برنامه تمرینی بیت الله عباسپور به نقل از فلکس

bal84jzkfxreszlptuf3.jpg

ابتدا 15 دقیقه با حرکت لانگ به اجرای گرم کردن می پردازد سپس حرکات زیر را به ترتیب انجام می دهد .
یک هفته در میان به جای هاک اسکوات پرس پا ماشین را جایگزین می کند .
نمای کلی تمرینات بیتو در هفته
یکشنبه : سینه - پشت بازو
دوشنبه : سرشانه - جلو بازو
سه شنبه : زیربغل - کول
چهارشنبه : استراحت
پنج شنبه : پا
جمعه : استراحت
شنبه : استراحت
1- اسکوات با ماشین اسمیت 7ست 2 الی 15 تکراری
2- داخل پا ماشین 2 ست 10 تکراری
3- بت بلستر ماشین 4 ست 8-12 تکراری
4- ددلیفت 4 ست 20 تکراری
5- پشت پا ماشین خوابیده 4 ست 20 تکراری
6- جلوپا ماشین 4 ست 20 تکراری
7- لانگ ساید با دمبل 4 ست 15 تکراری