(قسمت سوم)

بازيكن خارج از زمين و توپ خارج از زمين
يك بازيكن وقتي خارج از زمين است كه قسمتي از اعضاي بدن او در تماس با زمين يا اشياء خارج از زمين بازي باشد.
توپ خارج از زمين محسوب مي شود وقتي كه:
با بازيكن يا شخص ديگري كه خارج از زمين باشد تماس داشته باشد.
با زمين يا هر شيئي كه روي خط يا خارج از زمين باشد تماس داشته باشد.
با پايه تخته و حلقه يا هر شيئي كه در بالاي زمين(سقف) قرار دارد تماس داشته باشد.

اگر توپ به علت برخورد با بازيكني كه در اوت قرار دارد به بيرون برود بازيكني كه در اوت بوده مسئول اين اوت خواهد بود.
دريبل كردن
وقتي بازيكني كنترل توپ زنده را در زمين در اختيار داشته باشد و توپ را انداخته،ضربه زده يا غل بدهد و توپ به زمين برخورد نموده و دوباره آن را لمس نمايد بدون اينكه به بازيكنديگري برخورد كند دريبل كردن مي نامند.
دريبل كردن زماني خاتمه مي يابد كه بازيكن توپ را با دو دست همزمان لمس نمايد يا توپ در دست بازيكن استراحت نمايد.
بازيكن نمي تواند پس از اتمام دريبل اول براي بار دوم دريبل را انجام دهد(دَبل) مگر اينكه بين دريبل ها كنترل توپ زنده را به دلايل زير از دست داده باشد:
شوت براي گل كردن
لمس توپ توسط بازيكنان حريف
در پاس يا فامبل كه توپ توسط يكي ديگر از بازيكنان لمس شده باشد.
فامبل
بازيكني كه تصادفا كنترل توپ زنده را در زمين از دست بدهد و دوباره مالكيت آن را بدست بياورد فامبل ناميده مي شود.
بازيكني كه توپ زنده را در زمين در اختيار دارد زماني كه هر دو پاي او روي زمين باشد در موقع حركت دادن يك پا، پاي ديگر به عنوان پاي پيووت محسوب مي شود. زماني كه در حال حركت است يا دريبل مي كند اولين پايي كه روي زمين بيايد پاي پيووت مي باشد. اگر هر دو پا در هوا باشد و روي هر دو پا همزمان فرود آيد با حركت دادن يك پا، پاي ديگر به عنوان پاي پيووت خواهد بود. اگر هر دو پا در هوا باشد و روي يك پا فرود آيد همان پا، پاي پيووت خواهد بود و اگر بلافاصله روي يك پا پريده و همزمان روي دو پا به زمين فرود آيد هر دو پاي او پيووت مي باشد.
زماني كه بازيكن ايستاده و هر دو پاي او روي زمين باشد و در اين هنگام دريبل را شروع كند نمي تواند قبل از رها كردن توپ، پاي پيووت را از زمين بردارد.(تخلف رانينگ)
براي پاس و شوت بازيكن مي تواند با پاي پيووت به هوا پريده ولي قبل از پايين آمدن پاي پيووت بايد توپ را از دست رها كند.(تخلف رانينگ) زماني كه هر دو پا پاي پيووت باشد و متوقف مي شود براي شروع پاس يا شوت،يك يا دو پا ممكن است قبل از رها شدن توپ از دست از زمين برداشته شود. زماني كه پاها به زمين برمي گردد توپ بايستي رها شده باشد.( در غير اينصورت تخلف رانينگ اعلام مي شود)
بازيكن به زمين افتاده،دراز كشيده يا نشسته روي زمين
اين عمل قانوني است اگر بازيكني كه توپ را در اختيار دارد روي زمين بيفتد با در حالي كه دراز كشيده يا نشسته، كنترل توپ را به دست بياورد. اين عمل تخلف (رانينگ) است اگر بازيكن مذكور در حالات فوق روي زمين سر خورده يا غل بخورد يا با توپ از زمين بلند شود.
تخلف سه ثانيه
زماني كه بازيكني كه تيم او كنترل توپ زنده را در داخل زمين حمله در اختيار دارد خودش يا هم تيمي اش نمي تواند بيش از 3 ثانيه در منطقه ذوزنقه حريف بماند.
اين عمل،مجاز خواهد بود براي بازيكني كه آماده است و تلاش مي كند كه منطقه را ترك نمايد يا در منطقه ذوزنقه حضور دارد بلافاصله هم تيمي او اقدام به شوت مي كند و توپ از دستش رها مي شود يا اينكه كنترل توپ را در ذوزنقه به دست آورده و دريبل مي كند تا اقدام به شوت نمايد و هنگام شوت ، 3 ثانيه به پايان برسد.
براي اينكه بازيكن خارج از منطقه ذوزنقه باشد بايستي هر دو پاي او خارج از زمين ذوزنقه را لمس نمايد.
دفاع نزديك بازيكن
بازيكني كه توپ زنده را در زمين در اختيار دارد زماني دفاعي نزديك توسط حريف بر روي او انجام مي شود كه بازيكن حريف حداقل با فاصله يك متر،دفاع فعال انجام مي دهد.
بازيكني كه دفاع نزديك مي شود بايستي در عرض 5 ثانيه توپ را پاس،دريبل يا شوت نمايد.(در غير اينصورت تخلف 5 ثانيه اعلام خواهد شد)

تخلف 8 ثانيه
هر زمان كه بازيكن كنترل توپ زنده را در زمين دفاعي به دست آورد تيم او بايستي توپ را در عرض 8 ثانيه به زمين حمله ببرند.
8 ثانيه ادامه مي يابد(هر قدر از آن باقي مانده باشد محاسبه مي شود) زماني كه تيمي كه قبلا كنترل توپ را در زمين دفاعي در اختيار داشت يك پرتاب به داخل را در زمين دفاعي به دست مي آورد كه آن پرتاب در نتيجه حالات زير باشد:
توپ به بيرون رفته باشد.(توسط حريف اوت شده باشد مثلا با ضربه زدن به توپ)
بازيكن همان تيم آسيب ببيند.
وضعيت جمبال به وجود آيد.(و مالكيت توپ متعلق به همان تيم شود) خطاي طرفين بشود.
جرايم مساوي براي هر دو تيم كنسل شود.
تخلف 24ثانيه
هر زمان كه بازيكن كنترل توپ زنده را در به دست آورد تيم او بايستي توپ را در عرض 24 ثانيه به طرف حلقه حريف شوت كند.
براي آنكه يك شوت در عرض 24 ثانيه انجام شده باشد بايد:
قبل از اينكه بوق پايان 24 ثانيه به صدا درآيد توپ بايستي از دست بازيكن شوت كننده رها شود.
بعد از رها شدن توپ از دست بازيكن، توپ به حلقه برخورد نموده يا وارد سبد شود.(در غير اينصورت تخلف خواهد بود)
اگر توپ به حلقه برخورد كند و گل نشود بازي با 24 ثانيه جديد دنبال خواهد شد.
اگر توپ به تخته برخورد كند(به حلقه برخورد نكند) تخلف صورت گرفته مگر اينكه تيم حريف سريعا كنترل مطلق توپ را در اختيار بگيرد.در اينصورت بازي ادامه مي يابد.
اگر بازي توسط داور يا به هر دليلي كه قابل قبول بود متوقف شود و هيچ تيمي در توقف بازي موثر نبودند 24 ثانيه جديد و مالكيت توپ به همان تيمي كه قبلا مالك بوده واگذار خواهد شد.
اگر بوق دستگاه 24 ثانيه به اشتباه به صدا درآمد زماني كه تيم كنترل توپ را در اختيار دلرد يا هيچ كدام از توپ ها مالكيت را نداشتند از صداي بوق صرف نظر شده و بازي دنبال خواهد شد. بنابراين اگر به قضاوت داور، تيمي كه كنترل توپ را در اختيار دارد در وضعيت نامطلوبي قرار گيرد بازي متوقف شده و دستگاه 24 ثانيه تصحيح گرديده و توپ مجددا واگذار خواهد شد.
برگشت توپ به زمين دفاعي
توپ به زمين دفاعي مي رود زماني كه:
با زمين دفاعي برخورد كند.
با بازيكني كه زمين دفاعي را لمس مي كند برخورد نمايد
تخلف نيمه
توپ به صورت غيرقانوني به زمين دفاعي برگشت شده وقتي كه بازيكن تيم كنترل كننده توپ زنده :
آخرين لمس را در زمين حمله داشته و سپس همان بازيكن يا هم تيمي او دومين لمس را در زمين دفاعي داشته باشد.
آخرين لمس را در زمين دفاعي داشته، بعد از اينكه توپ به زمين حمله برخورد نمود سپس اولين لمس توپ را در زمين دفاعي داشته باشد.
تداخل توپ در بالاي سطح حلقه
تداخل با توپ در زمان شوت منطقه اي به قصد گل اتفاق مي افتد زماني كه يك بازيكن توپ را هنگامي كه كاملا در بالاي سطح حلقه باشد لمس نمايد و:
توپ در قوس نزولي باشد.
بعد از اينكه توپ با تخته برخورد نمايد.
همچنين،تداخل با توپ در زمان شوت منطقه اي به قصد گل اتفاق مي افتد زماني كه:
بازيكن مدافع يا مهاجم باعث لرزش حلقه و تخته شود به طوري كه به قضاوت داور مانع ورود توپ به سبد شود.
بازيكن مدافع توپ يا حلقه را زماني كه توپ در داخل سبد است لمس نمايد كه مانع عبور توپ از سبد شود.
بازيكن از زير دست خود را داخل حلقه كرده و توپ را لمس نمايد.

تداخل با توپ در بالاي حلقه در زمان انجام پرتاب پنالتي موقعي كه بازيكن توپ را قبل از برخورد با حلقه در هوا لمس نمايد اتفاق مي افتد.
همچنين، تداخل با توپ در زمان انجام پرتاب پنالتي اتفاق مي افتد زماني كه:
بازيكن توپ،حلقه يا تخته را لمس نمايد زماني كه احتمال گل شدن توپ در پرتاب پنالتي وجود داشته باشد كه بعد از آن پرتاب ديگري وجود دارد.
بازيكن از زير و داخل حلقه توپ را لمس نمايد.
بازيكن مدافع يا مهاجم در زمان تنها يا آخرين پرتاب پنالتي كه احتمال گل وجود دارد پس از برخورد با حلقه باعث لرزش حلقه و تخته شود و به قضاوت داور مانع ورود توپ شده باشد.

زماني كه توپ براي يك شوت به قصد گل در هوا باشد و بعد از اينكه:
يك داور در سوت خود بدمد.
بوق خاتمه پريود يا بازي به صدا درآيد.
هيچ كدام از بازيكنان حق ندارند بعد از برخورد توپ با حلقه كه هنوز احتمال گل شدن وجود دارد توپ را لمس نمايد.در غير اينصورت تمامي محدوديت هاي راجع به تداخل توپ قابل اجرا خواهد بود.
جريمه حالات بالا آن است كه اگرتخلف توسط بازيكن مهاجم صورت گيرد امتيازي تعلق نخواهد گرفت و توپ براي شروع مجدد از بيرون خط كناري امتداد خط پنالتي به حريف واگذار مي گردد.مگر اينكه قانون مورد خاصي را تعريف كند.
اگر تخلف توسط بازيكن مدافع صورت گيرد براي پرتاب پنالتي يك امتياز و براي شوت هاي دو و سه امتيازي به ترتيب 2 و 3 امتياز به تيم مهاجم واگذار مي گردد.

محدوديت هاي تداخل با توپ تا زماني قابل اجرا است كه احتمال گل شدن توپ از بين برود.
خطاها(Fouls)
خطا يك تخطي از قانون است كه در اثر برخورد غيرقانوني شخصي با حريف و يا يك رفتار خارج از روحيه ورزشكاري به وجود مي آيد.
هر تعداد خطا ممكن است براي يك تيم اعلام شود.هر خطا ضمن اينكه پس از اعلام در جدول ثبت مي گردد جريمه آن نيز برابر مقررات به حريف واگذار مي شود.
اصل سيلندر
اصل سيلندر به عنوان فضايي در داخل يك سيلندر تصوري كه توسط يك بازيكن روي زمين اشغال مي شود تعريف مي گردد.اين فضا شامل فضاي بالاي سر بازيكن است و به موارد زير محدود مي شود:
از جلو، كف دستها
از پشت، آخرين سطح(باسن)
از پهلو، لبه هاي آرنج و پاها
فاصله دو پاي بازيكن با قد او متناسب خواهد بود.
به محض خارج شدن بازيكن از سيلندر خود و ايجاد برخورد با حريف كه وضعيت سيلندر قانوني خود را دارد، مسوول برخورد بازيكني است كه از سيلندر خارج شده است.
بازيكن مدافع چنانچه در محدوده سيلندر خود به بالا بپرد يا دستهاي خود را در داخل سيلندر بالا ببرد نبايد جريمه شود.
بازيكن مهاجم در زمين يا در هوا نبايد با بازيكني كه دفاع قانوني دارد برخورد به وجود بياورد توسط:
با استفاده از دست فضاي بيشتري بر اي خود به وجود آورد.(خالي كردن اطراف)
باز كردن بيش از حد بازو يا پا، كه در زمان شوت باعث برخورد شود.
وضعيت قانوني دفاع
بازيكن مدافع وضعيت دفاع قانوني را به وجود مي آورد موقعي كه:
روبروي حريف قرار گرفته و هر دو پاي او روي زمين باشد.
وضعيت دفاع قانوني بازيكن در سيلندر خود از زمين تا سقف ادامه خواهد داشت. او ممكن است دست هاي خود را بالاي سر خود نگه داشته يا عمودي پريده ولي به هر حال بايستي وضعيت عمودي خود را در سيلندر خود نگه دارد.
بازيكن مدافع نبايد قبل از اينكه وضعيت دفاع قانوني خود را بوجود آورد برخوردي را ايجاد نمايد.
زماني كه دفاع قانوني تشكيل شد او مي تواند با نگه داشتن وضعيت دفاع قانوني حركت نمايد اما نبايد در اثر خم كردن شانه يا بازو، زانو و باسن خود براي ممانعت از حركت حريف زماني كه از او مي گذرد برخوردي ايجاد نمايد.

وقتي از بازيكني كه كنترل توپ را در اختيار دارد(توپ را نگه داشته يا دريبل مي كند) دفاع مي شود موارد زمان و فاصله اجرا نخواهد شد.بازيكن با توپ بايد هميشه آمادگي و انتظار دفاع را داشته باشد. بنابراين بايد هر زماني كه دفاع قانوني در جلو او قرار مي گيرد آمادگي براي توقف يا تغيير مسير داشته باشد حتي اگر اين دفاع در چندم ثانيه به وجود بيايد.
بازيكن مدافع نبايد قبل از اينكه وضعيت دفاع قانوني خود را بوجود آورد برخوردي را ايجاد نمايد.

وقتي از يك بازيكن بدون توپ دفاع مي كنيم بايستي موارد زمان و فاصله را اجرا نماييم. بازيكن مدافع نمي تواند زماني كه بازيكن حريف در حركت است آنقدر نزديك و يا آنقدر سريع در مسير او قرار گيرد كه او زمان يا فاصله كافي براي متوقف شدن يا تغيير مسير نداشته باشد.
فاصله دقيقا نسبت مستقيم با سرعت حركت حريف دارد نه كمتر از يك قدم و نه بيشتر از دو قدم معمولي بايد باشد.
اگر بازيكن مدافع موارد فاصله و زمان را رعايت نكرده و وضعيت دفاع خود را بوجود آورده، چنانچه برخوردي پيش آيد بازيكن مدافع مسوول اين برخورد خواهد بود.

بازيكني كه در هوا است
بازيكني كه از يك نقطه به هوا پريده،حق دارد در همان نقطه فرود آيد. او مي تواند در نقطه ديگري از زمين فرود آيد ولي نبايد مسيري كه با پرش طي مي كند، از نقطه پرش تا نقطه فرود، قبل از پريدن او توسط بازيكن يا بازيكنان حريف اشغال شده باشد.
اگر بازيكني از نقطه اي به هوا پريده و زمان فرود با بازيكني كه دفاع قانوني را بوجود آورده بود برخورد نمايد مسوول اين برخورد بازيكن مهاجم خواهد بود.
پس از اينكه بازيكني به هوا پريد هيچ كدام از بازيكنان مجاز نيستند زماني كه در هواست در مسير او قرار گيرند.خالي كردن زير بازيكني كه در هواست معمولا يك خطاي غير ورزشي است كه در وضعيت خاص ممكن است بازيكن ديسكاليفه نيز گردد.

اسكرين
اسكرين كردن تلاشي است كه از رسيدن بازيكن حريف به وضعيت يا محل دلخواه تاخير يا ممانعت به عمل مي آورد.اسكرين قانوني زماني است كه بازيكن اسكرين كننده حريف:
ثابت باشد(در سيلندر خود) وقتي برخورد ايجاد مي شود.
هر دو پا روي زمين باشد وقتي برخورد ايجاد مي شود.
اسكرين غير قانوني زماني است كه بازيكن اسكرين كننده حريف:
زمان ايجاد برخورد در حركت باشد.
زماني كه اسكرين كور انجام مي گيرد فاصله كافي را براي انجام اسكرين رعايت نكرده باشد.
موقعي كه برخورد ايجاد مي شود بازيكن حريف كه در حركت بود موارد زمان و فاصله را رعايت نكرده باشد.
اگر اسكرين در ديد بازيكن حريف كه ثابت است (جلو يا كنارها) انجام گيرد اسكرين كننده مي تواند با حداقل فاصله بدون برخورد اسكرين را انجام دهد.
اگر اسكرين در خارج از ديد بازيكن حريف باشد( اسكرين كور) اسكرين كننده بايد فاصله كافي حدود يك قدم را در اسكرين رعايت نمايد كه در اثر گردش برخورد ايجاد نشود.
اگر حريف در حال حركت باشد موارد زمان و فاصله بايد اجرا شود.
بازيكني كه قانوني اسكرين شده در صورت ايجاد برخورد با اسكرين كننده، مسوول برخورد خواهد بود.

شارژ كردن
شارژ كردن برخورد شخصي غير قانوني است كه با توپ يا بدون توپ با رفتن به سينه حريف به وجود مي آيد.

لمس دست يا بازوي بازيكن حريف
لمس حريف با دست، خود به خود خطا نخواهد بود.تماس مكرر حريف با دست چه با توپ و چه بدون توپ خطا خواهد بود. احتمالا اين تماس خشونت را به بار مي آورد. داوران بايد دقت كنند و تصميم گيري نمايند كه آيا اين تماس آوانتاژ غير منطقي يا منافعي براي بازيكن بوجود مي آورد؟ اگر برخورد باعث شود كه آزادي عمل حريف در حركت را مانع شود اين خطا خواهد بود.
موارد زير توسط بازيكن مهاجم با توپ خطا خواهد بود:
حلقه كردن دست و بازو دور بازيكن مدافع براي گرفتن يك آوانتاژ غير منطقي.
هل دادن بازيكن مدافع براي بوجود آوردن فضا بين خودش و بازيكن مدافع.
باز كردن دست يا بازو بيش از حد در زمان دريبل كردن تا مانع گرفتن توپ توسط بازيكن مدافع باشد.
موارد زير توسط بازيكن مهاجم بدون توپ خطا خواهد بود هنگامي كه هل مي دهد:
براي آزاد شدن تا توپ را دريافت كند.
مانع رسيدن بازيكن مدافع به توپ شود.
فضاي بيشتري بين خودش و بازيكن مدافع به وجود آورد.

نگه داشتن
نگه داشتن يك برخورد شخصي غير قانوني با حريف است كه مانع آزادي عمل او مي شود.اين برخورد با هر كدام از اعضاي بدن ممكن است صورت گيرد.
هل دادن
هل دادن يك برخورد شخصي غير قانوني است كه با هر كدام از اعضاي بدن ممكن است صورت گيرد.

جريمه حالات بالا كه مربوط به خطاي شخصي مي باشد:
يك خطاي شخصي براي بازيكن خاطي اعلام مي شود.
اگر خطاي مرتكب شده روي بازيكن در حال شوت نباشد بازي با واگذاري توپ براي شروع مجدد از بيرون خط به تيمي كه خطا انجام نداده از نزديكترين نقطه محل خطا داده خواهد شد.
اگر خطا روي بازيكن در حال شوت انجام گيرد تعداد پرتاب هاي واگذار شده به شرح زير خواهد بود:
اگر شوت براي گل موفقيت آميز باشد گل قبول بوده و يك پرتاب پنالتي اضافي واگذار خواهد شد.
اگر شوت انجام شده از منطقه دو امتيازي يا سه امتيازي بوده وناموفق باشد به ترتيب 2 يا 3 پرتاب واگذار خواهد شد.
در صورتي كه توپ در دست بازيكن باشد و همزمان با بوق پايان پريود يا بازي و يا بوق دستگاه 24 ثانيه خطايي انجام گيرد و سپس توپ رها شده و گل شود گل قبول نبوده ولي دو يا سه پرتاب پنالتي واگذار خواهد شد.
خطاي طرفين
يك خطاي طرفين وضعيتي است كه دو بازيكن حريف خطاهاي شخصي روي همديگر در يك زمان انجام دهند. جريمه اين حالت آن است كه خطاي شخصي براي هر كدام از بازيكنان خاطي اعلام و هيچ گونه پرتاب پنالتي واگذار نخواهد شد.
بازي به شرح زير دنبال خواهد شد:
اگر همزمان با خطا گل به ثمر برسد ضمن قبول گل، توپ براي شروع مجدد بازي به تيمي كه گل خورده از پشت خط انتهايي واگذار مي گردد. اگر كنترل توپ را تيمي در اختيار داشت توپ مجددا به همان تيم براي شروع مجدد از بيرون خط اوت از نزديكترين محل خطا واگذار خواهد شد. اگر هيچ كدام از تيم ها كنترل توپ را در اختيار نداشت، وضعيت جمبال به وجود آمده و براي شروع مجدد از مالكيت نوبتي استفاده مي گردد.

خطاي غير ورزشي
يك خطاي غير ورزشي برخورد بازيكني است كه به قضاوت داور يك برخورد معمولي و مستقيما براي گرفتن توپ نبوده و با توجه به روح قانون به صورت عمد انجام مي شود.
اگر بازيكن در برخورد توپ را مد نظر نداشته باشد اين برخورد خطاي غير ورزشي خواهد بود.
اگر بازيكني در رابطه با تلاش براي گرفتن توپ برخورد شديدي انجام دهد اين برخورد خطاي غير ورزشي خواهد بود.
جريمه خطاي غير ورزشي
خطاي غير ورزشي براي بازيكن خاطي اعلام مي شود.
پرتاب يا پرتاب هاي آزاد به بازيكني كه روي آن خطا شده واگذار خواهد شد. در دنبال آن :
يك واگذاري توپ براي شروع مجدد از پشت خط مركزي و كناري در طرف مقابل ميز منشي انجام مي شود.
يك جمبال براي پريود اول در دايره مركزي انجام مي شود.
تعداد پرتاب هاي آزاد به شرح زير خواهد بود:
اگر خطا روي بازيكني كه در حال شوت نيست صورت گيرد دو پرتاب پنالتي واگذار مي گردد.
اگر خطا روي بازيكني كه در حال شوت باشد انجام گيرد و توپ گل شود، گل قبول خواهد بود و يك پرتاب اضافي واگذار خواهد شد.
اگر خطا روي بازيكني كه در حال شوت باشد انجام گيرد و توپ گل نشود 2 يا 3 پرتاب پنالتي واگذار خواهد شد.
خطاي ديسكاليفه
هر خطاي ديسكاليفه هرگونه تخطي يا رفتار خارج از روحيه ورزشكاري است كه توسط بازيكن، ذخيره،مربي،كمك مربي و يا همراهان انجام مي شود. يك بازيكن درصورت انجام دو خطاي غير ورزشي به علت حركت غير از روحيه ورزشكاري، از بازي ديسكاليفه(اخراج) مي شود.
خطاي فني
يك خطاي فني براي رفتاري كه در زير محدود شده اعلام مي كنيم:
بي توجهي به اخطار داوران.
ايجاد ارتباط يا لمس داوران، ناظر فني، داوران ميز و يا اعضاي تيم در نيمكت به عنوان اعتراض و بي احترامي .
استفاده از زبان يا عمل مشابه حمله ور شدن يا تحريك كردن تماشاچيان.
دستان خود را جلو چشم حريف براي از بين بردن ديد آن حركت دادن.
تاخير در بازي به صورت عمد كه توپ را بعد از گل شدن لمس كند.
تاخير در شروع بازي از بيرون خط اوت.
براي گول زدن داور خود را براي خطا به زمين انداختن.
آويزان شدن از حلقه به طوري كه وزن بازيكن روي حلقه وارد شود مگر پس از دانك زدن و نيز زمان كوتاهي حلقه را گرفتن به جهت جلوگيري از آسيب ديدن بازيكنان.
لمس توپ در آخرين يا تنها پرتاب پنالتي قبل از برخورد آن با حلقه توسط بازيكنان مدافع كه يك امتياز واگذار و خطاي فني براي بازيكن اعلام خواهد شد.

جريمه خطاي فني آن است كه براي بازيكن خطاي فني اعلام و جلو نام او در جدول ثبت و جزء خطاي تيمي محسوب مي شود. دو پرتاب پنالتي به حريف واگذار و در دنبال آن:
ادامه بازي مانند حالت خطاي غير ورزشي خواهد بود.

پنج خطا توسط بازيكن
بازيكني كه پنج خطا اعم از خطاي شخصي يا فني انجام مي دهد توسط سرداور به او اطلاع داده شده و زمين را بايد در عرض 30 ثانيه ترك نمايد.

خطاي تيمي
يك تيم زماني در وضعيت جريمه خطاي تيمي قرار مي گيرد كه 4 خطا در هر پريود انجام داده باشد.(ازخطاي پنجم به بعد)

جريمه
براي تمام خطاهاي انجام شده بر روي بازيكناني كه در حال شوت نيستند، دو پرتاب پنالتي واگذارخواهد شد.
اگر خطا توسط بازيكني كه توپ را در اختياردارد صورت گيرد يا هم تيمي او خطا انجام دهد چنين خطايي با واگذاري مالكيت جريمه خواهد شد.

پرتاب هاي آزاد(پنالتي)
بازيكني كه روي او خطا صورت گرفته بايد پرتاب هاي پنالتي را انجام دهد.
اگر درخواست تعويض با آن بازيكن گردد قبل از ترك زمين بايستي پرتاب ها را انجام دهد.
در صورتي كه به علت آسيب ديدگي يا به خاطر انجام پنجمين خطا و يا ديسكاليفه بايستي زمين را ترك نمايد جايگزين يا تعويض او پرتاب ها را انجام مي دهد.
وقتي كه خطاي فني اعلام شد هر كدام از بازيكنان تيم حريف مي توانند پرتاب هاي پنالتي را انجام دهند.
وقتي داور توپ را براي پرتاب پنالتي در اختيار بازيكن قرار داد بايستي در عرض 5 ثانيه توپ را از دست رها نمايد.
نبايد قبل از ورود توپ به حلقه يا برخورد آن با حلقه، خط پنالتي را ترك و داخل ذوزنقه را لمس نمايد.
براي انجام پرتاب پنالتي، گول زدن را انجام ندهد.
بازيكنان اطراف محوطه ذوزنقه نمي توانند قبل از اينكه توپ از دست بازيكن پرتاب كننده رها شود محل خود را ترك يا وارد ذوزنقه شوند. بازيكنان حريف نبايد با حركات و اعمال خود اختلاف يا مزاحمت براي پرتاب كننده بوجود آورند.
ساير بازيكنان بايستي در ادامه خط پنالتي و بيرون قوس سه امتيازي مستقر شده و قبل از برخورد توپ با حلقه در محل خود باقي بمانند.

تخلف ها(Violations)
تخلف يك تخطي از قانون بازي مي باشد.(در رابطه با توپ و بازي با آن و نحوه حركت بازيكنان)

جريمه تخلف
توپ براي شروع مجدد از بيرون خط اوت و نزديكترين محل وقوع تخلف در اختيار تيم حريف قرار مي گيرد.(بجز پشت تخته و حلقه)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *