این برنامه برای آماده سازی بدن ویادگیری آیتم های پرورش اندام میباشد

لذا برای دریافت برنامه حرفه ای به صفحه دریافت برنامه و یا به مربی باشگاه خود مراجعه کنید

برنامه تمرینی برای آقایان

تردمیل۵ دقیثه
انجام حرکات نرمشی
پرس پا ۳ ست ۸ تایی
بالاسینه هالتر ۳ ست ۸ تایی
پرس سینه هالتر ۳ ست ۸ تایی
زیر بغل سیم کش دوبل ۳ ست ۱۲تایی
سرشانه دمبل جفت ۳ ست ۸ تایی
جلوبازو هالتر ۳ ست ۸تایی
پشت بازو سیم کش ۳ ست ۸تایی
شکم+ساق+ساعد ۳ست ۱۵ تایی