این مکمل که در 2 طمع و اندازه 3.5 کیلو عرضه میشود سریعترین مکمل و کاملترین مکمل برای ریکاوری است .
نسبت 1 به 1 کربوهیدرات به پروتئین یکی از ویژگی های این مکمل است .

ادامه مطلب:After Max

دارا بودن ویتامین ها ضروری و آمینو ها و مواد معدنی به همراه کراتین مون