ساعد از توده ای حدود بیست عضله مختلف تشکیل شده و دارای دو بخش عضله جداگانه است

 

 

گروه خم کننده ها در سمت کف دست و گروه بازکننده ها در سمت مخالف (پشت دست) آن تقریبا تمام بخش های گوشت آلود این عضلات در دو سوم بالایی ساعد رار دارند

عضلات ساعد حدودابه طور مساوی بین آنهایی که موجب حرکت مچ دست و آنهایی که موجب حرکت انگشتان و شست می شوند تقسیم شده اند

چرخش خارجی دست حالتی است که باعث چرخش دست و قرار گرفتن کف دست رو به بالا (حالتی شبیه به گرفتن سکه از دست کسی) می شود و توسط عضلات چرخاننده خارجی و دوسر بازویی انجام میشود

چرخش داخلی دست حالتی است که دست میچرخد و کف آن رو به پایین (حالتی شبیه به انداختن سکه به دست کسی) قرار میگیرد این حرکت توسط عضلات درون گرداننده مدور و مربع درون گرداننده صورت میگیرد

عضلات خم کننده مچ دست : کف دست طویل زند زبرین قدامی زند زیرین قدامی

عضلات خم کننده انگشتن دست: تاکننده سطحی انگشتان دست تاکننده عمقی انگشتان دست تاکننده دراز شست دست

عضلات بازکننده مچ دست : باز کننده مچ دستی بلند و کوتاه زند زبرین بازکننده مچ دستی زند زیرین

عضلات بازکننده انگشتان دست: بازکننده انگشتان دست بازکننده های بلند و کوتاه شست دست بازکننده انگشت سبابه

عضلات چرخانده خارجی دست: چرخاننده های خارجی دو سر بازویی

عضلات چرخاننده داخلی دست : درون گرداننده مدور مربع درون گرداننده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *