار اين ماده مغذي ذكر نشده است اما در صورتيكه هيچگونه علامتي وجود نداشت اين امر بدان معنا است كه هنوز مقدار اين ماده مغذي وارد نشده است و بايد منتظر بروز آوري هاي بعدي سايت باشيد.

انرژي 221 كيلوكالري آب 58.7 گرم كربوهيدرات 0 گرم پروتئين 28 گرم چربي 11.2 گرم خاكستر 1.23 گرم فيبرخام 0 گرم فيبر خوراكي 0 گرم فيبر محلول 0 گرم فيبر نامحلول 0 گرم كلسيم 13 ميلي گرم فسفر 208 ميلي گرم آهن 2.57 ميلي گرم روي 6.99 ميلي گرم مس 0.1 ميلي گرم پتاسيم 394 ميلي گرم سديم 69 ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فلوئور – ميلي گرم منيزيوم 27 ميلي گرم سلنيوم 0.006 ميلي گرم منگنز 0.016 ميلي گرم موليبدن 3.4 ميكرو گرم كروم – ميلي گرم ويتامين آ ( رتينول) 0 واحد بتاكاروتن 0 ميكرو گرم آ.توكوفرول 0.092 ميلي گرم ويتامين اي – ميلي گرم ويتامين د 0 ميكرو گرم ويتامين ك – ميكرو گرم ويتامين ث 0 ميلي گرم ويتامين ب1 0.105 ميلي گرم ويتامين ب2 0.216 ميلي گرم ويتامين ب5 0.34 ميلي گرم ويتامين ب6 0.4 ميلي گرم ويتامين ب12 3.32 ميكرو گرم نياسين 4.8 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميكرو گرم فولات 8 ميكرو گرم اسيد چرب اشباع 4.75 گرم اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع 0.34 گرم اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع 4.91 گرم كلسترول 80 ميلي گرم LNFA – گرم OLFA 4.35 گرم LIFA 0.27 گرم EPA – گرم DHA – گرم والين 1364 ميلي گرم ليسين 2233 ميلي گرم leu 2216 ميلي گرم ILE 1261 ميلي گرم تريپتوفان 314 ميلي گرم هيستيدين 960 ميلي گرم سيستئين 314 ميلي گرم متيونين 718 ميلي گرم THR 1225 ميلي گرم تيروزين 942 ميلي گرم فنيل آلانين 1095 ميلي گرم سرين – ميلي گرم آرژنين – ميلي گرم PRO – ميلي گرم قند 0 گرم گلوكز 0 گرم مالتوز 0 گرم لاكتوز 0 گرم ساكاروز 0 گرم فروكتوز 0 گرم گالاكتوز 0 گرم كافئين 0 ميلي گرم منبع USDA
توجه فرمائيد كه مقادير فوق مربوط مواد مغذي موجود در 100 گرم از گوشت (گاو – پرچربي – پخته)است.

*چنانچه در ميزان مواد موجود با علامت (-) مواجه شده ايد يعني اينكه مقدار اين ماده مغذي ذكر نشده است اما در صورتيكه هيچگونه علامتي وجود نداشت اين امر بدان معنا است كه هنوز مقدار اين ماده مغذي وارد نشده است و بايد منتظر بروز آوري هاي بعدي سايت باشيد. انرژي 662 كيلوكالري آب 20.39 گرم كربوهيدرات 0 گرم پروتئين 11.2 گرم چربي 67.96 گرم خاكستر 0.507 گرم فيبرخام 0 گرم فيبر خوراكي 0 گرم فيبر محلول 0 گرم فيبر نامحلول 0 گرم كلسيم 13.98 ميلي گرم فسفر 75.7 ميلي گرم آهن 1.06 ميلي گرم روي 1.398 ميلي گرم مس 0.046 ميلي گرم پتاسيم 118.7 ميلي گرم سديم 40.85 ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فلوئور – ميلي گرم منيزيوم 5.986 ميلي گرم سلنيوم – ميلي گرم منگنز 0.007 ميلي گرم موليبدن – ميكرو گرم كروم – ميلي گرم ويتامين آ ( رتينول) 0 واحد بتاكاروتن – ميكرو گرم آ.توكوفرول – ميلي گرم ويتامين اي – ميلي گرم ويتامين د – ميكرو گرم ويتامين ك – ميكرو گرم ويتامين ث 0 ميلي گرم ويتامين ب1 0.035 ميلي گرم ويتامين ب2 0.092 ميلي گرم ويتامين ب5 0.151 ميلي گرم ويتامين ب6 0.141 ميلي گرم ويتامين ب12 1.616 ميكرو گرم نياسين 1.553 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميكرو گرم فولات 2.993 ميكرو گرم اسيد چرب اشباع 28.73 گرم اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع 2.581 گرم اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع 29.79 گرم كلسترول 78.52 ميلي گرم LNFA – گرم OLFA – گرم LIFA 1.567 گرم EPA – گرم DHA – گرم والين 394.4 ميلي گرم ليسين 538.7 ميلي گرم leu 616.2 ميلي گرم ILE 209.9 ميلي گرم تريپتوفان 122.9 ميلي گرم هيستيدين 154.9 ميلي گرم سيستئين 122.9 ميلي گرم متيونين 142.6 ميلي گرم THR 297.5 ميلي گرم تيروزين 220.1 ميلي گرم فنيل آلانين 376.8 ميلي گرم سرين – ميلي گرم آرژنين – ميلي گرم PRO – ميلي گرم قند 0 گرم گلوكز 0 گرم مالتوز 0 گرم لاكتوز 0 گرم ساكاروز 0 گرم فروكتوز 0 گرم گالاكتوز 0 گرم كافئين 0 ميلي گرم منبع Canadaian NF

توجه فرمائيد كه مقادير فوق مربوط مواد مغذي موجود در 100 گرم از گوشت (گاو – پرچربي يا كم چربي – نزديك به جوش يا كبابي)است.

*چنانچه در ميزان مواد موجود با علامت (-) مواجه شده ايد يعني اينكه مقدار اين ماده مغذي ذكر نشده است اما در صورتيكه هيچگونه علامتي وجود نداشت اين امر بدان معنا است كه هنوز مقدار اين ماده مغذي وارد نشده است و بايد منتظر بروز آوري هاي بعدي سايت باشيد. انرژي 349.4 كيلوكالري آب 46.94 گرم كربوهيدرات 0 گرم پروتئين 24.94 گرم چربي 26.94 گرم خاكستر 1 گرم فيبرخام 0 گرم فيبر خوراكي 0 گرم فيبر محلول 0 گرم فيبر نامحلول 0 گرم كلسيم 9.412 ميلي گرم فسفر 192.9 ميلي گرم آهن 2.6 ميلي گرم روي 5.494 ميلي گرم مس 0.109 ميلي گرم پتاسيم 287.1 ميلي گرم سديم 58.82 ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فلوئور – ميلي گرم منيزيوم 21.18 ميلي گرم سلنيوم 0.029 ميلي گرم منگنز 0.014 ميلي گرم موليبدن 7 ميكرو گرم كروم 0.008 ميلي گرم ويتامين آ ( رتينول) 0 واحد بتاكاروتن – ميكرو گرم آ.توكوفرول 0.131 ميلي گرم ويتامين اي 0.541 ميلي گرم ويتامين د 0 ميكرو گرم ويتامين ك – ميكرو گرم ويتامين ث 0 ميلي گرم ويتامين ب1 0.079 ميلي گرم ويتامين ب2 0.211 ميلي گرم ويتامين ب5 0.336 ميلي گرم ويتامين ب6 0.306 ميلي گرم ويتامين ب12 2.388 ميكرو گرم نياسين 3.459 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميكرو گرم فولات 7.059 ميكرو گرم اسيد چرب اشباع 11.12 گرم اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع 1.012 گرم اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع 12 گرم كلسترول 91.76 ميلي گرم LNFA – گرم OLFA 10.35 گرم LIFA 0.659 گرم EPA 0 گرم DHA 0 گرم والين 1212 ميلي گرم ليسين 2075 ميلي گرم leu 1971 ميلي گرم ILE 1121 ميلي گرم تريپتوفان 278.8 ميلي گرم هيستيدين 854.1 ميلي گرم سيستئين 278.8 ميلي گرم متيونين 638.8 ميلي گرم THR 1090 ميلي گرم تيروزين 837.6 ميلي گرم فنيل آلانين 974.1 ميلي گرم سرين – ميلي گرم آرژنين – ميلي گرم PRO – ميلي گرم قند 0 گرم گلوكز 0 گرم مالتوز 0 گرم لاكتوز 0 گرم ساكاروز 0 گرم فروكتوز 0 گرم گالاكتوز 0 گرم كافئين 0 ميلي گرم منبع USDA

توجه فرمائيد كه مقادير فوق مربوط مواد مغذي موجود در 100 گرم از گوشت (گاو – كم چربي)است.

*چنانچه در ميزان مواد موجود با علامت (-) مواجه شده ايد يعني اينكه مقدار اين ماده مغذي ذكر نشده است اما در صورتيكه هيچگونه علامتي وجود نداشت اين امر بدان معنا است كه هنوز مقدار اين ماده مغذي وارد نشده است و بايد منتظر بروز آوري هاي بعدي سايت باشيد. انرژي 109.2 كيلوكالري آب 75.27 گرم كربوهيدرات 0 گرم پروتئين 22.65 گرم چربي 2.102 گرم خاكستر 1.502 گرم فيبرخام 0 گرم فيبر خوراكي 0 گرم فيبر محلول 0 گرم فيبر نامحلول 0 گرم كلسيم 15.02 ميلي گرم فسفر 81.98 ميلي گرم آهن 2.205 ميلي گرم روي 6.042 ميلي گرم مس 0.113 ميلي گرم پتاسيم 245.6 ميلي گرم سديم 67.14 ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فلوئور – ميلي گرم منيزيوم 22.93 ميلي گرم سلنيوم 0.025 ميلي گرم منگنز – ميلي گرم موليبدن 3.364 ميكرو گرم كروم – ميلي گرم ويتامين آ ( رتينول) 33.07 واحد بتاكاروتن 63.96 ميكرو گرم آ.توكوفرول 0.191 ميلي گرم ويتامين اي – ميلي گرم ويتامين د – ميكرو گرم ويتامين ك – ميكرو گرم ويتامين ث 1.304 ميلي گرم ويتامين ب1 0.099 ميلي گرم ويتامين ب2 0.212 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميلي گرم ويتامين ب6 0.332 ميلي گرم ويتامين ب12 2.396 ميكرو گرم نياسين 3.406 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميكرو گرم فولات 7.35 ميكرو گرم اسيد چرب اشباع 0.968 گرم اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع 0.088 گرم اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع 1.046 گرم كلسترول 87.28 ميلي گرم LNFA – گرم OLFA – گرم LIFA – گرم EPA – گرم DHA – گرم والين – ميلي گرم ليسين – ميلي گرم leu – ميلي گرم ILE – ميلي گرم تريپتوفان – ميلي گرم هيستيدين – ميلي گرم سيستئين – ميلي گرم متيونين – ميلي گرم THR – ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فنيل آلانين – ميلي گرم سرين – ميلي گرم آرژنين – ميلي گرم PRO – ميلي گرم قند 0 گرم گلوكز 0 گرم مالتوز 0 گرم لاكتوز 0 گرم ساكاروز 0 گرم فروكتوز 0 گرم گالاكتوز 0 گرم كافئين 0 ميلي گرم

چنانچه در ميزان مواد موجود با علامت (-) مواجه شده ايد يعني اينكه مقدار اين ماده مغذي ذكر نشده است اما در صورتيكه هيچگونه علامتي وجود نداشت اين امر بدان معنا است كه هنوز مقدار اين ماده مغذي وارد نشده است و بايد منتظر بروز آوري هاي بعدي سايت باشيد. انرژي 361.2 كيلوكالري آب 47.06 گرم كربوهيدرات 0 گرم پروتئين 22.12 گرم چربي 29.65 گرم خاكستر 1.14 گرم فيبرخام 0 گرم فيبر خوراكي 0 گرم فيبر محلول 0 گرم فيبر نامحلول 0 گرم كلسيم 18.82 ميلي گرم فسفر 177.6 ميلي گرم آهن 1.882 ميلي گرم روي 4 ميلي گرم مس 0.121 ميلي گرم پتاسيم 270.6 ميلي گرم سديم 75.29 ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فلوئور – ميلي گرم منيزيوم 23.53 ميلي گرم سلنيوم 0.016 ميلي گرم منگنز 0.02 ميلي گرم موليبدن 3.4 ميكرو گرم كروم 0.013 ميلي گرم ويتامين آ ( رتينول) 0 واحد بتاكاروتن – ميكرو گرم آ.توكوفرول 0.167 ميلي گرم ويتامين اي 0.335 ميلي گرم ويتامين د 0 ميكرو گرم ويتامين ك – ميكرو گرم ويتامين ث 0 ميلي گرم ويتامين ب1 0.094 ميلي گرم ويتامين ب2 0.224 ميلي گرم ويتامين ب5 0.612 ميلي گرم ويتامين ب6 0.106 ميلي گرم ويتامين ب12 2.541 ميكرو گرم نياسين 7 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميكرو گرم فولات 14.12 ميكرو گرم اسيد چرب اشباع 12.71 گرم اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع 2.376 گرم اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع 12.12 گرم كلسترول 98.82 ميلي گرم LNFA 0.518 گرم OLFA 7.882 گرم LIFA 1.176 گرم EPA 0 گرم DHA 0 گرم والين 1194 ميلي گرم ليسين 1954 ميلي گرم leu 1721 ميلي گرم ILE 1067 ميلي گرم تريپتوفان 258.8 ميلي گرم هيستيدين 701.2 ميلي گرم سيستئين 263.5 ميلي گرم متيونين 568.2 ميلي گرم THR 947.1 ميلي گرم تيروزين 743.5 ميلي گرم فنيل آلانين 901.2 ميلي گرم سرين – ميلي گرم آرژنين – ميلي گرم PRO – ميلي گرم قند 0 گرم گلوكز 0 گرم مالتوز 0 گرم لاكتوز 0 گرم ساكاروز 0 گرم فروكتوز 0 گرم گالاكتوز 0 گرم كافئين 0 ميلي گرم منبع USDA
توجه فرمائيد كه مقادير فوق مربوط مواد مغذي موجود در 100 گرم از گوشت (گوسفند – تكه شده – دنده – كباب شده – فقط بي چربي)است.

*چنانچه در ميزان مواد موجود با علامت (-) مواجه شده ايد يعني اينكه مقدار اين ماده مغذي ذكر نشده است اما در صورتيكه هيچگونه علامتي وجود نداشت اين امر بدان معنا است كه هنوز مقدار اين ماده مغذي وارد نشده است و بايد منتظر بروز آوري هاي بعدي سايت باشيد. انرژي 235.1 كيلوكالري آب 58.77 گرم كربوهيدرات 0 گرم پروتئين 27.72 گرم چربي 12.95 گرم خاكستر 1.4 گرم فيبرخام 0 گرم فيبر خوراكي 0 گرم فيبر محلول 0 گرم فيبر نامحلول 0 گرم كلسيم 16 ميلي گرم فسفر 213.3 ميلي گرم آهن 2.211 ميلي گرم روي 5.263 ميلي گرم مس 0.139 ميلي گرم پتاسيم 312.3 ميلي گرم سديم 85.09 ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فلوئور – ميلي گرم منيزيوم 28.95 ميلي گرم سلنيوم 0.018 ميلي گرم منگنز 0.03 ميلي گرم موليبدن 3.404 ميكرو گرم كروم 0.012 ميلي گرم ويتامين آ ( رتينول) 0 واحد بتاكاروتن – ميكرو گرم آ.توكوفرول 0.16 ميلي گرم ويتامين اي 0.319 ميلي گرم ويتامين د 0 ميكرو گرم ويتامين ك – ميكرو گرم ويتامين ث 0 ميلي گرم ويتامين ب1 0.1 ميلي گرم ويتامين ب2 0.251 ميلي گرم ويتامين ب5 0.63 ميلي گرم ويتامين ب6 0.151 ميلي گرم ويتامين ب12 2.632 ميكرو گرم نياسين 6.544 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميكرو گرم فولات 21.05 ميكرو گرم اسيد چرب اشباع 4.649 گرم اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع 1.181 گرم اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع 5.211 گرم كلسترول 91.05 ميلي گرم LNFA 0.17 گرم OLFA 3.684 گرم LIFA 0.351 گرم EPA 0 گرم DHA 0 گرم والين 1496 ميلي گرم ليسين 2449 ميلي گرم leu 2156 ميلي گرم ILE 1338 ميلي گرم تريپتوفان 324.6 ميلي گرم هيستيدين 878.9 ميلي گرم سيستئين 331.6 ميلي گرم متيونين 712.3 ميلي گرم THR 1187 ميلي گرم تيروزين 931.6 ميلي گرم فنيل آلانين 1129 ميلي گرم سرين – ميلي گرم آرژنين – ميلي گرم PRO – ميلي گرم قند 0 گرم گلوكز 0 گرم مالتوز 0 گرم لاكتوز 0 گرم ساكاروز 0 گرم فروكتوز 0 گرم گالاكتوز 0 گرم كافئين 0 ميلي گرم منبع USDA

توجه فرمائيد كه مقادير فوق مربوط مواد مغذي موجود در 100 گرم از گوشت (گوسفند – ران – بريان شده – فقط بي چربي)است.

*چنانچه در ميزان مواد موجود با علامت (-) مواجه شده ايد يعني اينكه مقدار اين ماده مغذي ذكر نشده است اما در صورتيكه هيچگونه علامتي وجود نداشت اين امر بدان معنا است كه هنوز مقدار اين ماده مغذي وارد نشده است و بايد منتظر بروز آوري هاي بعدي سايت باشيد. انرژي 191.5 كيلوكالري آب 63.94 گرم كربوهيدرات 0 گرم پروتئين 28.31 گرم چربي 7.746 گرم خاكستر 1.09 گرم فيبرخام 0 گرم فيبر خوراكي 0 گرم فيبر محلول 0 گرم فيبر نامحلول 0 گرم كلسيم 8 ميلي گرم فسفر 205.6 ميلي گرم آهن 2.127 ميلي گرم روي 4.93 ميلي گرم مس 0.12 ميلي گرم پتاسيم 338 ميلي گرم سديم 68.03 ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فلوئور – ميلي گرم منيزيوم 26.06 ميلي گرم سلنيوم 0.017 ميلي گرم منگنز 0.028 ميلي گرم موليبدن 3.394 ميكرو گرم كروم – ميلي گرم ويتامين آ ( رتينول) – واحد بتاكاروتن – ميكرو گرم آ.توكوفرول 0.061 ميلي گرم ويتامين اي – ميلي گرم ويتامين د 0 ميكرو گرم ويتامين ك – ميكرو گرم ويتامين ث – ميلي گرم ويتامين ب1 0.11 ميلي گرم ويتامين ب2 0.29 ميلي گرم ويتامين ب5 0.71 ميلي گرم ويتامين ب6 0.17 ميلي گرم ويتامين ب12 2.634 ميكرو گرم نياسين 6.338 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميكرو گرم فولات 22.96 ميكرو گرم اسيد چرب اشباع 2.761 گرم اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع 0.51 گرم اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع 3.394 گرم كلسترول 89.01 ميلي گرم LNFA 0.051 گرم OLFA 2.535 گرم LIFA 0.282 گرم EPA 0 گرم DHA 0 گرم والين 1526 ميلي گرم ليسين 2498 ميلي گرم leu 2201 ميلي گرم ILE 1364 ميلي گرم تريپتوفان 331 ميلي گرم هيستيدين 859.8 ميلي گرم سيستئين 338 ميلي گرم متيونين 725.4 ميلي گرم THR 1211 ميلي گرم تيروزين 950.7 ميلي گرم فنيل آلانين 1152 ميلي گرم سرين – ميلي گرم آرژنين – ميلي گرم PRO – ميلي گرم قند 0 گرم گلوكز 0 گرم مالتوز 0 گرم لاكتوز 0 گرم ساكاروز 0 گرم فروكتوز 0 گرم گالاكتوز 0 گرم كافئين 0 ميلي گرم منبع USDA

توجه فرمائيد كه مقادير فوق مربوط مواد مغذي موجود در 100 گرم از مرغ (سينه – بدون پوست – كباب شده)است.

*چنانچه در ميزان مواد موجود با علامت (-) مواجه شده ايد يعني اينكه مقدار اين ماده مغذي ذكر نشده است اما در صورتيكه هيچگونه علامتي وجود نداشت اين امر بدان معنا است كه هنوز مقدار اين ماده مغذي وارد نشده است و بايد منتظر بروز آوري هاي بعدي سايت باشيد. انرژي 187.2 كيلوكالري آب 60.47 گرم كربوهيدرات 0.512 گرم پروتئين 33.43 گرم چربي 4.709 گرم خاكستر 1.14 گرم فيبرخام 0 گرم فيبر خوراكي 0 گرم فيبر محلول 0 گرم فيبر نامحلول 0 گرم كلسيم 16.28 ميلي گرم فسفر 246.5 ميلي گرم آهن 1.14 ميلي گرم روي 1.081 ميلي گرم مس 0.053 ميلي گرم پتاسيم 275.6 ميلي گرم سديم 79.07 ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فلوئور – ميلي گرم منيزيوم 31.4 ميلي گرم سلنيوم 0.018 ميلي گرم منگنز 0.021 ميلي گرم موليبدن – ميكرو گرم كروم 0.026 ميلي گرم ويتامين آ ( رتينول) 6.977 واحد بتاكاروتن 0 ميكرو گرم آ.توكوفرول 0.35 ميلي گرم ويتامين اي 0.55 ميلي گرم ويتامين د 0 ميكرو گرم ويتامين ك 0.01 ميكرو گرم ويتامين ث 0 ميلي گرم ويتامين ب1 0.079 ميلي گرم ويتامين ب2 0.126 ميلي گرم ويتامين ب5 1.041 ميلي گرم ويتامين ب6 0.64 ميلي گرم ويتامين ب12 0.36 ميكرو گرم نياسين 14.77 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميكرو گرم فولات 4.651 ميكرو گرم اسيد چرب اشباع 1.291 گرم اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع 1.07 گرم اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع 1.721 گرم كلسترول 90.7 ميلي گرم LNFA 0.047 گرم OLFA 1.523 گرم LIFA 0.86 گرم EPA 0.012 گرم DHA 0.023 گرم والين 1659 ميلي گرم ليسين 2836 ميلي گرم leu 2509 ميلي گرم ILE 1765 ميلي گرم تريپتوفان 389.5 ميلي گرم هيستيدين 1037 ميلي گرم سيستئين 427.9 ميلي گرم متيونين 925.6 ميلي گرم THR 1411 ميلي گرم تيروزين 1127 ميلي گرم فنيل آلانين 1327 ميلي گرم سرين 1038 ميلي گرم آرژنين – ميلي گرم PRO – ميلي گرم قند 0 گرم گلوكز 0 گرم مالتوز 0 گرم لاكتوز 0 گرم ساكاروز 0 گرم فروكتوز 0 گرم گالاكتوز 0 گرم كافئين 0 ميلي گرم منبع USDA

چنانچه در ميزان مواد موجود با علامت (-) مواجه شده ايد يعني اينكه مقدار اين ماده مغذي ذكر نشده است اما در صورتيكه هيچگونه علامتي وجود نداشت اين امر بدان معنا است كه هنوز مقدار اين ماده مغذي وارد نشده است و بايد منتظر بروز آوري هاي بعدي سايت باشيد. انرژي 246.8 كيلوكالري آب 59.35 گرم كربوهيدرات 0 گرم پروتئين 25 گرم چربي 15.5 گرم خاكستر 0.871 گرم فيبرخام 0 گرم فيبر خوراكي 0 گرم فيبر محلول 0 گرم فيبر نامحلول 0 گرم كلسيم 12.9 ميلي گرم فسفر 174.2 ميلي گرم آهن 1.339 ميلي گرم روي 2.355 ميلي گرم مس 0.077 ميلي گرم پتاسيم 221 ميلي گرم سديم 83.87 ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فلوئور – ميلي گرم منيزيوم 22.58 ميلي گرم سلنيوم 0.021 ميلي گرم منگنز 0.021 ميلي گرم موليبدن – ميكرو گرم كروم – ميلي گرم ويتامين آ ( رتينول) 48.39 واحد بتاكاروتن 0 ميكرو گرم آ.توكوفرول 0.263 ميلي گرم ويتامين اي – ميلي گرم ويتامين د 0 ميكرو گرم ويتامين ك – ميكرو گرم ويتامين ث 0 ميلي گرم ويتامين ب1 0.068 ميلي گرم ويتامين ب2 0.211 ميلي گرم ويتامين ب5 1.108 ميلي گرم ويتامين ب6 0.306 ميلي گرم ويتامين ب12 0.29 ميكرو گرم نياسين 6.371 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميكرو گرم فولات 6.452 ميكرو گرم اسيد چرب اشباع 4.323 گرم اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع 3.419 گرم اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع 6.145 گرم كلسترول 93.55 ميلي گرم LNFA – گرم OLFA 5.081 گرم LIFA 2.948 گرم EPA – گرم DHA – گرم والين 1217 ميلي گرم ليسين 2046 ميلي گرم leu 1827 ميلي گرم ILE 1256 ميلي گرم تريپتوفان 280.6 ميلي گرم هيستيدين 838.7 ميلي گرم سيستئين 322.3 ميلي گرم متيونين 669.4 ميلي گرم THR 1037 ميلي گرم تيروزين 809.7 ميلي گرم فنيل آلانين 975.8 ميلي گرم سرين 1000 ميلي گرم آرژنين – ميلي گرم PRO – ميلي گرم قند 0 گرم گلوكز 0 گرم مالتوز 0 گرم لاكتوز 0 گرم ساكاروز 0 گرم فروكتوز 0 گرم گالاكتوز 0 گرم كافئين 0 ميلي گرم منبع USDA
توجه فرمائيد كه مقادير فوق مربوط مواد مغذي موجود در 100 گرم از ماهي (سالمون – پخته – حرارت خشك)است.

*چنانچه در ميزان مواد موجود با علامت (-) مواجه شده ايد يعني اينكه مقدار اين ماده مغذي ذكر نشده است اما در صورتيكه هيچگونه علامتي وجود نداشت اين امر بدان معنا است كه هنوز مقدار اين ماده مغذي وارد نشده است و بايد منتظر بروز آوري هاي بعدي سايت باشيد. انرژي 215.3 كيلوكالري آب 61.88 گرم كربوهيدرات 0 گرم پروتئين 27.29 گرم چربي 10.96 گرم خاكستر 1.365 گرم فيبرخام 0 گرم فيبر خوراكي 0 گرم فيبر محلول 0 گرم فيبر نامحلول 0 گرم كلسيم 7.059 ميلي گرم فسفر 275.3 ميلي گرم آهن 0.553 ميلي گرم روي 0.506 ميلي گرم مس 0.067 ميلي گرم پتاسيم 375.3 ميلي گرم سديم 65.88 ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فلوئور – ميلي گرم منيزيوم 30.59 ميلي گرم سلنيوم – ميلي گرم منگنز – ميلي گرم موليبدن – ميكرو گرم كروم – ميلي گرم ويتامين آ ( رتينول) 62.35 واحد بتاكاروتن 0 ميكرو گرم آ.توكوفرول 1.412 ميلي گرم ويتامين اي – ميلي گرم ويتامين د 0 ميكرو گرم ويتامين ك – ميكرو گرم ويتامين ث 0 ميلي گرم ويتامين ب1 0.215 ميلي گرم ويتامين ب2 0.171 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميلي گرم ويتامين ب6 0.219 ميلي گرم ويتامين ب12 5.8 ميكرو گرم نياسين 6.671 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميكرو گرم فولات 14.47 ميكرو گرم اسيد چرب اشباع 1.918 گرم اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع 2.412 گرم اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع 5.294 گرم كلسترول 87.06 ميلي گرم LNFA – گرم OLFA 1.341 گرم LIFA 0.113 گرم EPA – گرم DHA – گرم والين 1407 ميلي گرم ليسين 2508 ميلي گرم leu 2218 ميلي گرم ILE 1257 ميلي گرم تريپتوفان 305.9 ميلي گرم هيستيدين 803.5 ميلي گرم سيستئين 292.9 ميلي گرم متيونين 808.2 ميلي گرم THR 1196 ميلي گرم تيروزين 922.4 ميلي گرم فنيل آلانين 1065 ميلي گرم سرين – ميلي گرم آرژنين – ميلي گرم PRO – ميلي گرم قند 0 گرم گلوكز 0 گرم مالتوز 0 گرم لاكتوز 0 گرم ساكاروز 0 گرم فروكتوز 0 گرم گالاكتوز 0 گرم كافئين 0 ميلي گرم منبع USDA

توجه فرمائيد كه مقادير فوق مربوط مواد مغذي موجود در 100 گرم از گوشت (بوقلمون – سينه – كباب شده)است.

*چنانچه در ميزان مواد موجود با علامت (-) مواجه شده ايد يعني اينكه مقدار اين ماده مغذي ذكر نشده است اما در صورتيكه هيچگونه علامتي وجود نداشت اين امر بدان معنا است كه هنوز مقدار اين ماده مغذي وارد نشده است و بايد منتظر بروز آوري هاي بعدي سايت باشيد. انرژي 109.2 كيلوكالري آب 62.32 گرم كربوهيدرات 3.521 گرم پروتئين 21.13 گرم چربي 0.704 گرم خاكستر – گرم فيبرخام 0 گرم فيبر خوراكي 0 گرم فيبر محلول 0 گرم فيبر نامحلول 0 گرم كلسيم 21.13 ميلي گرم فسفر 206.7 ميلي گرم آهن 1.401 ميلي گرم روي 2.028 ميلي گرم مس 0.049 ميلي گرم پتاسيم 283.5 ميلي گرم سديم 1197 ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فلوئور – ميلي گرم منيزيوم 25.85 ميلي گرم سلنيوم 0.025 ميلي گرم منگنز – ميلي گرم موليبدن – ميكرو گرم كروم – ميلي گرم ويتامين آ ( رتينول) 0 واحد بتاكاروتن 0 ميكرو گرم آ.توكوفرول 0.134 ميلي گرم ويتامين اي – ميلي گرم ويتامين د – ميكرو گرم ويتامين ك – ميكرو گرم ويتامين ث 0 ميلي گرم ويتامين ب1 0.056 ميلي گرم ويتامين ب2 0.13 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميلي گرم ويتامين ب6 0.468 ميلي گرم ويتامين ب12 0.349 ميكرو گرم نياسين 6.268 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميكرو گرم فولات 5.951 ميكرو گرم اسيد چرب اشباع 0.229 گرم اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع 0.197 گرم اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع 0.278 گرم كلسترول 75.7 ميلي گرم LNFA – گرم OLFA – گرم LIFA – گرم EPA – گرم DHA – گرم والين – ميلي گرم ليسين – ميلي گرم leu – ميلي گرم ILE – ميلي گرم تريپتوفان – ميلي گرم هيستيدين – ميلي گرم سيستئين – ميلي گرم متيونين – ميلي گرم THR – ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فنيل آلانين – ميلي گرم سرين – ميلي گرم آرژنين – ميلي گرم PRO – ميلي گرم قند 3.521 گرم گلوكز – گرم مالتوز – گرم لاكتوز – گرم ساكاروز 3.521 گرم فروكتوز – گرم گالاكتوز – گرم كافئين 0 ميلي گرم منبع Manufacturer

توجه فرمائيد كه مقادير فوق مربوط مواد مغذي موجود در 100 گرم از همبرگر (مك دونالد)است.

*چنانچه در ميزان مواد موجود با علامت (-) مواجه شده ايد يعني اينكه مقدار اين ماده مغذي ذكر نشده است اما در صورتيكه هيچگونه علامتي وجود نداشت اين امر بدان معنا است كه هنوز مقدار اين ماده مغذي وارد نشده است و بايد منتظر بروز آوري هاي بعدي سايت باشيد. انرژي 250 كيلوكالري آب 47.75 گرم كربوهيدرات 29.41 گرم پروتئين 11.76 گرم چربي 8.824 گرم خاكستر 1.755 گرم فيبرخام 0.333 گرم فيبر خوراكي – گرم فيبر محلول – گرم فيبر نامحلول – گرم كلسيم 98.04 ميلي گرم فسفر 107.8 ميلي گرم آهن 2.647 ميلي گرم روي 2.01 ميلي گرم مس 0.121 ميلي گرم پتاسيم 210.8 ميلي گرم سديم 480.4 ميلي گرم تيروزين – ميلي گرم فلوئور – ميلي گرم منيزيوم 22.55 ميلي گرم سلنيوم – ميلي گرم منگنز 0.207 ميلي گرم موليبدن – ميكرو گرم كروم – ميلي گرم ويتامين آ ( رتينول) 39.22 واحد بتاكاروتن – ميكرو گرم آ.توكوفرول 0.42 ميلي گرم ويتامين اي – ميلي گرم ويتامين د 00 ميكرو گرم ويتامين ك – ميكرو گرم ويتامين ث 2.353 ميلي گرم ويتامين ب1 0.294 ميلي گرم ويتامين ب2 0.167 ميلي گرم ويتامين ب5 0.373 ميلي گرم ويتامين ب6 0.118 ميلي گرم ويتامين ب12 0.824 ميكرو گرم نياسين 3.922 ميلي گرم ويتامين ب5 – ميكرو گرم فولات 16.67 ميكرو گرم اسيد چرب اشباع 4.902 گرم اسيد چرب با چند پيوند غير اشباع 2.941 گرم اسيد چرب با يك پيوند غير اشباع 0.98 گرم كلسترول 36.27 ميلي گرم LNFA – گرم OLFA 3.255 گرم LIFA 0.745 گرم EPA 0 گرم DHA 0 گرم والين 654.9 ميلي گرم ليسين 827.5 ميلي گرم leu 1015 ميلي گرم ILE 561.8 ميلي گرم تريپتوفان 163.7 ميلي گرم هيستيدين 371.6 ميلي گرم سيستئين 167.6 ميلي گرم متيونين 274.5 ميلي گرم THR 498 ميلي گرم تيروزين 378.4 ميلي گرم فنيل آلانين 566.7 ميلي گرم سرين – ميلي گرم آرژنين – ميلي گرم PRO – ميلي گرم قند 4.51 گرم گلوكز 1.667 گرم مالتوز 0.882 گرم لاكتوز 0.196 گرم ساكاروز 0.098 گرم فروكتوز 1.765 گرم گالاكتوز – گرم كافئين 0 ميلي گرم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *