کاربری
کاربر گرامی به انجمن ادکوان خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :(
  Frown
  Frown
 • :grrr:
  Grrr
  Grrr
 • :32:
  32
  32
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :102:
  102
  102
 • :star:
  Star
  Star
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :20:
  20
  20
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :laughing:
  Laughing
  Laughing
 • :66:
  66
  66
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :8:
  8
  8
 • :hmm:
  Hmm
  Hmm
 • :44:
  44
  44
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :113:
  113
  113
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :30:
  30
  30
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :101:
  101
  101
 • :specool:
  Specool
  Specool
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :18:
  18
  18
 • :thumbsdown:
  Thumbsdown
  Thumbsdown
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :65:
  65
  65
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :7:
  7
  7
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :43:
  43
  43
 • :weird:
  Weird
  Weird
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :112:
  112
  112
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :29:
  29
  29
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :medieval:
  Medieval
  Medieval
 • :100:
  100
  100
 • :santa:
  Santa
  Santa
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :17:
  17
  17
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :king:
  King
  King
 • :64:
  64
  64
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :6:
  6
  6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :42:
  42
  42
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :111:
  111
  111
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :28:
  28
  28
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :78:
  78
  78
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :16:
  16
  16
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :63:
  63
  63
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :5:
  5
  5
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :41:
  41
  41
 • :wac:
  Wac
  Wac
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :110:
  110
  110
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :graduated:
  Graduated
  Graduated
 • :27:
  27
  27
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :77:
  77
  77
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :15:
  15
  15
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :62:
  62
  62
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :ph34r2:
  Ph34r2
  Ph34r2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :headphone:
  Headphone
  Headphone
 • :40:
  40
  40
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :109:
  109
  109
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :26:
  26
  26
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :76:
  76
  76
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :14:
  14
  14
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :61:
  61
  61
 • :worried:
  Worried
  Worried
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :4:
  4
  4
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :39:
  39
  39
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :107:
  107
  107
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :25:
  25
  25
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :71:
  71
  71
 • :removeformat:
  Removeformat
  Removeformat
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :13:
  13
  13
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :53:
  53
  53
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :3:
  3
  3
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :38:
  38
  38
 • :upsidedwn:
  Upsidedwn
  Upsidedwn
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :106:
  106
  106
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :24:
  24
  24
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :70:
  70
  70
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :12:
  12
  12
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :48:
  48
  48
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :2:
  2
  2
 • :guitar:
  Guitar
  Guitar
 • :37:
  37
  37
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :105:
  105
  105
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :23:
  23
  23
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :69:
  69
  69
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :11:
  11
  11
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :47:
  47
  47
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :guilty:
  Guilty
  Guilty
 • :36:
  36
  36
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :104:
  104
  104
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :22:
  22
  22
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :68:
  68
  68
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :smiling:
  Smiling
  Smiling
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :10:
  10
  10
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :46:
  46
  46
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :115:
  115
  115
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :1:
  1
  1
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :33:
  33
  33
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :103:
  103
  103
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :)
  Smile
  Smile
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :21:
  21
  21
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :67:
  67
  67
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :smilie:
  Smilie
  Smilie
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :eh:
  Eh
  Eh
 • :9:
  9
  9
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :45:
  45
  45
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :114:
  114
  114
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
درباره ما

مجله تخصصی بدنسازی و تناسب اندام

ارسال پیام به مدیر سایت
دوستان ما
لینک های مفید
ابزار ها
session بارگذاری مجدد کد امنیتی مندرج در تصویر را وارد کنید: