اسيد لاکتيک يک سوخت مفيد است که از خون خارج نمي شود. اين سوخت به محض توليد شدن ،تجزيه و به لاکتات و هيدروژن تبديل مي شود.
برداشت بدن از لاکتات بستگي به تواناي بدن در استفاده از اين سوخت دارد. بدن، هميشه لاکتات را تحمل نمي کند. ممکن است بعضي مواقع آن را جهت توليد گليکوژن و منابع انرژي ارجاع دهد. توانايي استفاده از لاکتات در شرايط فعاليت بيشينه حداکثر است .اسيد لاکتيک توليد شده در عضلات اسکلتي جهت مصرف وارد خون شده و به کبد، کليه و قلب منتقل مي شود….
اسيد لاکتيک يک سوخت مفيد است که از خون خارج نمي شود. اين سوخت به محض توليد شدن ،تجزيه و به لاکتات و هيدروژن تبديل مي شود. برداشت بدن از لاکتات بستگي به تواناي بدن در استفاده از اين سوخت دارد. بدن، هميشه لاکتات را تحمل نمي کند. ممکن است بعضي مواقع آن را جهت توليد گليکوژن و منابع انرژي ارجاع دهد. توانايي استفاده از لاکتات در شرايط فعاليت بيشينه حداکثر است.
اسيد لاکتيک توليد شده در عضلات اسکلتي جهت مصرف وارد خون شده و به کبد، کليه و قلب منتقل مي شود.
یوشیدا و همکارانش (1984) مشاهده کردند که رژیم غذایی پر کربوهیدرات، کم کربوهیدرات و مخلوط تاثیری بر آستانه لاکتات نداشتند. اما چون رژیم غذایی پر کربوهیدرات با افزایش غلظت لاکتات خون در هر مرحله از فعالیت ورزشی همراه بود، لذا در مقایسه با رژیم غذایی کم کربوهیدرات، اضافه بار و VO2 در زمان آغاز انباشت لاکتات خون بعد از رژیم پرکربوهیدرات، تا حد معنی داری کاهش داشته است.
راه هاي كاهش اسيد لاکتيک :
غلظت لاکتات خون هنگام فعالیت های ورزشی کم شدت خیلی کم افزایش مي یابد، زیرا در این فعالیت ها لاکتات به عنوان یک سوبسترا مورد استفاده قرار می گیرد. بین غلظت کاتکولامین ها و لاکتات خون هنگام فعالیت ورزشی همبستگی بالایی وجود دارد.
آستانه لاکتات با مصرف یا عدم مصرف کافئین تحت تاثیر قرار می گیرد، اما تعیین آستانه لاکتات به منزله آزمایش غلظت مطلق لاکتات خون نیست، بلکه این امر متوجه نقطه شکست (آستانه) است.
üهنگام ورزش زیر بیشینه، کافئین موجب کاهش مصرف گلیکوژن و افزایش مصرف چربی می شود.
üخوردن مقادیر زیاد کافئین، عملکرد استقامتی را در دوندگان بسیار ورزیده زیاد می کند.اگر کافئین پیش از ورزش فزاینده مصرف شود، می تواند آستانه لاکتات را به تاخیر بیندازد.تمرین استقامتی، انباشت لاکتات خون هنگام فعالیت ورزشی را می کاهد.تمرین از راه کاهش میزان لاکتات تولیدی ویا افزایش مقدار لاکتات دفعی و یا هردو، می تواند به کاهش پاسخ لاکتات خون هنگام فعالیت ورزشی منجر شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *