یک دانشجوی کارشناسی-ارش د دانشگاه گیلان در تحقیقات پایان-نامه خود به تعیین روایی آزمون-های دو کیلومتر پیاده روی و پله استراند در برآورد توان- هوازی دختران دانشجوی ورزشکار پرداخت.


در بخشی از پایان-نامه زهرا جامعی مقدم طبالوندانی آمده است: -ظرفیت هوازی یکی از اساسی ترین شاخص-های فیزیولوژیکی آمادگی قلبی عروقی است، بدین جهت یکی از موضوعات مهم در تربیت بدنی و علوم ورزشی ارائه و معرفی آزمون-های معتبری است که بتواند اینگونه شاخص-ها را به خوبی اندازه گیری و یا برآورد کند.


-این تحقیق با هدف بررسی میزان روایی آزمون-های میدانی پله استراند و دو کیلومتر پیاده روی در برآورد توان هوازی دانشجویان —- ورزشکار دانشگاه گیلان با دامنه سنی -١٩ تا -٢٣سال به صورت داوطلبانه و غیر تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق برگزیده شدند.
در این پژوهش حداکثر اکسیژن مصرفی افراد از طریق سه آزمون بروس (آزمون مرجع) آزمون-های دو کیلومتر پیاده روی و پله استراند (آزمون-های میدانی) در سه نوبت جداگانه اندازه گیری شد. همچنین درصد چربی بدن افراد از طریق اندازه گیری لایه-های چربی زیر پوستی اندازه گیری و ثبت شد. بعد از محاسبه درصد چربی بدن، تجزیه و تحلیل یافته-ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و همچنین آزمون آنووا انجام شد.
نویسنده در این پایان نامه می-افزاید: در این مورد از طریق پرسشنامه-های ویژه، اطلاعاتی درباره وضعیت ورزشی، بهداشتی و پزشکی آزمودنی-ها کسب شد. برای تعیین درصد چربی بدن از اندازه گیری چربی زیر پوستی در سه ناحیه سه سر بازو، ران و بالای لگن خاصره استفاده شده، در مرحله بعد آزمودنی-ها به ترتیب در سه نوبت مجزا در طول سه هفته متوالی در آزمون-ها شرکت کردند. اولین جلسه شامل اجرای آزمون بروس توسط آزمودنیها و ثبت زمان اجرا توسط محقق بود.
در جلسه بعد، آزمون پله استراند توسط آزمودنی-ها اجرا شد که در این آزمون، محقق ضربان قلب آزمودنی را در ثانیه-های -١۵ تا -٣٠ آزمون ثبت می-کرد. آخرین جلسه نیز شامل اجرای آزمون دو کیلومتر پیاده روی بود.
نتایج تحقیق نشان داد که میزان همبستگی بین آزمون پله استراند و بروس،-۶٣ درصد با خطای استاندارد برآورد (میلی متر در کیلوگرم در دقیقه -٣/٣) و همبستگی آزمون دو کیلومتر پیاده روی و بروس،-۶۶ درصد با خطای استاندارد برآورد (میلی متر در کیلوگرم در قیقه -٢/٣) بوده است.
نتایج این مرحله همچنین نشان داد که بین آزمون-های دو کیلومتر پیاده روی، پله استراند و بروس در برآورد توان هوازی کل جامعه تحقیق تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین در این پژوهش بین حداکثر اکسیژن مصرفی بدست آمده از هر یک از آزمون-ها و درصد چربی بدن ارتباط معکوس و معنی دار نشان داده شد؛ بنابراین می-توان نتیجه گرفت که تمرینات هوازی می-تواند باعث ایجاد تغییرات معنی داری بر سطوح چربی بدن شوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *