کاربری
کاربر گرامی به انجمن ادکوان خوش آمدید . اگر این نخستین بازدید شما از سایت است , لطفا ثبت نام کنید:

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :santa:
  Santa
  Santa
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :29:
  29
  29
 • :medieval:
  Medieval
  Medieval
 • :100:
  100
  100
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :17:
  17
  17
 • :king:
  King
  King
 • :64:
  64
  64
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :6:
  6
  6
 • :heart:
  Heart
  Heart
 • :42:
  42
  42
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :111:
  111
  111
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :wac:
  Wac
  Wac
 • :28:
  28
  28
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :78:
  78
  78
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :flower:
  Flower
  Flower
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :16:
  16
  16
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :63:
  63
  63
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :sleepy:
  Sleepy
  Sleepy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :5:
  5
  5
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :wub:
  Wub
  Wub
 • :41:
  41
  41
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :110:
  110
  110
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :graduated:
  Graduated
  Graduated
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :27:
  27
  27
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :77:
  77
  77
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :15:
  15
  15
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :62:
  62
  62
 • :ph34r2:
  Ph34r2
  Ph34r2
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :headphone:
  Headphone
  Headphone
 • :worried:
  Worried
  Worried
 • :40:
  40
  40
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :109:
  109
  109
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :26:
  26
  26
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :76:
  76
  76
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :14:
  14
  14
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :61:
  61
  61
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :skull:
  Skull
  Skull
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :4:
  4
  4
 • :happy:
  Happy
  Happy
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :39:
  39
  39
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :107:
  107
  107
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :upsidedwn:
  Upsidedwn
  Upsidedwn
 • :25:
  25
  25
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :71:
  71
  71
 • :removeformat:
  Removeformat
  Removeformat
 • :snitch:
  Snitch
  Snitch
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :13:
  13
  13
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :53:
  53
  53
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :3:
  3
  3
 • :hair:
  Hair
  Hair
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :38:
  38
  38
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :106:
  106
  106
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :24:
  24
  24
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :70:
  70
  70
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :tired:
  Tired
  Tired
 • :12:
  12
  12
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :48:
  48
  48
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :2:
  2
  2
 • :guitar:
  Guitar
  Guitar
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :37:
  37
  37
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :105:
  105
  105
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :23:
  23
  23
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :69:
  69
  69
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :11:
  11
  11
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :47:
  47
  47
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :guilty:
  Guilty
  Guilty
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :36:
  36
  36
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :104:
  104
  104
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :22:
  22
  22
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :68:
  68
  68
 • :rambo:
  Rambo
  Rambo
 • :smiling:
  Smiling
  Smiling
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :10:
  10
  10
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :46:
  46
  46
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :115:
  115
  115
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :1:
  1
  1
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :33:
  33
  33
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :103:
  103
  103
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :)
  Smile
  Smile
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :21:
  21
  21
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :67:
  67
  67
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :smilie:
  Smilie
  Smilie
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :eh:
  Eh
  Eh
 • :thumbsup:
  Thumbsup
  Thumbsup
 • :9:
  9
  9
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :45:
  45
  45
 • :ohno:
  Ohno
  Ohno
 • :114:
  114
  114
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :(
  Frown
  Frown
 • :grrr:
  Grrr
  Grrr
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :32:
  32
  32
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :102:
  102
  102
 • :star:
  Star
  Star
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :20:
  20
  20
 • :laughing:
  Laughing
  Laughing
 • :66:
  66
  66
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :thumbsdown:
  Thumbsdown
  Thumbsdown
 • :8:
  8
  8
 • :hmm:
  Hmm
  Hmm
 • :44:
  44
  44
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :113:
  113
  113
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :weird:
  Weird
  Weird
 • :30:
  30
  30
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :101:
  101
  101
 • :specool:
  Specool
  Specool
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :18:
  18
  18
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :65:
  65
  65
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :7:
  7
  7
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :43:
  43
  43
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :112:
  112
  112
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
درباره ما

مجله تخصصی بدنسازی و تناسب اندام

ارسال پیام به مدیر سایت
دوستان ما
لینک های مفید
ابزار ها
session بارگذاری مجدد کد امنیتی مندرج در تصویر را وارد کنید: